Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT FI EL

IP/00/232

Brussel, 8 maart 2000

Klimaatverandering: de Commissie lanceert een Europees Programma inzake klimaatverandering en stelt een tweesporenaanpak voor ter vermindering van de emissies

De Europese Commissie wil een nieuwe stimulans geven aan de inspanning van de Gemeenschap ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die leiden tot mondiale opwarming. Daartoe lanceert zij een Europees programma inzake klimaatverandering met twee vandaag aangenomen initiatieven. De Commissie stelt een tweesporenaanpak voor met het oog op de tenuitvoerlegging van de emissiereductiedoelstellling waartoe de EU zich heeft verbonden in het kader van het Protocol van Kyoto van 1997. In een groenboek over verhandelbare emissierechten wordt een EU-stelsel besproken voor de handel in emissierechten door de energiesector en grote industriële installaties. De tweede pijler van de strategie wordt gevormd door gerichte maatregelen om de uitstoot van specifieke bronnen terug te dringen.

Bij de indiening van beide documenten verklaarde het met het milieu belaste Commissielid Margot Wallström: "Ik ben zeer tevreden te zien dat zowel de Mededeling als het Groenboek samen zijn aangenomen. De sleutel voor het nakomen van onze Kyotoverbintenissen is immers niet ons te concentreren op de een of andere sector of een of ander instrument, maar gezamenlijke actie te ondernemen tegen een groot aantal diverse emissiebronnen. Dat is de reden waarom wij besloten hebben een Europees programma inzake klimaatverandering te lanceren. Samen met andere beleidslijnen en maatregelen zal de handel in emissierechten een integrerend onderdeel vormen van dit programma en van de communautaire tenuitvoerleggingsstrategie".

Beide documenten zijn belangrijke mijlpalen bij de voorbereiding van de ratificatie door de EU van het Protocol van Kyoto na de zesde Conferentie van de Partijen (COP6) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (United Nations Framework Convention on Climate Change) die in november in Den Haag zal plaatsvinden.

Europees programma inzake klimaatverandering

De Commissie lanceert vandaag het Europees programma inzake klimaatverandering (EPK) dat vorig jaar in oktober voor het eerst door Mevr. Wallström in het Europees Parlement is aangekondigd. In de mededeling betreffende EU-beleidslijnen en -maatregelen ter vermindering van de emissies van broeikasgassen worden de voornaamste elementen van dit programma aangegeven.

Er wordt een raadpleging georganiseerd van alle betrokken partijen (met inbegrip van deskundigen uit de lidstaten, de industrie, milieu-NGO's en diensten van de Commissie) waarbij de aandacht uitgaat naar de belangrijkste gebieden waar de uitstoot kan worden teruggedrongen. Er wordt een aantal technische werkgroepen opgericht om voorbereidend werk te verrichten op basis waarvan de Commissie beleidsvoorstellen kan uitwerken op gebieden als energie, vervoer, industriële uitstoot en verhandeling van emissierechten. De werkgroepen krijgen een strak tijdsschema en brengen binnen de 12 maanden verslag uit. In de mededeling is een lijst opgenomen met potentiële beleidslijnen en maatregelen in het kader van het EPK. De Commissie zal daarover overleg plegen met de Raad.

Zoals bij vorige gelegenheden onderstreept de Commissie dat de EU veel meer zal moeten doen om de Kyoto-doelstelling van vermindering van de uitstoot met 8% in het tijdvak 2008/2012 ten opzichte van de 1990-niveaus te bereiken. De laatste gegevens maken duidelijk dat de emissies veeleer stijgen dan dalen en dat de -8%-doelstelling niet zal worden behaald tenzij aanvullende maatregelen worden genomen. Het is dus duidelijk dat krachtiger beleidslijnen en maatregelen nodig zijn om de emissies in alle sectoren van de communautaire economie te verminderen.

"Het plaatje is niet rozig. Om te bereiken wat we in Kyoto hebben beloofd, zullen we extra maatregelen moeten nemen op communautair niveau. Tegelijkertijd mogen de lidstaten er niet van uitgaan dat de Gemeenschap al het werk doet. De meeste lidstaten zijn ver verwijderd van het bereiken van hun nationale doelstellingen", aldus Margot Wallström.

Handel in emissierechten

Een belangrijke pijler van de klimaatveranderingsstrategie van de Gemeenschap wordt een intern EU-broeikasgasverhandelingsstelsel. Dit wordt een onderdeel van het Europees klimaatveranderingsprogramma en de Commissie heeft nu een groenboek aangenomen met het oog op een groter inzicht in het nut van handel in emissierechten binnen de EU als middel voor de strijd tegen de klimaatverandering. In het groenboek wordt de communautaire dimensie beklemtoond van handel in emissierechten in termen van onder meer de interne markt en de mededinging, wat vaak wordt vergeten bij de bespreking van de rol van dit instrument binnen de Gemeenschap. Dit is des te belangrijker gezien de beslissingen die de lidstaten de komende 12 maanden zullen moeten nemen inzake hun nationale tenuitvoerleggingsstrategieën in het licht van de ratificatie van het Protocol van Kyoto.

Het groenboek heeft zowel een "informatieve" rol, namelijk door de nadere omschrijving van een vaak verkeerd begrepen instrument, als een "analytische" rol, doordat het duidelijk pleit voor een sterke toekomstige communautaire betrokkenheid op dit gebied. Zoals het echter hoort in een groenboek worden een aantal mogelijkheden onderzocht zonder dat er definitieve conclusies worden getrokken. Om de raadpleging te vergemakkelijken wordt een reeks vragen gesteld. De betrokken partijen wordt verzocht binnen de zes maanden te reageren zodat de Commissie de standpunten van alle belanghebbenden kan bestuderen alvorens nieuwe maatregelen te treffen.

Rekening houdend met de grote aandacht die de handel in emissierechten krijgt binnen het klimaatveranderingsdebat beklemtoonde Commissielid Wallström dat:

"in het groenboek terecht wordt gepleit voor een voorzichtige aanzet tot handel in emissierechten, die, wanneer dit instrument succesvol blijkt, in een later stadium kan worden uitgebreid. Het is duidelijk dat een dergelijk systeem iets volkomen nieuws is dat vanaf het begin goed moet zijn opgezet. Ik ben er echter helemaal van overtuigd dat het kan werken op voorwaarde dat er een stevig kader met goede controlemechanismen wordt uitgewerkt. Handel in emissierechten zal er dan voor zorgen dat de uitstoot wordt verminderd op die plaatsen waar dat het goedkoopst kan gebeuren, en zoiets komt ons allemaal economisch ten goede. Het is geen kwestie van alles overlaten aan de marktkrachten, maar wel van de noodzakelijke structuren te scheppen waarbinnen kosteneffectieve stimulansen kunnen gedijen".


Side Bar