Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/00/498

Bryssel, 22. toukokuuta 2000

Sisämarkkinoiden tulostaulu: Komissio varoittaa jäsenvaltioita sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanon hidastumisesta

Jäsenvaltiot ovat kahden vuoden ajan onnistuneet nopeuttamaan yhdessä hyväksytyn sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoa, mutta nyt kehitys on pysähtynyt. Sisämarkkinoiden tulostaulun uusimman painoksen mukaan 13:a prosenttia kaikista sisämarkkinadirektiiveistä (194/1489), jotka olivat tulleet voimaan 15.4.2000 mennessä, ei ollut vielä pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Yli 40 prosenttia viipeestä lankeaa neljälle valtiolle - Kreikalle, Portugalille, Ranskalle ja Luxemburgille. Ero lainsäädännön nopeimpien ja hitaimpien täytäntöön panijoiden välillä kasvaa. Komissio on asettanut jäsenvaltioille tavoitteeksi pienentää täytäntöönpanon vaje alle 1,5 prosenttin vuoden loppuun mennessä. Toistaiseksi tavoitteeseen ovat päässeet vain Ruotsi, Espanja ja Suomi, mutta Italia, Luxemburg, Belgia, Itävalta, Yhdistynyt kuningaskunta ja Espanja ovat parantaneet suoritustaan. Nämä luvut osoittavat selkeästi, että lisäponnistuksia tarvitaan, jotta jäsenvaltiot pystyisivät vastaamaan Lissabonin neuvostossa itselleen asettamaansa tavoitteeseen nopeuttaa talousuudistusta ja luoda täysin toimivat sisämarkkinat. Varsinkin tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntämisen osalta on huolestuttavaa todeta, että yhtäkään tietoyhteiskunnan palveluihin liittyvästä viidestä direktiivistä ei ole täysin pantu täytäntöön koko EU:ssa.

Sisämarkkinakomissaari Frits Bolkestein sanoi: "Vuosien edistymisen jälkeen on turhauttavaa todeta, että ero sisämarkkinasäännöstön täytäntöön panevien ja täytäntöönpanoa lykkäävien maiden välillä kasvaa. Muita hitaampien jäsenvaltioiden on toimittava pian eron kuromiseksi umpeen. Ilman tätä emme saavuta Lissabonin tavoitetta luoda maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous. Olen sitä mieltä, että ilman täysin toimivia sisämarkkinoita emme saavuta tätä tavoitetta."

Sisämarkkinoiden ansiosta Euroopan kansalaisten saatavilla on entistä laajempi valikoima tuotteita ja palveluita, kansalaiset voivat matkustaa, työskennellä, opiskella ja asua toisessa EU-maassa entistä vapaammin, ja yritykset saavat lisää kaupankäyntimahdollisuuksia. Aikaisemmissa tulostauluissa (joista ensimmäinen ilmestyi marraskuussa 1997) on verrattu sisämarkkinasääntöjen soveltamista eri jäsenvaltioissa, ja tämä on saanut valtiot kilpailemaan keskenään.

Täytäntöönpano

Viimeisin tulostaulu osoittaa, että edistyminen EU-säännösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on vaihdellut. Ero nopeimpien ja hitaimpien maiden välillä kasvaa. Ruotsin, Espanjan ja Suomen (joka on kaikkien aikojen sisämarkkinamestari) vaje on alle 1,5 prosenttia. Neljän valtion Kreikan, Portugalin, Ranskan ja Luxemburgin vaje on yli 4 prosenttia. Varsinkin Kreikka on taantunut marraskuun 1997 tasolle, jolloin ensimmäinen tulostaulu julkaistiin.

Viipeet ovat olleet pisimmät Ranskassa, keskimäärin 18 kuukautta, ja lyhimmät Tanskassa, vain 6 kuukautta. Luxemburg, Itävalta, Italia ja Belgia, jotka ovat olleet hitaimpien joukossa, ovat viime aikoina jatkuvasti parantaneet suoritustaan.

Suurin osa viivästymisistä liittyy uusien direktiivien täytäntöönpanoon. Noin 60:tta prosenttia niistä direktiiveistä, joiden täytäntöönpanon määräaika umpeutui 1998, ei ole vielä pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Vuoden 1999 direktiivien osalta tämä määrä on 90 prosenttia. Kreikan, Ranskan, Portugalin ja Luxemburgin yhteenlaskettu osuus viivästymistä on 44 prosenttia (344 toimenpidettä 786:sta myöhässä). Luxemburg on kuitenkin parantanut suoritustaan verrattuna marraskuuhun 1999.

Edistyminen sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpanossa

toukokuu 2000

toukokuu 1999toukokuu 1998
FIN1,41,31,2
E 1,51,83,3
S1,52,12
DK2,01,42,2
NL3,02,42,2
UK3,03,33,8
B3,13,57,1
D3,42,45,4
I3,45,56,4
A3,64,55,2
IRL4,03,95,4
L4,64,85,6
F5,24,85,6
P6,05,75,9
EL7,35,25,5

Sisämarkkinasääntöjen epätasaisen ja myöhästyneen täytäntöönpanon vaikutukset tuntuvat erityisen selvästi tietoyhteiskunnan palvelujen alalla. Mikään jäsenvaltio ei ole täysin pannut täytäntöön tietoyhteiskunnan palveluja koskevia direktiivejä, jotka ovat tulleet voimaan viime vuosina. Nämä palvelut leviävät yli rajojen, ja oikeudellinen epävarmuus sovellettavista säännöistä voi haitata yritysten kasvua ja yleensä suuntautumista tietoyhteiskunnan palveluihin.

