Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/00/1348

Brussel, 23 november 2000

Voorzitter Prodi opent jaarvergadering Europese consumentenorganisaties

De voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, onderstreepte bij de opening van de jaarvergadering van Europese consumentenorganisaties het belang van het consumentenbeleid als één van de sleutels tot een betere levenskwaliteit van de burgers in Europa. Voorzitter Prodi verklaarde op de vergadering: "Als er één boodschap is die ik u allen naar huis wil meegeven, is het wel deze: de Europese Unie is er voor de burgers en de Europese burgers moeten gestalte geven aan de toekomst van Europa."

Voorzitter Prodi herinnerde eraan dat de Europese Unie zich in het Verdrag van Amsterdam engageert tot een hoog niveau van consumentenbescherming en tot de integratie van het consumentenbeleid in de andere beleidstakken en activiteiten van de Gemeenschap. Het is een van de topprioriteiten van de huidige Commissie om de levenskwaliteit voor de burgers in Europa te verbeteren en praktische en doeltreffende initiatieven te nemen rond thema's die de consumenten werkelijk aanbelangen - zoals milieu, energie, gezondheid, veilig voedsel, productveiligheid, e-commerce, transport, leef- en arbeidsomstandigheden, veiligheid en justitie.

Voorzitter Prodi begroette ook hartelijk vertegenwoordigers uit kandidaat-lidstaten die aan de vergadering deelnamen: "In de verruimde EU zal het - met alle rijke diversiteit aan culturen - meer dan ooit belangrijk zijn rekening te houden met de verwachtingen van consumenten en consumentenbelangen te verdedigen."

Veilig voedsel

Voorzitter Prodi verklaarde dat voor de Commissie veilig voedsel van bij haar aantreden een prioriteit is geweest. Is het voedsel in Europa over het algemeen waarschijnlijk nog nooit zo veilig geweest, toch werd het consumentenvertrouwen zwaar aangetast door een aantal voedselcrises. De eerste opdracht is nu het herstel van het vertrouwen door een verscherping van de controle in gevallen waar er ook maar enige twijfel bestaat over de veiligheid van het voedsel. "De Europese consumenten verwachten terecht dat hun voedsel het veiligste ter wereld is," voegde hij daaraan toe. Voorzitter Prodi zei ervan overtuigd te zijn dat het vertrouwen alleen hersteld kan worden door een geïntegreerd voedselbeleid dat de hele voedselketen omvat. Daarbij moet duidelijk de verantwoordelijkheid van producenten, lidstaten en de Commissie worden vastgelegd. Ook moet de regelgeving inzake voedsel worden gemoderniseerd tot één coherente regelgeving.

De publicatie van het Witboek over voedselveiligheid in januari 2000 was een mijlpaal op deze weg. Voorzitter Prodi toonde zich opgetogen dat nog maar twee weken geleden een nieuwe belangrijke stap gezet was met de voorstellen die de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad zond voor de oprichting van een onafhankelijke Europese Voedselautoriteit. In dit verband verklaarde hij: "De twee belangrijkste opdrachten voor deze Autoriteit zouden de risicoanalyse en het melden van risico's moeten zijn. De Commissie moet betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde risicoanalyses krijgen waarop zij haar beleid inzake voedselveiligheid kan baseren. Voedingswetenschappers moeten ook duidelijk onafhankelijk zijn van beleidsmakers. Deze transparantie bij het vaststellen van regels inzake voedselveiligheid zal in grote mate bijdragen tot het herstel van het vertrouwen bij het grote publiek. Wij zijn er dan ook zeker van dat het Europees Parlement en de Raad snel op onze voorstellen zullen reageren."

BSE

Naar aanleiding van recente gebeurtenissen merkte Voorzitter Prodi op: "Ironisch genoeg is het resultaat van de extra maatregelen die de Franse autoriteiten hebben genomen, dat de bezorgdheid nog is toegenomen. Uit de situatie in Frankrijk kunnen we leren dat de consumenten er moeten op worden voorbereid dat betere controles er ook kunnen toe leiden dat meer gevallen aan het licht komen. Voorts moet het totale aantal BSE-gevallen worden gezien in verhouding tot de omvang van de volledige veestapel." Voorzitter Prodi informeerde de vergadering ook over het recente positieve advies van het Permanent Veterinair Comité om het aantal BSE-testen uit te breiden, een besluit dat hij verwelkomde. Daaraan voegde hij nog toe: "Ik geloof dat de maatregelen die werden getroffen om de veiligheid van rundvlees te garanderen, toereikend zijn om de naleving te garanderen van de hoge normen inzake voedselveiligheid die consumenten verwachten. De lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van deze maatregelen, moeten waakzaam blijven en ervoor zorgen dat deze maatregelen ook volledig worden toegepast."

Rol van de civiele maatschappij

Over het belang van de rol die organisaties uit de civiele maatschappij kunnen spelen bij het voeren van het beleid, had voorzitter Prodi onder meer het volgende te zeggen: "Alleen wanneer de civiele maatschappij en de burgers volledig betrokken worden bij het ontwikkelen van het beleid, kunnen we Europa transparant maken en democratische verantwoording doen afleggen. Om een beleid te kunnen uitwerken moeten alle belanghebbenden bij dit proces betrokken worden. Daarom wil de Commissie ook dat de consumentenorganisaties en individuele consumenten haar helpen bij het uitwerken van ons consumentenbeleid en bij het verbeteren van alle Europese beleidstakken die consumenten aanbelangen."

Voorzitter Prodi voegde hier nog aan toe dat de Commissie in de zomer van 2001 een witboek over Europees bestuur zal publiceren waarin voorstellen gedaan zullen worden voor een meer democratische, gedecentraliseerde vorm van bestuur voor Europa - een "netwerk" waarin lokale, regionale en nationale autoriteiten, Europese instellingen en de civiele maatschappij partners zijn. "Alleen met een gedecentraliseerd, bottom-up bestuurssysteem zullen we de complexe en onderling verweven uitdagingen kunnen aangaan, waarmee wij vandaag te maken krijgen."

Doel van dit witboek is een breed openbaar debat op gang te brengen, dat ook gedecentraliseerd moet verlopen. Voorzitter Prodi zei aan de vergadering van consumentenorganisaties verder nog: "Als onderdeel van het netwerk van beleidsmakers heeft u een belangrijke rol te spelen door uw leden te informeren."

De vergadering zal nog tot 24 november duren. Daarbij zullen onderwerpen besproken worden als consumentenvertrouwen in e-commerce en voedselveiligheid, de euro, eerlijke handel met consumenten, veilige diensten en de rol van consumenten bij het vastleggen van normen en standaarden. David Byrne, commissaris voor gezondheid en consumentenbescherming, zal een toespraak houden tijdens de slotvergadering op 24 november.


Side Bar