Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

ip/00/423

Brussel, 3 mei 2000

Commissie dient voorstellen in om gespecificeerd risicomateriaal ten aanzien van BSE uit de voedselketen te weren en zodoende de volksgezondheid beter te beschermen

In een nieuwe poging om geharmoniseerde voorschriften vast te stellen die moeten garanderen dat weefsel dat met BSE zou kunnen zijn besmet, uit de voeder- en de voedselketen wordt geweerd, heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een beschikking inzake het gebruik van gespecificeerd risicomateriaal dat risico's inhoudt ten aanzien van BSE. De voorgestelde aanpak houdt voor de lidstaten de verplichting in om bepaald risicomateriaal - een lange lijst in het Verenigd Koninkrijk en Portugal en een korte lijst in de andere lidstaten - te verwijderen. Verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal is veruit de beste manier om de aan BSE verbonden risico's voor de mens en derhalve ook de kans op besmetting van de mens met nvCJD te verminderen. Deze nieuwe strategie is gebaseerd op recent degelijk onderbouwd wetenschappelijk advies om hoogrisicoweefsel uit de voedsel- en de voederketen te weren. Voorts heeft de diagnose van het allereerste geval van BSE bij een in Denemarken geboren koe in maart dit jaar twijfel doen ontstaan over de BSE-vrije status van vele landen waar tot nu toe nog geen BSE was gemeld. Het voorstel vervangt de vroeger door de Commissie gedane voorstellen die nog steeds niet door de lidstaten zijn geaccepteerd. Hoewel er nog geen communautaire regeling is voor de verwijdering van risicomateriaal, hebben acht lidstaten toch reeds nationale voorschriften vastgesteld (B, DK, F, IRL, L, NL, PT, UK). De EU heeft reeds uitgebreide regeling inzake tests op BSE goedgekeurd teneinde een hoge mate van bescherming te garanderen.

"Indien wij onze burgers optimaal willen beschermen, moeten wij alle risicomateriaal, dat verantwoordelijk is voor 95 % van de besmettelijkheid, verwijderen", zei de heer David Byrne, lid van de Commissie verantwoordelijk voor Gezondheid en Consumentenbescherming. "Wij moeten lessen trekken uit het recente BSE-geval in Denemarken. Een communautaire regeling om gespecificeerd risicomateriaal uit de voeder- en de voedselketen te weren, had reeds lang moeten bestaan. Dat is van het allergrootste belang om de volksgezondheid te beschermen."

Maatregelen voor de hele Europese Unie

Alle lidstaten zou de verplichting worden opgelegd om de schedel (met inbegrip van de hersenen en de ogen), de tonsillen en het ruggenmerg van runderen, schapen en geiten van meer dan 12 maanden, alsmede de kronkeldarm van runderen van meer dan 12 maanden en de milt van schapen en geiten ongeacht de leeftijd, te verwijderen.

In hoogrisicolanden, namelijk het Verenigd Koninkrijk en Portugal, moeten de volledige kop (met uitzondering van de tong), de zwezerik, de milt, de ingewanden en het ruggenmerg van runderen van meer dan zes maanden eveneens uit de voedselketen worden geweerd. Bovendien moet de wervelkolom worden verwijderd in Portugal bij runderen van meer dan zes maanden en in het Verenigd Koninkrijk bij runderen van meer dan 30 maanden.

Slachttechnieken

Op basis van wetenschappelijk advies dat in april 2000 is uitgebracht, is in het voorstel ook een verbod opgenomen op het gebruik van bepaalde slachttechnieken die kunnen leiden tot verontreiniging van het bloed van het betrokken dier doordat met BSE besmet hersenmateriaal in de bloedbaan kan komen.

Op 10 mei wordt het voorstel aan de vertegenwoordigers van de lidstaten in het Permanent Veterinair Comité voorgelegd. Indien de lidstaten met het voorstel instemmen, zal het formeel door de Commissie worden goedgekeurd en treedt het in werking op 1 juli 2000. De beschikking zal opnieuw worden bezien in het licht van nieuwe wetenschappelijke informatie. De bepalingen van de beschikking worden ingetrokken zodra de voorgestelde verordening van de Raad en het Europees Parlement houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie en beheersing en bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën in werking treedt.


Side Bar