Rikkomiset

Lainsäädännön täytäntöönpanon epätasaisuus pirstoo sisämarkkinoita ja on syynä moniin rikkomistapauksiin. Erityisen huolestuttavaa on sellaisten vanhojen direktiivien täytäntöönpanon viivästyminen, joiden määräaika umpeutui ennen vuoden 1998 tammikuuta. Näihin liittyvistä rikkomismenettelyistä yli puolet koskee Kreikkaa, Ranskaa ja Irlantia. Yleisesti ottaen sisämarkkinasääntöjä koskevien rikkomismenettelyjen määrä on kuitenkin vähentymässä.

Sisämarkkinasääntöjen väitettyihin rikkomisiin liittyvät rikkomistapaukset

  Vartailujaksot: 1.3.991.3.2000 ja 1.3.19981.3.1999(1)

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Viralliset huomautukset3.99-3.00268352517291725161027175910276
3.98-3.99305311727521543692821161321334
Perustellut lausunnot3.99-3.00181191915341121921710167190
3.98-3.99253171512455317910192514219
Euroopan tuomioistuimeen viedyt tapaukset3.99-9.009145320418111501174
3.98-3.99515291323123211252
Euroopan tuomioistuimen tuomiot9.99-9.0040416835601000139
3.98-3.99404543331000500032

Edistyminen eurooppalaisessa standardoinnissa jatkuu

Tulostaulusta käy ilmi, että uusien eurooppalaisten, "uuden lähestymistavan" mukaisia direktiivejä tukevien standardien ratifioinnissa on edetty. Euroopan standardointielimet ovat laatineet direktiivejä, joilla määritellään vähimmäisvaatimukset Euroopan tasolla, ja teknisiä standardeja, jotka takaavat, että tuotteet täyttävät vähimmäisvaatimukset. Vuoden 1999 lopussa Euroopan standardointielimille toimeksi annetuista "uuden lähestymistavan" mukaisista standardeista oli ratifioitu 49 prosenttia, kun määrä vuonna 1995 oli vain 21 prosenttia. Myös standardien laatimiseen kuluva aika on lyhentynyt.

Kansallisen teknisen sääntelyn määrä edelleen korkea

Sellaisilla aloilla, joilla ei ole eurooppalaisia standardeja, jäsenvaltiot asettavat tuotteille edelleen kansallisia vaatimuksia. Kansallisen teknisen sääntelyn määrä on edelleen suuri. Suurin osa direktiivin 98/43/EY mukaisista, uusia teknisiä määräysehdotuksia koskevista ilmoituksista on tullut kolmesta maasta, Alankomaista, Saksasta ja Itävallasta, ja viideltä toimialalta, jotka ovat maataloustuotteet ja elintarvikkeet, liikenne, rakentaminen, televiestintä sekä koneenrakennus. Mainitussa direktiivissä määritellään teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettava menettely yhteisössä.

Kansalaisten kiinnostus sisämarkkinoita kohtaan

Kyselyihin saadut vastaukset ja ongelmat, joista on ilmoitettu komissiolle "Vuoropuhelu kansalaisten ja yritysten kanssa" -ohjelman puitteissa, osoittavat, että suurin osa kysymyksistä liittyy työskentelyyn, asumiseen ja opiskeluun toisessa maassa. Yleensä kansalaiset eivät tunne oikeuksiaan. Palautteen analysointi on osoittanut, että on tarpeen erottaa toisistaan täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat ja ne ongelmat, jotka johtuvat kansallisten viranomaisten tavasta soveltaa sisämarkkinasääntöjä.

Hintojen lähentyminen

Eurostatin alustavat vuoden 1998 ostovoimapariteettiluvut vahvistavat, että suuntauksena on hintojen lähentymisen jatkuminen sisämarkkinoilla. Yksityisen loppukulutuksen hintatasojen vertailu jäsenmaissa ostovoimapariteetin perusteella osoittaa, että kalleimpien ja halvimpien maiden (Tanska ja Portugali) välillä on edelleen suuri ero. Suhteelliset hinnat ovat kuitenkin laskeneet Alankomaissa, Itävallassa, Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa lisääntyneen kilpailun ja sisämarkkinoille integroitumisen paranemisen ansiosta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa hinnat nousivat suhteessa muihin jäsenvaltioihin vahvan punnan vuoksi. Irlannissakin hinnat nousivat, joskin vähemmän, nopean ja pitkään jatkuneen talouskasvun vuoksi.

Tulostaulun koko teksti on saatavilla Internetissä Europa-sivustossa osoitteessa: http://ec.europa.eu/internal_market

(1) Taulukon luvut ovat toisistaan riippumattomia. Sama tapaus voi esiintyä useita kertoja, jos esimerkiksi sekä virallinen huomautus että perusteltu lausunto lähetettiin 1.3.1999 ja 1.3.2000 välisenä aikana. Taulukossa näkyvät myös sellaiset tapaukset, joiden käsittely on lopetettu menettelyn virallisen käynnistämisen jälkeen.


Side Bar