Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT EL

IP/00/232

Bryssel 8. maaliskuuta 2000

Ilmastonmuutos: komissio käynnistää eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman ja suosittelee kaksiosaista lähestymistapaa päästöjen vähentämiseen.

Euroopan komissio haluaa antaa uuden sysäyksen ilmaston lämpenemiseen vaikuttavien kasvihuonekaasujen vähentämistä koskeville yhteisön ponnisteluille aloittamalla eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman, jonka kaksi ensimmäistä aloitetta hyväksyttiin tänään. Komissio suosittelee kaksiosaista lähestymistapaa pyrittäessä saavuttamaan päästöjen vähentämistä koskevat tavoitteet, joihin EU sitoutui vuonna 1997 tehdyssä Kioton pöytäkirjassa. Päästökauppaa koskevassa vihreässä kirjassa esitetään energia-alaa ja suuria teollisuuslaitoksia koskevan päästökauppajärjestelmän perustamista EU:hun. Strategian toinen osa muodostuu kohdennetuista toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään päästöjä erityisistä lähteistä.

Esitellessään nämä kaksi asiakirjaa ympäristöasioista vastaava komissaari Margot Wallström sanoi: "Olen hyvin tyytyväinen siihen, että tiedonanto ja vihreä kirja hyväksytään samanaikaisesti. Kioton sitoumusten noudattaminen ei onnistu keskittymällä yhteen alaan tai välineeseen kerrallaan vaan se edellyttää useiden eri päästölähteiden käsittelyä samanaikaisesti. Tämän vuoksi olemme päättäneet käynnistää eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman, johon kuuluu, samoin kuin yhteisön täytäntöönpanostrategiaan, muiden toimenpiteiden lisäksi olennaisena osana päästökauppa".

Kyseiset kaksi asiakirjaa ovat merkittävä edistysaskel EU:n valmistautumisessa Kioton pöytäkirjan ratifiointiin ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten kuudennen konferenssin jälkeen, joka pidetään ensi marraskuussa Haagissa.

Eurooppalainen ilmastonmuutosohjelma

Komissio käynnistää tänään eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman, josta Margot Wallström ilmoitti ensimmäisen kerran Euroopan parlamentissa viime lokakuussa. Tiedonannossa EU:n politiikasta ja toimenpiteistä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi esitetään tämän ohjelman pääpiirteet. Ohjelmaan sisältyy useiden sidosryhmien (komission yksikköjen lisäksi jäsenvaltioiden asiantuntijat, teollisuus ja ympäristöalan kansalaisjärjestöt) kuuleminen, jossa keskitytään päästöjen vähentämisen tärkeimpiin kysymyksiin. Joukko teknisiä työryhmiä tekee valmistelutyön, jonka perusteella komissio laatii ehdotuksia toimenpiteistä esimerkiksi energian, liikenteen, teollisuuden kaasupäästöjen ja päästökaupan aloilla. Kiireisen aikataulun vuoksi työryhmien on raportoitava tuloksistaan 12 kuukauden kuluessa. Tiedonantoon sisältyy luettelo mahdollisista EU:n toimenpiteistä, joita ohjelmalla voitaisiin edistää. Komissio keskustelee näistä toimenpiteistä ministerineuvoston kanssa.

Komissio painottaa kuten aiemminkin, että EU:lla on vielä paljon tehtävää, jotta se voisi saavuttaa Kiotossa asetetut tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä kahdeksalla prosentilla vuosina 20082012 vuoteen 1990 verrattuna. Viimeisimpien tietojen mukaan hiilidioksidipäästöt ovat vähenemisen sijasta lisääntymässä, ja edellä mainittua kahdeksan prosentin vähennystavoitetta ei voida saavuttaa ilman lisätoimenpiteitä. Tämä korostaa tarvetta päästöjen vähentämistä koskevien toimenpiteiden tehostamiseen kaikilla EU:n talouden aloilla.

"Tilanne on kaikkea muuta kuin ruusuinen. Yhteisön on toteutettava lisätoimenpiteitä, jos haluamme pitää Kiotossa antamamme lupaukset. Samaan aikaan jäsenvaltioiden ei tulisi luottaa siihen, että yhteisö huolehtii kaikesta. Useimmat jäsenvaltiot eivät ole lähelläkään kansallisten tavoitteidensa saavuttamista", varoittaa komissaari Wallström.

Päästökauppa

Yhden osan yhteisön ilmastonmuutosstrategiaa muodostaa EU:n sisäinen päästökauppajärjestelmä, joka on osa eurooppalaista ilmastonmuutosohjelmaa. Komissio on hyväksynyt vihreän kirjan, jonka avulla se pyrkii lisäämään ymmärrystä päästökaupan mahdollisuuksista EU:n ilmastonmuutospolitiikan välineenä. Tässä vihreässä kirjassa korostetaan päästökaupan yhteisöulottuvuutta esimerkiksi sisämarkkinoiden ja kilpailun kannalta, jotka usein unohdetaan päästökauppaa käsiteltäessä. Asian tärkeyttä korostaa sekin, että seuraavien 12 kuukauden aikana jäsenvaltioiden on tehtävä päätöksiä kansallisista täytäntöönpanostrategioistaan valmistauduttaessa Kioton pöytäkirjan ratifiointiin

Vihreällä kirjalla on sekä tietoa-antava että analyyttinen tehtävä: siinä selvitetään usein väärinymmärretyn välineen toimintaa ja tarkastellaan yhteisön tulevaa toimintaa tällä alalla. Koska se kuitenkin on vasta vihreä kirja, siinä tarkastellaan useita vaihtoehtoja tekemättä niistä vielä lopullisia johtopäätöksiä. Aloitettavan lausuntokierroksen helpottamiseksi siinä esitetään useita kysymyksiä, joihin lausunnon antajia pyydetään vastaamaan kuuden kuukauden kuluessa, jotta komissio voi ottaa kaikkien sidosryhmien mielipiteet huomioon ennen asian käsittelyn jatkamista.

Komissaari Wallström sanoi panneensa merkille suuren kiinnostuksen päästökauppaan ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa. Hän toteaa kuitenkin:

"Vihreässä kirjassa on omaksuttu oikeanlainen lähestymistapa, jonka mukaan päästökauppa on syytä aloittaa varovasti. Jos alkuvaihe näyttää menestyksekkäältä, sitä voidaan myöhemmin laajentaa. On ymmärrettävä, että tällaisen järjestelmän myötä astutaan aivan uusille aloille, ja se on saatava toimivaksi alusta alkaen. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että päästökauppa voi toimia, jos sille luodaan vahvat puitteet ja riittävät valvontamenettelyt. Tällöin päästökaupalla voidaan varmistaa, että päästöjen vähennykset tehdään siellä, missä se on edullisinta. Tästä hyötyvät taloudellisesti kaikki tahot. Päästökaupassa ei ole kysymys asian jättämisestä markkinavoimien ratkaistavaksi, vaan sen avulla perustetaan tarvittavat rakenteet kustannustehokkaille aloitteille".


Side Bar