Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/00/606

Bruxelles, den 13 juni 2000

EU bevæger sig nærmere hen imod globale standarder for regnskabsaflæggelse

Europa-Kommissionen har skitseret en strategi for den fremtidige regnskabsaflæggelse i Europa i en meddelelse, som den lige har vedtaget. Strategien tager sigte på at hjælpe med at eliminere de resterende barrierer for grænseoverskridende handel med værdipapirer, specielt ved at anbefale, at der skal være et sæt regnskabsstandarder, sådan at selskabsregnskaberne overalt i EU bliver gennemsigtige og lettere kan sammenlignes. Et enkelt sæt standarder skulle gøre det nemmere at sammenligne virksomhedsresultater, at fremskaffe kapital og at forbedre investorbeskyttelsen. Strategien er et nøgleelement i skabelsen af et integreret marked for finansielle tjenester, som er formålet med handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser, der blev vedtaget i maj 1999. Det blev også udtrykkeligt fremhævet på topmødet i Lissabon, at regnskabers sammenlignelighed spiller en stor rolle for at skabe et effektivt, dybt og likvidt værdipapirmarked i Europa. Kommissionen mener, at anvendelse af internationale regnskabsstandarder (IAS) er vejen fremad. Det bebudes i meddelelsen, at Kommissionen vil fremsætte forslag inden udgangen af 2000, som vil kræve, at alle EU-selskaber, der er noteret på et reguleret marked, skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder. Dette krav skal senest træde i kraft i 2005. Medlemsstaterne kan lade dette krav gælde for unoterede selskaber og for udarbejdelsen af individuelle regnskaber. Da gennemsigtighed og sammenlignelighed er af særlig betydning for finansielle institutioner, vil denne politik også omfatte noterede banker og forsikringsselskaber.

Kommissæren for det indre marked, Frits Bolkestein, sagde: "Omkostningerne som følge af forskellige metoder for regnskabsaflæggelse kan være yderst byrdefulde for investorer og andre interessenter. Vedtagelsen af de forslag, vi har bebudet i denne meddelelse, bør eliminere den uensartethed i reglerne for regnskabsaflæggelse, der kendetegner Europa i dag. Meddelelsen signalerer, at Europa klart sigter på at eliminere disse forskelle som et skridt i retning af at udvikle integrerede, dybe og likvide kapitalmarkeder og markeder for finansielle tjenester for at forbedre effektiviteten i kapitalfremskaffelsen, samtidig med at investorbeskyttelsen sikres."

Inden udgangen af 2000 vil Kommissionen forelægge Ministerrådet og Europa-Parlamentet et lovforslag om at indføre IAS-kravet, som senest skal træde i kraft i 2005. Kravet skal gælde efter en overgangsperiode på højst tre år at regne fra den endelige vedtagelse af Kommissionens forslag. Overgangsperioden skal give selskaberne og den europæiske regnskabsprofession mulighed for at tilpasse sig til ændringen.

Formålet med forslagene er at skabe klare regler, sådan at regnskabsaflæggelsen bliver sammenlignelig og gennemsigtig, og reglerne skal fortolkes og anvendes strengt. De nye regler skal resultere i relevante og pålidelige oplysninger, der er nyttige for investorer og andre interessenter, sådan at de kan foretage meningsfulde resultatsammenligninger mellem virksomheder og træffe beslutninger om kapitalallokering.

De europæiske investorer har behov for oplysninger af høj kvalitet, inden de træffer beslutning om, hvilke selskaber de ønsker at investere i. De europæiske selskaber skal være i stand til at konkurrere på lige fod om de finansielle ressourcer på de globale kapitalmarkeder.

For at skabe retssikkerhed om de standarder, der skal anvendes i EU, skal der ifølge lovforslaget også etableres et godkendelsesorgan med en todelt struktur - bestående af et teknisk niveau og et politisk niveau - på EU-plan, der skal godkende de standarder, der skal anvendes. Der arbejdes med detaljerne om dette organs retlige status og beslutningsprocedurer; de vil blive fastlagt i Kommissionens forslag. Kommissionen mener, at EU bør bevæge sig i retning af globale regnskabsstandarder. Europa kan ikke alene fastsætte reglerne for regnskabsaflæggelse på det globale kapitalmarked, men ønsker at bidrage til udarbejdelsen af disse regler i en så tidlig fase som muligt.

Det noteres i meddelelsen, at regnskabsstandarder af høj kvalitet ikke i sig selv vil garantere en gennemsigtig regnskabsaflæggelse; en streng og disciplineret anvendelse er ligeledes af afgørende betydning for, at regnskaberne bliver troværdige. Det understreges i meddelelsen, at regnskabsstandarderne skal håndhæves korrekt. Dette forudsætter en grundig lovpligtig revision og et styrket samarbejde mellem de europæiske regulerende myndigheder for at skabe en ensartet håndhævelse af regnskabsreglerne overalt i Unionen.

Forslagene skal komplementere Kommissionens kommende foranstaltninger med henblik på at modernisere de bestående direktiver om prospekter og med henblik på at indføre et enhedspas for europæiske værdipapirudstedere. Adgang til værdipapirmarkederne i EU kunne sikres gennem et fælles registreringssystem, der baseres på sammenlignelige markedsinformationer, herunder et enkelt sæt internationale regnskabsstandarder.


Side Bar