Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/00/606

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2000

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση προσεγγίζει τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε πρόσφατα, σκιαγραφεί τη μελλοντική της στρατηγική όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή αποβλέπει στην εξάλειψη των εναπομενόντων φραγμών στη διασυνοριακή διαπραγμάτευση κινητών αξιών, συνιστώντας τη χρησιμοποίηση μιας ενιαίας δέσμης λογιστικών προτύπων ώστε να καταστούν οι λογαριασμοί των εταιρειών περισσότερο διαφανείς και ευκολότερα συγκρίσιμοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ύπαρξη μιας ενιαίας δέσμης προτύπων θα διευκολύνει τόσο τη σύγκριση των επιδόσεων των επιχειρήσεων όσο και την άντληση κεφαλαίων και θα ενισχύσει την προστασία των επενδυτών. Η στρατηγική είναι ουσιαστικό στοιχείο της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που αποτελεί το στόχο του Σχεδίου Δράσης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το οποίο εγκρίθηκε το Μάιο 1999. Στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας τονίστηκε σαφώς η σημασία της συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής, με βάθος και ρευστότητα αγοράς κινητών αξιών στην Ευρώπη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων αυτών. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις πριν από το τέλος του 2000, βάσει των οποίων όλες οι εταιρείες της ΕΕ που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές καλούνται να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ το αργότερο το 2005. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την υποχρέωση σε μη εισηγμένες εταιρείες και για την κατάρτιση ατομικών λογαριασμών. Εφόσον η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η εν λόγω πολιτική θα καλύψει επίσης τις εισηγμένες τράπεζες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο για την Εσωτερική Αγορά επίτροπο κ. Frits Bolkestein: "Το κόστος των διαφορών στις μεθόδους χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επαχθές για τους επενδυτές και τους λοιπούς ενδιαφερομένους. Η έγκριση των προτάσεων της παρούσας ανακοίνωσης θα πρέπει να οδηγήσει στην άρση της κατάτμησης που χαρακτηρίζει σήμερα την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να εξαλείψει τις λογιστικές διαφορές ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη ολοκληρωμένων, με βάθος και ρευστότητα αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να βελτιωθεί η ικανότητα άντλησης κεφαλαίων, διαφυλάσσοντας παράλληλα την προστασία των επενδυτών."

Πριν από το τέλος του 2000, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετική πρόταση για την καθιέρωση της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης των ΔΛΠ, που θα τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο το 2005. Η υποχρέωση θα αρχίσει να ισχύει αφού μεσολαβήσει μεταβατική περίοδος τριών το πολύ ετών από την οριστική έγκριση της πρότασης της Επιτροπής. Η μεταβατική αυτή περίοδος θα βοηθήσει την προσαρμογή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και του λογιστικού κλάδου.

Με τις προτάσεις επιδιώκεται η θέσπιση σαφών κανόνων συγκρίσιμης και διαφανούς πληροφόρησης, που θα διέπουν την αυστηρή ερμηνεία και εφαρμογή των προτύπων. Τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν στην παροχή συναφών, αξιόπιστων πληροφοριών που θα είναι χρήσιμες στους επενδυτές και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους για την κατάλληλη σύγκριση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και για την λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων ως προς τη διάθεση των κεφαλαίων τους.

Οι ευρωπαίοι επενδυτές χρειάζονται υψηλής ποιότητας πληροφόρηση προτού αποφασίσουν σε ποιες επιχειρήσεις θα διαθέσουν τα κεφάλαιά τους. Ομοίως, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν ισότιμα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για την άντληση των απαραίτητων οικονομικών πόρων.

Για να υπάρξει η απαιτούμενη ασφάλεια του δικαίου στα πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, η νομοθετική πρόταση θα προβεί στη δημιουργία ενός μηχανισμού έγκρισης με διττή διάρθρωση σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο εντός της ΕΕ που θα επιβεβαιώνει τα πρότυπα που πρόκειται να εφαρμοστούν. Οι λεπτομέρειες για το νομικό καθεστώς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του εν λόγω μηχανισμού οριστικοποιούνται και αναλύονται στην πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να προσεγγίσει τα παγκόσμια λογιστικά πρότυπα. Η Ευρώπη δεν μπορεί από μόνη της να θέσει τους κανόνες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά· επιθυμεί, ωστόσο, να συμβάλει στην εκπόνηση των κανόνων αυτών σε όσο το δυνατόν προκαταρκτικό στάδιο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα υψηλής ποιότητας πρότυπα δεν εξασφαλίζουν αυτόματα διαφανή χρηματοοικονομική πληροφόρηση· απαιτείται παράλληλα αυστηρή και πειθαρχημένη εφαρμογή για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή τονίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής των λογιστικών προτύπων, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει υψηλής ποιότητας υποχρεωτικό έλεγχο και αυξημένο συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών ώστε να επιτευχθεί ισοδύναμη, υψηλού επιπέδου εφαρμογή των κανόνων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προτάσεις θα συμπληρώσουν τα επερχόμενα μέτρα της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των οδηγιών σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία και την καθιέρωση ενιαίου διαβατηρίου για τους ευρωπαίους εκδότες κινητών αξιών. Η πρόσβαση στις αγορές κινητών αξιών της ΕΕ θα εξασφαλιστεί μέσω ενός κοινού συστήματος καταχώρησης βασιζόμενου σε συγκρίσιμες πληροφορίες της αγοράς, που θα περιλαμβάνει μια ενιαία δέσμη διεθνών λογιστικών προτύπων.

Η εν λόγω ανακοίνωση διατίθεται από τον ιστοχώρο της Επιτροπής Europa :

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market


Side Bar