Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/00/522

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει δράση "e-learning" (ηλεκτρονική μάθηση) για την προσαρμογή των συστημάτων της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην οικονομία της γνώσης και στην ψηφιακή παιδεία.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισσαβόνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων όρισαν ως στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση: "να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο". Στην Ευρώπη, μολονότι οι πολίτες της διαθέτουν ένα από τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης καθώς και τις αναγκαίες επενδυτικές ικανότητες- παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. H δράση "e-Learning" αποβλέπει στην πλήρωση των κενών αυτών με την εντατικοποίηση των προσπαθειών, στην υλοποίηση και στην παράταση του σχεδίου δράσης eEurope στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ιδίως των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση.

Η πρωτοβουλία eLearning που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάρτιο (βλέπε IP/00/934) από την κ. Viviane Reding, Επίτροπο της ΕΕ για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και, μετά από πρότασης της ίδιας, εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή με τη συγκατάθεση και του κ. Liikanen και της κυρίας Διαμαντοπούλου - στοχεύει στη δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων καθώς και των ευρωπαϊκών οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Αποδίδει προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία στις τρέχουσες ή στις επικείμενες ενέργειες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής θα αποτελέσει το επίκεντρο των συζητήσεων του επόμενου Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας στις 8 Ιουνίου 2000. Στα πλαίσια της δράσης "e-Learning" ορίζονται για τους Ευρωπαίους τέσσερις στόχοι:

Στόχοι σχετικά με την υποδομή

 • πριν το τέλος του 2001 πρέπει να αποκτήσουν όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσβαση στο διαδίκτυο και έως το 2002 πρέπει να εξαπλωθεί η ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο και στους πόρους πολυμέσων για όλους τους μαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας. Για τα σχολεία το ποσοστό εξοπλισμού πρέπει να υπερβεί τους 5 έως 15 χρήστες ανά υπολογιστή έως το 2004,

 • να ευνοηθεί η δημιουργία, πριν το τέλος του 2001, διευρωπαϊκού δικτύου για την επιστημονική επικοινωνία μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων, των επιστημονικών βιβλιοθηκών και προοδευτικά των σχολείων

 • να προταθούν στους αρμόδιους φορείς για την επαγγελματική κατάρτιση, στα κέντρα μαθητείας και στις επιχειρήσεις υποδομές υψηλής ποιότητας (υψηλής ταχύτητας) για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Άλλοι τόποι μάθησης (βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, κ.λπ.) πρέπει επίσης να εξοπλιστούν δεόντως, εφόσον η δια βίου κατάρτιση καθίσταται σημαντική,

Στόχοι σχετικά με την κατάρτιση του πληθυσμού σε όλα τα επίπεδα

 • Εκτός από το στόχο ετήσιας αύξησης της επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους ανά κάτοικο, πρέπει να καταστούν τα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης χώροι απόκτησης γνώσεων προσιτοί σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Επιπλέον και πριν το τέλος του έτους 2002, πρέπει να αυξηθούν οι ικανότητες των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, έτσι ώστε να επιτρέπουν σε όλους την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αρχικής και συνεχούς κατάρτισης και σχετικά με τις εξειδικεύσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Η εν λόγω υπηρεσία πρέπει βοηθά κάθε άτομο στον καθορισμό ή στην αλλαγή της πορείας του κατάρτισης και απασχόλησης,

 • να εξειδικευτούν έως το τέλος του 2002 οι εκπαιδευτικοί στη χρήση του διαδικτύου και των πολυμεσικών πόρων,

 • να εγκριθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο νέων προσόντων πληροφορικής, καθώς και γλωσσικών και τεχνικών προσόντων, που θα κατοχυρώνονται με την απονομή ευρωπαϊκού διπλώματος για τα βασικά προσόντα στις τεχνολογίες της πληροφορίας,

Στόχοι σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και τη δικτύωση των σχολείων

 • να αναπτυχθούν υπηρεσίες και περιεχόμενα πολυμέσων υψηλής ποιότητας. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να καταστούν πιο στενές οι σχέσεις μεταξύ της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πολυμέσων και των συστημάτων κατάρτισης. Επίσης χρειάζονται κριτήρια για την ποιότητα και τρόποι αξιολόγησης αυτών των περιεχομένων.

 • επιτάχυνση της διασύνδεσης των σχολείων και των πανεπιστημίων (ιδεατό πανεπιστήμιο). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει κυρίως να ενισχύσει την πρωτοβουλία "European Schoolnet" (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων) για τη δικτύωση των υπουργείων Παιδείας, να προωθήσει τη δημιουργία ευρωπαϊκών πυλών και τη συγκρότηση δικτύου εκπαιδευτών ειδημόνων στη χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η πρωτοβουλία eLearning, που έχει καθορισμένες και πυκνές προθεσμίες, δεσμεύει τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Η Επιτροπή θα εκπονήσει πλαίσιο παρακολούθησης των ενεργειών που έχουν αναληφθεί , ιδίως μέσω των εκθέσεων προόδου, που θα υποβάλει στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας. Προκειμένου να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους· για την υποστήριξη των ενεργειών που αναλαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή θα κινητοποιήσει τα κοινοτικά μέσα και προγράμματα για την επίτευξη των κοινών στόχων. Αυτή η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις κατευθύνσεις:

 • τα κράτη μέλη θα ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν τις επιδοτήσεις τους από τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως για τον εξοπλισμό και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών και για τη δημιουργία τοπικών πολυκλαδικών κέντρων απόκτησης γνώσεων.

 • συνεισφορά των κοινοτικών προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κατάρτισης (Σωκράτης, Leonardo da Vinci, Πολιτισμός 2000, Media Plus)· της έρευνας, τόσο τεχνολογικής, με τα προγράμματα IST και ΤΕΝ-Telecom, όσο και κοινωνικοοικονομικής με το πρόγραμμα TSER, καθώς και στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων που προορίζονται για τις υποψήφιες χώρες, του προγράμματος MEDA, κ.λπ.

 • στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΒΕΙ) για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πολυμέσων στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εξετάζεται η δυνατότητα αναδιαμόρφωσης των υπαρχόντων προγραμμάτων ώστε να συμβάλουν στην επιτυχία της πρωτοβουλίας. Τον Οκτώβριο του 2000 οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο εγγράφου εργασίας το σύνολο των ενεργειών που έχουν προβλεφθεί σε κοινοτικό επίπεδο για την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Η eLearning θα έπρεπε επίσης να ενταχθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ατζέντας που προγραμματίζεται να εγκριθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Νίκαια το Δεκέμβριο του 2000. Η Επιτροπή προβλέπει τη δημιουργία ιστοχώρου eLearning στο διαδίκτυο για την ενθάρρυνση της ανοιχτής ανταλλαγής εμπειριών και την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις μεθόδους που συνδέονται με τα νέα πλαίσια μαθητείας, που αναπτύσσονται και βελτιώνονται συνεχώς.


Side Bar