Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/00/522

Bryssel den 24 maj 2000

Kommissionen antar insatsen "e-learning" för att anpassa våra utbildningssystem till den kunskapsbaserade ekonomin och digitalkulturen

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 - 24 mars 2000 fastställde stats- och regeringscheferna målet för unionen "att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Europa - vars medborgare ändock har en utbildningsnivå som är bland de högsta, samt där det finns kapacitet för nödvändiga investeringar - uppvisar stora förseningar i användningen av ny informations- och kommunikationsteknik. Syftet med e-learning är att åtgärda dessa brister genom att intensifiera ansträngningarna. Initiativet syftar till att genomföra och förlänga på utbildningsområdet handlingsplanen e-Europa, och även riktlinjerna för sysselsättning.

Initiativet aviserades och föreslogs i mars i år (se IP/00/934) av Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för utbildning och kultur, och det har antagits idag i samförstånd med Erik Liikanen och Anna Diamantopoulou. Syftet med initiativet är att mobilisera utbildnings- och kulturmiljön samt de europeiska aktörerna i samhället och i näringslivet. Initiativet tillför ett europeiskt mervärde till de pågående eller planerade insatserna på lokal, regional eller nationell nivå. Detta meddelande från kommissionen kommer att stå i centrum för diskussionerna vid det kommande rådets möte för utbildningsministrarna den 8 juni 2000. I e-learning fastställs flera mål för européerna:

Mål vad gäller infrastruktur:

 • Att före utgången av 2001 ge alla skolor i EU tillgång till Internet; att fram till 2002 utöka den snabba tillgången till Internet och till multimediehjälpmedel för alla elever i klassrummet. För skolorna bör utrustningen ligga på 5-15 användare per multimediedator fram till 2004.

 • Att främja inrättandet före utgången av 2001 av ett europeiskt nätverk för vetenskaplig kommunikation mellan forskningsinstitut, universitet, vetenskapliga bibliotek och successivt även skolor.

 • Att erbjuda organisationer som ansvarar för yrkesutbildning, inlärningscentrum och företag infrastrukturer av hög kvalitet (snabb tillgång) för Internet. Andra platser där man lär sig (bibliotek, kulturcentrum, muséer osv.) måste också utrustas, eftersom det livslånga lärandet får en väsentlig roll.

Mål för utbildning av befolkningen på alla nivåer

 • Förutom målet att varje år öka investeringen per capita i mänskliga resurser måste skolorna och utbildningscentrumen göras till platser för förvärvande av kunskap som är tillgängliga för alla befolkningsgrupper. Dessutom måste det före utgången av 2002 ges större möjligheter till yrkesvägledning, så att var och en lätt kan få tillgång till information om möjligheter till grundläggande yrkesutbildning och fortbildning och om de kunskaper och kvalifikationer som efterfrågas på arbetsmarknaden. Denna tjänst skall göra det möjligt att välja eller ändra sin utbildning eller yrkesbana.

 • Att fram till slutet av 2002 utbilda lärare i användningen av Internet och multimediehjälpmedel.

 • Att anta en europeisk ram för nya grundläggande färdigheter inom data, språk, och teknik, som skall intygas genom ett europeiskt intyg för grundläggande IT-kunskaper.

Mål vad gäller utbildningsinnehåll och sammankoppling av skolor i nätverk

 • Att utarbeta multimedietjänster och multimedieinnehåll av kvalitet. För detta måste man närma den europeiska multimediesektorn och utbildningssystemen till varandra. Det behövs kvalitetskriterier och bedömningsförfaranden för dessa innehåll.

 • Att påskynda sammankopplingen mellan skolor och universitet (virtuella campus). Kommissionen avser bland annat att stärka initiativet " European Schoolnet " mellan utbildningsministrerierna, främja inrättandet av europeiska portaler och införandet av ett nätverk för utbildare med fackkunskaper om ny teknik inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

Initiativet e-learning åtföljs av både exakta och ungefärliga tidsangivelser och uppmanar medlemsstaterna, rådet och kommissionen att vidta de åtgärder som ligger inom deras befogenheter. Kommissionen kommer utarbeta en ram för övervakning av insatserna (bland annat lägesrapporter) som kommer att läggas fram för rådet (utbildningsministrarna). Kommissionen kommer att stödja medlemsstaterna i deras insatser: som stöd till insatser på lokal nivå kommer kommissionen att använda sig av gemenskapens instrument och program för att uppnå de gemensamma målen. Denna mobilisering kommer att ske i tre riktningar:

 • Medlemsstaterna kommer att uppmuntras att använda sina anslag ur strukturfonderna, bland annat för utrustning och utbildning till lärare och utbildare och för inrättande av lokala mångsidiga centrum för kunskapsförvärv.

 • Bidrag från EU-programmen inom utbildning och kultur (Sokrates, Leonardo da Vinci, Kultur 2000, Media Plus); från forskning såväl inom teknologi med programmen IST och TEN-Telecom som socioekonomisk forskning med TSER-programmet; samt från internationellt samarbete, till exempel initiativen till förmån för kandidatländerna, Meda-programmet osv.

 • Ett nära samarbete med Europeiska investeringsbanken för att stödja den europeiska sektorn för multimedieinnehåll inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

För närvarande undersöks möjligheterna till omformning av befintliga program för att dessa skall bidra till att initiativet blir lyckat. I oktober 2000 kommer kommissionens avdelningar att lägga fram ett arbetsdokument med alla de insatser på EU-nivå som skall stödja genomförandet av initiativet. e-learning bör även kunna ingå inom ramen för den sociala europeiska agenda som skall antas vid Europeiska rådets möte i Nice i december 2000. Kommissionen har för avsikt att inrätta en eLearning-webbplats på Internet för att främja ett öppen utbyte av erfarenheter och en lätt tillgång till alla metoder i samband med nya inlärningssituationer som är under utveckling och ständig förbättring.


Side Bar