Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/00/1348

Bryssel 23. marraskuuta 2000

Romano Prodi avasi Euroopan kuluttajajärjestöjen vuosikokouksen

Komission puheenjohtaja Romano Prodi korosti Euroopan kuluttajajärjestöjen vuosikokouksen avajaistilaisuudessa pitämässään puheessa kuluttajapolitiikan tärkeyttä. Prodin mukaan kuluttajapolitiikka on yksi keskeisistä keinoista, joilla voidaan parantaa eurooppalaisten elämänlaatua. Prodi totesi kokouksen osanottajille, että "jos haluaisin teidän vievän jonkin viestin mukananne, se olisi tämä: Euroopan unioni on olemassa kansalaistensa hyväksi ja juuri heidän on muokattava Euroopan tulevaisuus".

Romano Prodi muistutti, että Amsterdamin sopimus velvoittaa EU:ta edistämään korkeatasoista kuluttajansuojaa ja sisällyttämään kuluttajapolitiikan muihin yhteisiin politiikkoihin ja toimenpiteisiin. Komission yhtenä keskeisenä tavoitteena on parantaa eurooppalaisten elämänlaatua ja ryhtyä tehokkaisiin käytännön toimiin asioissa, jotka todella vaikuttavat kuluttajiin, eli asioissa, jotka liittyvät ympäristöön, energiaan, terveyteen, elintarvikkeiden turvallisuuteen, tuoteturvallisuuteen, sähköiseen kaupankäyntiin, liikenteeseen, elin- ja työskentelyoloihin, yleiseen turvallisuuteen ja oikeusjärjestelmään.

Romano Prodi toivotti ehdokasmaiden edustajat lämpimästi tervetulleiksi kokoukseen. Prodin mukaan monenlaisista kulttuureista muodostuvassa laajentuneessa EU:ssa on entistä tärkeämpää ottaa huomioon kuluttajien mielipiteet ja puolustaa heidän etujaan.

Elintarvikkeiden turvallisuus

Romano Prodi totesi, että elintarvikkeiden turvallisuus on ollut komission työskentelyn painopiste sen nimittämisestä alkaen. Vaikka eurooppalaiset elintarvikkeet eivät ehkä koskaan ole olleet yhtä turvallisia kuin nyt, monet elintarvikkeisiin liittyvät kriisit ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta. Kuluttajien luottamus on palautettava pikaisesti tiukemmilla tarkastuksilla ja kokeilla, joita tehdään, jos epäillään, että elintarvikkeet eivät ole turvallisia. Prodin mukaan eurooppalaiset kuluttajat odottavat oikeutetusti, että heidän elintarvikkeensa ovat maailman turvallisimmat. Hän sanoi uskovansa, että kuluttajien luottamus voidaan palauttaa ainoastaan ottamalla käyttöön koko elintarvikeketjun kattava yhtenäinen elintarvikepolitiikka. Tuottajien, jäsenvaltioiden ja komission velvollisuudet on määriteltävä selvästi ja elintarvikelainsäädäntö on uudistettava ottamalla käyttöön yksi yhtenäinen säännöstö.

Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan valkoisen kirjan julkaiseminen tammikuussa 2000 oli tärkeä edistysaskel. Romano Prodi viittasi toiseen edistysaskeleeseen eli Euroopan elintarvikeviraston perustamista koskeviin ehdotuksiin, jotka komissio lähetti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaksi viikkoa sitten. Hän totesi, että elintarvikeviraston kaksi tärkeintä tehtävää ovat riskien arviointi ja riskeistä tiedottaminen. Komission on saatava luotettavia, tieteellisiä riskiarviointeja, joihin se voi perustaa elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan politiikkansa. Elintarvikealan tutkijoiden on myös oltava riippumattomia poliittisista päättäjistä. Prodin mukaan elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien sääntöjen avoimuus auttaa palauttamaan yleisön luottamuksen, ja komissio toivoo, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ottavat nopeasti kantaa näihin ehdotuksiin.

BSE

Viimeaikaisista tapahtumista Romano Prodi huomautti, että on ironista, että Ranskan viranomaisten lisätoimenpiteiden tulokset ovat johtaneet huolestumisen lisääntymiseen. Ranskan tilanteesta voidaan Prodin mukaan oppia se, että kuluttajille on kerrottava, että parantuneet tarkastukset voivat johtaa uusien BSE-tapausten löytymiseen Lisäksi on otettava huomioon BSE-tapausten määrä suhteessa karjan kokonaismäärään. Romano Prodi ilmoitti kokousedustajille pysyvän eläinlääkintäkomitean vastikään tekemästä päätöksestä lisätä BSE-testejä. Hän oli hyvin tyytyväinen tehtyyn päätökseen. Hän lisäsi uskovansa, että naudanlihan turvallisuuden varmistamisessa käytettävät toimenpiteet riittävät takaamaan lihan turvallisuuden kuluttajien odottamalla tavalla. Jäsenvaltiot vastaavat näiden toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja niiden on varmistettava, että toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti.

Kansalaisyhteiskunnan asema

Romano Prodi puhui kansalaisjärjestöjen aseman tärkeydestä politiikan kehittämisessä korostamalla, että vain jos kansalaisyhteiskunta ja kansalaiset saadaan täysin mukaan politiikan kehittämiseen, Euroopan unionista voidaan tehdä avoin ja demokraattisesti vastuullinen. Politiikkaa koskevien päätösten tekeminen vaatii kaikkien siihen osallistuvien panoksen. Siksi komissio haluaa, että kuluttajajärjestöt ja yksittäiset kuluttajat auttavat sitä kehittämään kuluttajapolitiikkaa ja parantamaan kaikkia kuluttajia koskevia unionin politiikkoja.

Romano Prodi totesi komission aikovan julkaista kesällä 2001 valkoisen kirjan uudesta Euroopan hallintomallista, jossa ehdotetaan demokraattisempaa, hajautettua hallintomallia. Mallissa paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset, Euroopan unionin toimielimet ja kansalaisyhteiskunta muodostaisivat verkoston. Prodin mukaan vain hajautettu, "ylhäältä alas" suuntautuva hallintomalli antaa mahdollisuuden puuttua monimutkaisiin ja toisiinsa kytkeytyviin ongelmiin. Valkoisen kirjan on tarkoitus olla perusta laajalle yleiselle keskustelulle ja myös keskustelun on oltava hajautettua. Romano Prodi sanoi kuluttajajärjestöjen vuosikokouksen osanottajille, että heillä on päätöksentekoverkoston osana tärkeä tehtävä tiedottaa uudesta hallintomallista jäsenilleen.

Vuosikokous päättyi 24. marraskuuta. Kokouksessa keskusteltiin kuluttajien luottamuksesta sähköiseen kaupankäyntiin ja elintarvikkeiden turvallisuuteen sekä eurosta, hyvän kauppatavan mukaisesta kaupasta kuluttajien kanssa, palveluiden turvallisuudesta ja kuluttajien osallistumisesta standardointiin. David Byrne, terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari, esitti oman tervehdyksensä kokouksen päätöstilaisuudessa 24. marraskuuta.


Side Bar