Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/00/522

Brussel, 24 mei 2000

De Commissie keurt de actie "eLearning" goed om onze onderwijs- en opleidingssystemen aan te passen aan de kenniseconomie en de digitale cultuur

Op de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 hebben de staatshoofden en regeringsleiders de Unie tot doel gesteld "de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden". Europa, dat nochtans over een van de hoogste opleidingsniveaus en het nodige investeringsvermogen beschikt, heeft een aanzienlijke achterstand in het gebruik van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. eLearning wil in deze leemte voorzien door de inspanningen op te drijven. Het vormt de implementatie en de voortzetting op het gebied van onderwijs en opleiding van het actieplan eEurope en de werkgelegenheidsrichtsnoeren.

Het initiatief eLearning, dat in maart door Viviane Reding, de commissaris voor Onderwijs en Cultuur, is aangekondigd (zie IP/00/934) en vandaag op haar voorstel en in overleg met de heer Liikanen en mevrouw Diamantopoulou door de Commissie is goedgekeurd, doet een beroep op de onderwijs- en culturele sector en de economische en sociale actoren in Europa. Het geeft een Europese toegevoegde waarde aan de acties die op lokaal, regionaal of nationaal niveau lopen of in voorbereiding zijn. Deze mededeling van de Commissie zal een centraal discussiepunt zijn op de volgende Raad van de onderwijsministers van 8 juni 2000. eLearning stelt de Europeanen verscheidene doelen:

Doelstellingen voor de infrastructuur

 • Alle scholen van de Europese Unie tegen eind 2001 met een internetaansluiting uitrusten; vervolgens de snelle toegang tot internet en multimediahulpbronnen in de klas tegen 2002 uitbreiden tot alle leerlingen. Tegen 2004 moeten de scholen met één multimediacomputer per 5 à 15 gebruikers zijn uitgerust.

 • Tegen eind 2001 de oprichting van een trans-Europees netwerk voor wetenschappelijke contacten tussen onderzoeksinstellingen, universiteiten, wetenschappelijke bibliotheken en geleidelijk ook scholen steunen.

 • De opleidingscentra, de onderwijsinstellingen en de bedrijven een internetinfrastructuur van hoge kwaliteit (met hoge snelheid) bieden. Omdat levenslang leren onontbeerlijk wordt, moeten ook de andere kenniscentra (bibliotheken, culturele centra, musea, enz.) worden uitgerust.

Doelstellingen voor de scholing van de bevolking op alle niveaus

 • De investeringen in human resources per inwoner moeten elk jaar worden verhoogd. Ook moeten de scholen en opleidingscentra worden omgevormd tot voor alle bevolkingsgroepen toegankelijke kenniscentra. Bovendien moet tegen eind 2002 de capaciteit van de beroepskeuzevoorlichtingsdiensten worden opgevoerd om iedereen vlot toegang te geven tot informatie over de mogelijkheden tot basis- en voortgezette opleiding en de op de arbeidsmarkt gevraagde vaardigheden en kwalificaties. Dankzij deze dienstverlening zal iedereen zijn opleidingstraject en loopbaan kunnen kiezen of bijsturen.

 • De leraren tegen eind 2002 scholen in het gebruik van internet en multimediahulpbronnen.

 • Een Europees kader van nieuwe informatica-, taal- en technische vaardigheden vaststellen en deze laten erkennen door een Europees diploma voor IT-basisvaardigheden.

Doelstellingen voor educatieve inhoud en netwerkverbindigen tussen scholen

 • Multimediadiensten en inhoud van hoge kwaliteit ontwikkelen. Daartoe moeten de banden tussen de Europese multimedia-industrie en de opleidingssystemen worden aangehaald. Er moeten kwaliteitscriteria en beoordelingsregels worden opgesteld.

 • De netwerkverbinding tussen scholen en universiteiten (virtuele campussen) versnellen. De Commissie wil met name het initiatief "European schoolnet" tussen de onderwijsministers versterken en het opzetten van Europese portaalsites en de oprichting van een netwerk van deskundigen in de scholing in het gebruik van de nieuwe technologieën in het onderwijs en de beroepsopleiding stimuleren.

Het eLearning-initiatief, met nauwkeurige en snel opeenvolgende streefdata, verbindt de lidstaten, de Raad en de Commissie ertoe naar gelang van hun bevoegdheden de nodige maatregelen te nemen. De Commissie werkt een kader voor het toezicht op de acties (met name door tussentijdse verslagen) uit, dat aan de Raad Onderwijs zal worden voorgelegd. Zij steunt ook de inspanningen van de lidstaten: ter ondersteuning van de lokale acties gebruikt de Commissie de communautaire instrumenten en programma's om de gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken. Dit gebeurt op drie manieren:

 • De lidstaten worden ertoe aangezet om hun steun uit de Structuurfondsen te gebruiken voor de uitrusting en de scholing van leraren en opleiders, alsook voor het opzetten van lokale polyvalente kenniscentra.

 • Bijdrage van de communautaire programma's op het gebied van onderwijs, cultuur en opleiding (Socrates, Leonardo da Vinci, Cultuur 2000, Media Plus), technologisch (IST en TEN-Telecom) en sociaal-economisch (TSER) onderzoek en internationale samenwerking in het kader van programma's ten behoeve de kandidaat-lidstaten, het MEDIA-programma, enz

 • Nauwe samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) om de ontwikkeling van onderwijs- en opleidingstoepassingen door de Europese multimedia-industrie te steunen.

Om het initiatief te helpen slagen, worden de bestaande programma's momenteel aangepast. In oktober 2000 zullen in een werkdocument van de Commissie alle ondersteunende acties op communautair niveau worden gepresenteerd. eLearning krijgt ook een plaats op de Europese Sociale Agenda die op de Europese Raad van december 2000 in Nice zal worden goedgekeurd. De Commissie is van plan een eLearning-internetsite op te zetten die de vrije uitwisseling van ervaringen zal stimuleren en een vlotte toegang zal bieden tot de nieuwe leeromgevingen, die voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden.


Side Bar