Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/00/522

Bruxelles, den 24. maj 2000

Kommissionen vedtager "eLearning"-initiativet vedrørende tilpasning af vore uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer til vidensamfundet og den digitale kultur

På Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23.-24. marts 2000 fastlagde stats- og regeringscheferne det mål for Den Europæiske Union, at den "skal blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske økonomi i verden". Europa hvis borgere har et af de højeste uddannelsesniveauer i verden, og som råder over den nødvendige investeringskapacitet oplever store forsinkelser i brugen af informations- og kommunikationsteknologier. eLearning sigter mod at udfylde disse huller ved at intensivere indsatsen. Med dette initiativ gennemføres og suppleres handlingsplanen eEurope og navnlig retningslinjerne for beskæftigelsen inden for uddannelse og erhvervsuddannelse.

Viviane Reding, medlem af Kommissionen med ansvar for uddannelse og kultur, bebudede initiativet i marts måned i år (jf. IP/00/934), og på hendes forslag vil initiativet eLearning, der i dag blev vedtaget af Kommissionen i forståelse med kommissionsmedlemmerne Erkki Liikanen og Anna Diamantopoulou, mobilisere uddannelseskredsene og de kulturelle kredse samt de økonomiske og sociale aktører på europæisk plan. Initiativet giver de aktioner, der i øjeblikket gennemføres eller planlægges på lokalt, regionalt eller nationalt plan, en europæisk merværdi. Denne meddelelse fra Kommissionen vil ligge til grund for drøftelserne på Rådets (uddannelse) kommende møde den 8. juni 2000. Med eLearning fastsættes der en række målsætninger for den europæiske indsats:

Målsætninger for infrastruktur

 • at forsyne alle skoler i EU med en internetforbindelse inden udgangen af 2001 og siden inden 2002 at give alle elever adgang til en hurtig internetforbindelse og til multimedieressourcer i klasselokalet; i skolerne bør antallet af brugere pr. mulitmediecomputer nedbringes til mellem 5 og15 inden 2004

 • at fremme etableringen af et transeuropæisk net for videnskabelige forbindelser mellem forskningsinstitutter, universiteter, videnskabelige biblioteker og efterhånden også skoler inden udgangen af 2001

 • at tilbyde erhvervsuddannelsesorganisationer, fagskoler og virksomheder infrastrukturer til internetadgang af høj kvalitet (højperformante). Andre læresteder (biblioteker, kulturcentre, museer osv.) skal ligeledes udstyres, idet livslang uddannelse bliver af afgørende betydning.

Målsætninger for uddannelse af befolkningen på alle niveauer

 • at øge investeringerne i menneskelige ressourcer pr. indbygger hvert år og endvidere gøre skoler og uddannelsescentre til videnerhvervelsescentre, der er tilgængelige for alle befolkningsgrupper; endvidere bør erhvervsvejledningstjenesternes kapacitet inden udgangen af 2002 styrkes, så alle har let adgang til oplysninger om grund- og videreuddannelsesmulighederne og om de færdigheder og kvalifikationer, der kræves på arbejdsmarkedet; denne tjeneste skal gøre det muligt at fastlægge eller ændre ens uddannelsesforløb eller arbejdskarriere

 • at uddanne underviserne i brug af Internettet og multimedieressourcerne inden udgangen af 2002

 • at fastlægge rammer på europæisk plan for de nye informationsteknologiske, sproglige og tekniske færdigheder bekræftet med et europæisk bevis for grundlæggende færdigheder inden for informationsteknologier.

Målsætninger for undervisningsindhold og etablering af net mellem skolerne

 • at udvikle multimedietjenester og indhold af høj kvalitet; i tilknytning hertil bør forbindelserne mellem den europæiske multimedieindustri og uddannelsessystemerne styrkes. Det er nødvendigt at fastsætte kvalitetskriterier og retningslinjer for evaluering af dette indhold.

 • at fremskynde etableringen af forbindelser mellem skoler og universiteter (virtuelle campuser). Kommissionen har navnlig til hensigt at styrke initiativet "European Schoolnet" mellem undervisningsministerierne og at fremme oprettelsen af europæiske porte og etableringen af et net af undervisere, der er specialister i brugen af nye teknologier inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

eLearning-initiativet, der har meget præcise og korte frister, forpligter medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at træffe de foranstaltninger, der henhører under deres kompetenceområder. Kommissionen udarbejder rammer for tilsyn med de aktioner, der gennemføres (navnlig periodiske rapporter), og disse forelægges for Uddannelsesudvalget. Den støtter medlemsstaternes indsats: til støtte for de aktioner, der gennemføres på lokalt plan, vil Kommissionen mobilisere fællesskabsinstrumenterne og programmerne med henblik på at realisere de fælles mål. Denne mobilisering går i tre retninger:

 • medlemsstaterne tilskyndes til at anvende strukturfondenes bevillinger til navnlig at uddanne undervisere og lærere og forsyne dem med udstyr og til at oprette polyvalente, lokale videnerhvervelsescentre

 • bidrag fra fællesskabsprogrammerne inden for uddannelse, kultur og erhvervsuddannelse (Socrates, Leonardo da Vinci, Culture 2000, Media Plus); fra forskningsprogrammerne både på det teknologiske område med IST-programmet og TEN-Telecom-programmet og inden for målrettet socioøkonomisk forskning med TSER-programmet; og fra internationale samarbejdsprogrammer som f.eks. programmer rettet mod de lande, der ansøger om EU-medlemsskab, MEDA-programmet osv.

 • nært samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) om styrkelse af den europæiske industri for multimedieindhold inden for uddannelse og erhvervsuddannelse.

De eksisterende programmer er ved at blive omstruktureret, så de kan bidrage til en vellykket gennemførelse af initiativet. I oktober 2000 vil samtlige foranstaltninger på fællesskabsplan til gennemførelse af initiativet blive præsenteret i et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene. eLearning bør ligeledes indgå i Den Europæiske Sociale Agenda, som forventes vedtaget på Det Europæiske Råds topmøde i Nice i december 2000. Kommissionen agter at oprette et Web-sted for eLearning for at fremme åbne udvekslinger af erfaringer og en nem adgang til alle metoderne i tilknytning til det nye indlæringsmiljø, som er ved at blive udviklet, og som til stadighed forbedres.


Side Bar