Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI

IP/00/232

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2000

Κλιματική μεταβολή: η Επιτροπή εγκαινιάζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματική μεταβολή και υποστηρίζει τη διττή προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλώντας αύξηση των θερμοκρασιών παγκοσμίως. Αρχίζοντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματική μεταβολή με δύο πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν σήμερα, η Επιτροπή υποστηρίζει τη διττή στρατηγική για την εφαρμογή του στόχου της μείωσης των εκπομπών που έχει δεσμευθεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997. Το Πράσινο Βιβλίο για τις συναλλαγές εκπομπών προβλέπει τη συγκρότηση συστήματος συναλλαγής εκπομπών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ενεργειακό τομέα και της μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής αποτελείται από στοχοθετημένα μέτρα μείωσης των εκπομπών από ειδικές πηγές.

Κατά την παρουσίαση των δύο εγγράφων, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Margot Wallstrφom δήλωσε: "Διαπιστώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι τόσο η ανακοίνωση όσο και το Πράσινο Βιβλίο εγκρίθηκαν παράλληλα, δεδομένου ότι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει στο Κιότο δεν είναι η συγκέντρωση στον έναν ή στον άλλο τομέα ή στο ένα ή στο άλλο μέσο, αλλά η ανάληψη ταυτόχρονης δράσης σε ευρύ φάσμα πηγών εκπομπής. Γι'αυτό το λόγο αποφασίσαμε να αρχίσουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματική μεταβολή. Μαζί με τις άλλες πολιτικές και μέτρα, η συναλλαγή των εκπομπών θα αποτελέσει συστατικό στοιχείο του προγράμματος αυτού και της εκτελεστικής στρατηγικής της Κοινότητας".

Τα δύο έγγραφα αποτελούν σημαντικά βήματα για την προπαρασκευή της επικύρωσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πρωτοκόλλου του Κιότο μετά από την 6η Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP6) της σύμβασης πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική μεταβολή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο Νοέμβριο στη Χάγη.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματική μεταβολή

Η Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματική μεταβολή (ΕCCP) που είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά η κ. Wallstrφom στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ανακοίνωση σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθορίζει τα κύρια συστατικά στοιχεία του προγράμματος αυτού. Καθιερώνει διαδικασία διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερομένους (συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, της βιομηχανίας και των "πράσινων" μη κυβερνητικών οργανισμών, πέραν των επιμέρους υπηρεσιών της Επιτροπής), η οποία θα εστιασθεί σε καθοριστικής σημασίας τομείς για τη μείωση των εκπομπών. Προβλέπεται η συγκρότηση σειράς τεχνικών ομάδων εργασίας οι οποίες θα αναλάβουν το προπαρασκευαστικό έργο βάσει του οποίου η Επιτροπή θα μπορέσει να αναπτύξει προτάσεις πολιτικής σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, τα βιομηχανικά αέρια και οι συναλλαγές εκπομπών. Ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα θα υποχρεώσει τις ομάδες εργασίας να υποβάλουν εκθέσεις μετά από 12 μήνες. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει κατάλογο πιθανών πολιτικών και μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του ECCP, και η Επιτροπή θα συζητήσει τις προτάσεις αυτές στο Συμβούλιο των Υπουργών.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει, όπως συνέβη και σε προηγούμενες περιπτώσεις, ότι επιβάλλεται να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στους στόχους που ετέθησαν στο Κιότο σχετικά με τη μείωση των εκπομπών των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 8% εντός της περιόδου 2008/2012 και συγκριτικά προς το 1990. Τα πλέον πρόσφατα δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος αυξάνουν αντί να μειώνονται και ότι ο στόχος της μείωσης κατά 8% δεν θα επιτευχθεί εάν δεν ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα. Τοιουτοτρόπως τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης των πολιτικών και των μέτρων για τη μείωση των εκπομπών σε όλους τους τομείς της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη. Θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι επί των οποίων δεσμευθήκαμε στο Κιότο. Παράλληλα τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να βασίζονται για τα πάντα στην Κοινότητα. Τα περισσότερα εξ αυτών δεν ακολουθούν πορεία που να διευκολύνει την προσέγγιση των εθνικών τους στόχων", προειδοποίησε η κ. Margot Wallstrφom.

Συναλλαγή εκπομπών

Ένα από τα σκέλη της στρατηγικής της Κοινότητας για την κλιματική μεταβολή θα είναι το εσωτερικό πρόγραμμα συναλλαγής των εκπομπών που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος για την κλιματική μεταβολή και η Επιτροπή έχει πλέον εγκρίνει Πράσινο Βιβλίο ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι συναλλαγές εκπομπών θα ήταν δυνατό να αποτελέσουν εργαλείο της πολιτικής για την κλιματική μεταβολή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πράσινο Βιβλίο τονίζει την κοινοτική διάσταση της συναλλαγής των εκπομπών σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό, που συχνά παραμελούνται κατά την εξέταση του ρόλου της στην Κοινότητα. Αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο ενόψει των αποφάσεων που θα ληφθούν κατά τους επόμενους περίπου 12 μήνες εκ μέρους των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις εθνικές στρατηγικές εφαρμογής στο πλαίσιο της προπαρασκευής για την επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Το Πράσινο Βιβλίο καλείται να διαδραματίσει "ενημερωτικό" ρόλο, ερμηνεύοντας ένα κείμενο που εν πολλοίς παρανοήθηκε, και "αναλυτικό" ρόλο υποστηρίζοντας πειστικά τη συμμετοχή της Κοινότητας στις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα αυτό. Ωστόσο, όπως είθισται για ένα Πράσινο Βιβλίο, διερευνάται σειρά εναλλακτικών δυνατοτήτων δίχως να διατυπώνονται οριστικά συμπεράσματα. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαβουλεύσεις που έχουν αρχίσει, διατυπώνεται σειρά ερωτήσεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να αντιδράσουν εντός 6 μηνών, ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή να εξετάσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων πριν να προχωρήσει περαιτέρω.

Αναγνωρίζοντας ότι η συναλλαγή εκπομπών έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του διαλόγου για την κλιματική μεταβολή η Επίτροπος κ. Wallstrφom επέμεινε ότι:

"Το Πράσινο Βιβλίο ορθά υποστηρίζει τη συνετή έναρξη της συναλλαγής των εκπομπών η οποία εν συνεχεία, εφόσον κριθεί επιτυχής, θα μπορούσε να επεκταθεί. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως δεδομένου ότι πρόκειται για πρωτοποριακό σύστημα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λειτουργήσει ορθά εξ αρχής. Είμαι πεπεισμένη ότι το σύστημα αυτό θα είναι ιδιαίτερα αποδοτικό εάν πλαισιωθεί από ενισχυμένους και κατάλληλους ελέγχους. Εν συνεχεία η συναλλαγή εκπομπών θα εξασφαλίσει ότι οι μειώσεις των εκπομπών θα επιτευχθούν όπου κοστίζουν λιγότερο και κατά συνέπεια θα αποδειχθούν οικονομικώς επωφελείς. Δεν πρόκειται για προσέγγιση που επαφίεται στις δυνάμεις της αγοράς, αντ'αυτού συνηγορούμε υπέρ της δημιουργίας των απαραίτητων δομών εντός των οποίων να είναι δυνατόν να ενσωματωθούν κίνητρα αποτελεσματικής αξιοποίησης του κόστους".


Side Bar