Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI EL

IP/00/232

Bryssel den 8 mars 2000

Klimatförändringar: Kommissionen lanserar ett europeiskt klimatförändringsprogram och förespråkar två parallella metoder för att minska utsläppen

Europeiska kommissionen vill, genom ett europeiskt klimatförändringsprogram med två initiativ som antogs idag, förnya gemenskapens ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Kommissionen förespråkar två parallella metoder för att uppnå det mål vad gäller minskade utsläpp som EU åtagit sig att uppnå inom ramen för 1997 års Kyotoprotokoll. I en grönbok om handel med utsläppsrätter fastställs ett system inom EU för handel med sådana rätter inom energisektorn och när det gäller stora industriella anläggningar. Den andra hörnstenen i strategin utgörs av åtgärder för att minska utsläppen från specifika källor.

Då de två dokumenten lades fram sade miljökommissionär Margot Wallström följande: "Jag är mycket nöjd med att både meddelandet och grönboken antagits samtidigt eftersom det centrala för att vi skall kunna uppfylla Kyotoåtagandena inte är att vi koncentrerar insatserna på en viss sektor eller ett visst instrument, utan att vi i stället parallellt vidtar åtgärder när det gäller en lång rad utsläppskällor. Därför har vi beslutat att lansera det europeiska klimatförändringsprogrammet. Tillsammans med annan politik och andra åtgärder, kommer handeln med utsläppsrätter att utgöra en integrerad del av detta program och av gemenskapens genomförandestrategi."

De två dokumenten är ett viktigt led i förberedelserna inför EU:s ratificering av Kyotoprotokollet efter den sjätte konferensen för parterna till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring som kommer att äga rum i Haag i november.

Det europeiska klimatförändringsprogrammet

Kommissionen lanserar i dag det europeiska klimatförändringsprogrammet som först annonserades av Margot Wallström i Europaparlamentet i oktober. I meddelandet om EU:s politik och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser anges de viktigaste delarna i detta program. Det fastställs ett rådgivande förfarande där flera berörda parter skall delta (bland annat medlemsstaternas experter, industrin, icke-statliga organisationer på miljöområdet och olika kommissionsenheter) och som skall tillämpas på områden som är av central betydelse när det gäller att minska utsläppen. Det kommer att upprättas ett antal tekniska arbetsgrupper som skall genomföra förberedande arbete vilket kan ligga till grund för kommissionens förslag till politik på områden som energi, transport, industrigas och handel med utsläppsrätter. Eftersom tidsplanen är snäv måste arbetsgrupperna lämna rapporter inom 12 månader. I meddelandet återfinns en förteckning över möjlig EU-politik och möjliga EU-åtgärder som skulle kunna utvecklas inom ramen för det europeiska klimatförändringsprogrammet och som kommissionen kommer att diskutera med ministerrådet.

Som vid tidigare tillfällen framhåller kommissionen att det krävs stora insatser för att EU skall kunna uppnå Kyotomålet att minska utsläppen av växthusgaser med 8 % under perioden 2008-2012 jämfört med 1990 års utsläpp. De senaste uppgifterna tyder på att koldioxidutsläppen ökar i stället för att minska och att det krävs ytterligare åtgärder för att man skall kunna åstadkomma en åttaprocentig minskning. Detta innebär man måste skärpa politiken och åtgärderna för att minska utsläppen från alla EU:s ekonomiska sektorer.

"Situationen ser inte ljus ut. Vi måste vidta ytterligare åtgärder på gemenskapsnivå om vi skall kunna uppfylla vad vi lovade i Kyoto. Medlemsstaterna bör dock inte förlita sig på att gemenskapen skall göra allt. De flesta av dem ligger efter med att uppfylla sina nationella mål", varnade Margot Wallström.

Handel med utsläppsrätter

En av hörnstenarna i gemenskapens klimatförändringsstrategi kommer att vara ett internt system inom EU för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Detta ligger inom ramen för det europeiska klimatförändringsprogrammet och kommissionen har nu antagit en grönbok för att informera om handeln med utsläppsrätter som kan bli ett verktyg för politiken på klimatförändringsområdet inom EU. I grönboken framhålls gemenskapsdimensionen när det gäller handeln med utsläppsrätter, till exempel mot bakgrund av den inre marknaden och konkurrens, något som ofta förbises då dess roll i gemenskapen övervägs. Detta är av ännu större betydelse med tanke på de beslut som medlemsstaterna kommer fatta inom det närmaste året angående nationella genomförandestrategier som förberedelse inför ratificeringen av Kyotoprotokollet.

Grönboken fyller en informativ funktion, eftersom ett instrument som det råder mycket missförstånd om förklaras, men även en analytisk funktion, eftersom det argumenteras för att gemenskapen måste delta i den framtida utvecklingen på detta område. Såsom vanligtvis är fallet med en grönbok undersöks ett antal alternativ utan att några definitiva slutsatser dras. För att underlätta samrådsförfarandet ställs ett antal frågor. Berörda parter uppmanas att inkomma med synpunkter inom sex månader, så att kommissionen kan ta ställning till parternas åsikter innan den arbetar vidare.

Margot Wallström, som konstaterat att handeln med utsläppsrätter tilldragit sig stort intresse i debatten om klimatförändringar, framhöll följande:

"I grönboken rekommenderas försiktighet när handeln med utsläppsrätter skall inledas. Systemet kan sedan utvidgas om det visar sig fungera väl. Man måste vara medveten om att vi bryter ny mark med ett sådant system och det måste fungera från början. Jag är dock helt övertygad om att systemet kan fungera om vi upprättar en bra ram med tillräckliga kontroller. Genom handeln med utsläppsrätter kommer då utsläppsminskningarna att göras på de områden där det är billigast, vilket vi alla kommer att gynnas av ekonomiskt sett. Det handlar inte om att vi bara låter marknadskrafterna bestämma, utan om att skapa de nödvändiga strukturerna inom vilka kostnadseffektiva stimulansåtgärder kan fungera".


Side Bar