Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/00/522

Bryssel, 24. toukokuuta 2000

Komissio hyväksyi eLearning-aloitteen, jolla muokataan koulutusjärjestelmiä tietotaloutta ja digitaalikulttuuria varten

Maaliskuun 23.24. päivänä 2000 Lissabonissa pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa valtion- ja hallitusten päämiehet vahvistivat Euroopan unionin tavoitteeksi "tulla maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietotaloudeksi". Euroopassa on erittäin korkea koulutustaso ja tarvittava investointikapasiteetti, mutta siitä huolimatta Euroopassa ollaan merkittävästi jäljessä uuden tieto- ja viestintätekniikan käytössä. eLearning-aloitteella pyritään korjaamaan puutteita. Aloitteessa pannaan täytäntöön ja jatketaan eEurope-toimintasuunnitelmaa sekä erityisesti työllisyyden suuntaviivoja yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutus- ja kulttuuriasioista vastaava komissaari Viviane Reding ilmoitti eLearning-aloitteesta viime maaliskuussa (ks. IP/00/934). Hänen ehdotuksestaan ja yhteisymmärryksessä komissaari Erkki Liikasen ja komissaari Anna Diamantopouloun kanssa komissio hyväksyi aloitteen tänään. Sillä halutaan aktivoida Euroopan koulutus- ja kulttuuriyhteisöt sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset tahot. Aloite tuo yhteisön lisäarvoa meneillään tai valmisteilla oleviin toimiin paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Aloitetta koskevasta komission tiedonannosta keskustellaan seuraavassa opetusministerien neuvostossa 8. kesäkuuta 2000. eLearning-aloitteessa asetetaan eurooppalaisille useita tavoitteita.

Infrastruktuuriin liittyvät tavoitteet

 • Varustetaan kaikki Euroopan unionin koulut Internet-yhteyksillä vuoden 2001 loppuun mennessä. Luodaan vuoteen 2002 mennessä kaikille oppilaille mahdollisuudet käyttää nopeasti Internet-yhteyksiä ja multimedia-apuvälineitä. Vuoteen 2004 mennessä yhtä multimediatietokonetta käyttävien oppilaiden määrää olisi lisättävä viidestä 15:een.

 • Perustetaan vuoden 2001 loppuun mennessä Euroopan laajuinen verkko tutkimuslaitosten, yliopistojen, tiedekirjastojen ja asteittain myös koulujen välistä tieteellistä tiedonvaihtoa varten.

 • Ehdotetaan ammatillisesta koulutuksesta vastaaville organisaatioille, koulutuskeskuksille ja yrityksille Internet-yhteyksien kannalta korkealaatuisia infrastruktuureja (suuri suoritusteho). Myös muut oppimispaikat (kirjastot, kulttuurikeskukset, museot jne.) on varustettava asianmukaisin atk-laittein, sillä elinikäisen oppimisen merkitys kasvaa.

Koulutustavoitteet kaikilla tasoilla

 • Tavoitteena on lisätä vuosittain henkilöresursseihin tehtäviä investointeja asukasta kohti. Sen lisäksi kouluista ja koulutuskeskuksista on luotava paikkoja, joissa kaikki väestöryhmät voivat hankkia tietoja ja taitoja. Vuoden 2002 loppuun mennessä olisi lisättävä ammatinvalinnanohjausta tarjoavia palveluja, jotta jokainen saisi helposti tietoa perus- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista sekä työmarkkinoilla tarvittavasta osaamisesta ja ammattitaidosta. Näiden palvelujen avulla ihmiset voivat laatia ja tarkistaa koulutus- ja työsuunnitelmiaan.

 • Koulutetaan vuoden 2002 loppuun mennessä opettajat käyttämään Internetiä ja multimedia-apuvälineitä.

 • Otetaan käyttöön eurooppalaiset puitteet uusia kielellisiä, teknisiä ja atk-taitoja varten sekä perustietotekniikkaan liittyvistä taidoista annettava eurooppalainen todistus.

Koulutussisältöön ja koulujen verkottumiseen liittyvät tavoitteet

 • Kehitetään laadukkaita multimedia-palveluja ja sisältöjä. Tätä varten on lisättävä yhteyksiä eurooppalaisen multimedia-teollisuuden ja koulutusjärjestelmien kesken. Sisältöjen arvioimista varten tarvitaan myös asianmukaisia kriteerejä ja arviointimenetelmiä.

 • Lisätään koulujen ja yliopistojen välisiä Internet-yhteyksiä (virtuaalikampukset). Komissio aikoo esimerkiksi tukea opetusministerien välistä "European Schoolnet" -aloitetta, eurooppalaisten portaalisivujen luomista. Lisäksi se osallistuu uutta tekniikkaa hyvin hallitsevien kouluttajien verkon perustamiseen yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalle.

eLearning-aloitteessa on tarkat ja tiukat määräajat, ja siinä jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio sitoutuvat toteuttamaan toimivaltaansa kuuluvat toimenpiteet. Komissio laatii toteutettavien toimien seurantakehyksen (muun muassa väliraportit), joka toimitetaan opetusministerien neuvostolle. Aloitteessa tuetaan paikallistoimia jäsenvaltioissa ja käytetään yhteisön välineitä ja ohjelmia, jotta päästäisiin yhteisiin tavoitteisiin. Tukea suunnataan seuraaville kolmelle taholle:

 • Jäsenvaltioita kannustetaan käyttämään rakennerahastojen tukea esimerkiksi opettajien ja kouluttajien apuvälineisiin ja koulutukseen sekä paikallisten monitoimikoulutuskeskusten perustamiseen.

 • Yhteisön ohjelmat koulutuksen ja kulttuurin alalla (Sokrates, Leonardo da Vinci, Kulttuuri 2000 ja Media Plus), teknisen ja sosio-ekonomisen tutkimuksen alalla (IST, TEN-Telecom ja TSER) ja kansainvälinen yhteistyö muun muassa ehdokasmaille tarkoitettujen ohjelmien ja MEDA-ohjelman kautta.

 • Euroopan investointipankin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jolla tuetaan koulutusalan multimediaa tuottavaa eurooppalaista teollisuutta.

Nykyisiä ohjelmia muutetaan parhaillaan, jotta aloite onnistuisi. Lokakuussa 2000 julkaistaan komission valmisteluasiakirja, jossa esitellään eLearning-aloitetta tukevat yhteisön toimet. Aloitteen tematiikka olisi sisällytettävä myös yhteisön sosiaalipoliittiseen ohjelmaan, joka hyväksytään joulukuussa 2000 Nizzassa pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Komissio aikoo luoda Internetiin eLearning-sivuston, jonka avulla edistetään avointa kokemusten vaihtoa ja tarjotaan vaivaton tapa saada tietoa uusiin oppimisympäristöihin liittyvistä menetelmistä. Sivustoa on tarkoitus kehittää ja parantaa jatkuvasti.


Side Bar