Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/00/1348

Bryssel, 23 November 2000

Romano Prodi håller inledningstalet vid de europeiska konsumentföreningarnas årsmöte

När de europeiska konsumentföreningarnas årsmöte öppnades underströk kommissionens ordförande Romano Prodi konsumentpolitikens betydelse som ett av de viktigaste verktygen för att förbättra de europeiska medborgarnas livskvalitet. Romano Prodi sade under mötet att "Om det finns ett budskap som jag vill framföra till er alla, är det att Europeiska unionen existerar för att tjäna sina medborgare och att det är EU:s medborgare som skapar EU:s framtid."

Romano Prodi påminde om att EU enligt Amsterdamfördraget skall garantera en hög konsumentskyddsnivå och samordna konsumentpolitiken med den övriga gemensamma politiken och verksamheterna. En av de de absoluta prioriteringarna för den nuvarande kommissionen är att förbättra EU-medborgarnas livskvalitet och att genomföra konkreta och effektiva åtgärder på de områden som verkligen berör konsumenterna områden som miljö, energi, hälsa, livsmedelssäkerhet, produktsäkerhet, e-handel, transport, levnads- och arbetsvillkor, säkerhet och rättvisa.

Romano Prodi gav ett varmt välkomnande till de företrädare från kandidatländerna som deltog i årsmötet: "I ett utvidgat EU, med all dess rika mångfald av kulturer, kommer det att vara viktigare än någonsin att ta hänsyn till konsumenternas åsikter och att försvara deras intressen."

Livsmedelssäkerhet

Romano Prodi sade att livsmedelssäkerheten utgjort en prioritet för kommissionen allt sedan den inledde sin tjänstgöringsperiod. Även om livsmedelsprodukterna troligtvis aldrig varit säkrare i Europa, har konsumenternas förtroende djupt skakats av ett antal livsmedelskriser. Den omedelbara uppgiften består i att återställa förtroendet genom att skärpa kontrollerna och granskningarna så snart det finns minsta tvivel om livsmedelsprodukternas säkerhet. "Konsumenterna inom EU har rätt att förvänta sig att deras livsmedel är de säkraste i världen", förklarade han. Romano Prodi uttryckte sin övertygelse om att konsumenternas förtroende bara kan återställas genom att man antar en samordnad livsmedelspolitik som täcker hela livsmedelskedjan. Ett klargörande av producenternas, medlemsstaternas och kommissionens ansvar är nödvändigt och man måste uppdatera livsmedelslagstiftningen genom att anta bestämmelser som är sammanhängande och enhetliga.

Offentliggörandet av vitboken om livsmedelssäkerhet i januari 2000 utgjorde en viktig milstolpe på denna väg. Romano Prodi välkomnade ett annat viktigt steg, som tagits två veckor tidigare, när kommissionen överlämnade Europaparlamentet och rådet sina förslag om att inrätta en oberoende europeisk livsmedelsmyndighet. Enligt ordföranden "bör två av huvuduppgifterna för denna myndighet vara riskbedömning och riskmeddelande. Kommissionen måste kunna grunda sin livsmedelssäkerhetspolitik på solida, vetenskapligt grundade riskbedömningar. Våra sakkunniga inom livsmedelssektorn måste också vara klart oberoende från de politiskt ansvariga. Denna öppenhet vid fastställandet av bestämmelser för livsmedelssäkerheten kommer i stor utsträckning att bidra till att återställa allmänhetens förtroende, och vi är övertygade om att Europaparlamentet och rådet kommer att vara snara att reagera på våra förslag."

BSE

Romano Prodi kommenterade de nyligen inträffade händelserna och sade att "det är ironiskt att de extra åtgärder som infördes av de franska myndigheterna har lett till att bekymren ökat. Vad vi kan lära oss från situationen i Frankrike är behovet av att förbereda konsumenterna för det faktum att förbättrade kontroller mycket väl kan leda till att fler fall upptäcks. Det finns också behov av att jämföra antalet BSE-fall med nötkreaturspopulationens storlek. Romano Prodi informerade församlingen om det positiva yttrande som Ständiga veterinärkommittén nyligen lämnat om en utvidgning av BSE-provtagningarna, vilket han välkomnade. Han tillade: "Jag är övertygad om att de åtgärder som införts för att garantera nötköttets säkerhet är tillräckliga för att säkerställa de höga säkerhetsnormer som konsumenterna förväntar sig. De medlemsstater som är ansvariga för genomförandet av dessa åtgärder måste vaka över att dessa tillämpas helt ut."

Det civila samhällets roll

Romano Prodi uttalade sig om den viktiga roll som det civila samhällets organisationer kan spela vid utformningen av konsumentpolitiken. "Bara om det civila samhället deltar helt och fullt i arbetet med att utforma politiken kan vi göra EU mer öppet och demokratiskt ansvarigt. Utformningen av politiken kräver att alla som berörs deltar. Det är därför kommissionen vill att konsumentorganisationerna och de enskilda konsumenterna skall hjälpa den att utveckla sin konsumentpolitik och att förbättra alla europeiska politikområden som rör konsumenterna."

Romano Prodi tillade att kommissionen under sommaren 2001 kommer att offentliggöra en vitbok om styrelseformer för EU som kommer att innehålla förslag på mer demokratiska och decentraliserade sätt att styra EU ett partnerskap i form av ett nätverk mellan de lokala, regionala och nationella myndigheterna, EU-institutionerna och det civila samhället. "Bara ett decentraliserat styrelsesystem, som styrs nedifrån och upp, kommer att göra det möjligt för oss att klara de komplexa och nära sammanvävda utmaningar vi nu står inför." Syftet med vitboken är att inleda en omfattande offentlig debatt, och denna debatt måste också decentraliseras. "Som en del av nätverket av politiskt ansvariga spelar ni en viktig roll när det gäller att informera era medlemmar", sade Romano Prodi inför konsumentföreningarnas årsmöte.

Mötet kommer att fortsätta till den 24 november och de frågor som kommer att diskuteras är konsumenternas förtroende för e-handeln och livsmedelssäkerheten samt euron, god handelssed gentemot konsumenterna, säkra tjänster och konsumenternas deltagande i standardiseringen. David Byrne, kommissionsledamot med ansvar för generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd, kommer att tala inför församlingen vid avslutningsmötet den 24 november.


Side Bar