Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/00/1348

Bruxelles, den 223. november 2000EMARGO : 23 November 2000 - 10 a.m.

Romano Prodi holder åbningstale på De Europæiske Forbrugersammenslutningers årsmøde

Romano Prodi understregede ved åbningen af De Europæiske Forbrugersammenslutningers årsmøde i Europa forbrugerpolitikkens betydning som et af de vigtigste værktøjer til forbedring af EU-borgernes livskvalitet. "Hvis der er et budskab, jeg vil videregive til jer alle, er det, at EU eksisterer for at tjene borgerne, og at det er EU-borgerne, der må skabe EU's fremtid".

Romano Prodi erindrede om, at EU i henhold til Amsterdam-traktaten skal garantere et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og samordne forbrugerpolitikken med de andre fælles politikker og aktiviteter. En af de absolutte prioriteter for den nuværende Kommission er at forbedre EU-borgernes livskvalitet og at handle konkret og effektivt på de områder, som virkelig berører forbrugerne - områder som miljø, energi, sundhed, levnedsmiddelsikkerhed, produktsikkerhed, elektronisk handel, transport, leve- og arbejdsforhold, sikkerhed og retspleje.

Romano Prodi bød repræsentanterne fra ansøgerlandene, som deltog i årsmødet, hjertelig velkommen. "I et udvidet EU med al dets rige mangfoldighed af kulturer vil det være vigtigere end nogensinde at tage hensyn til forbrugernes holdninger og forsvare deres interesser".

Levnedsmiddelsikkerhed

Romano Prodi sagde, at levnedsmiddelsikkerheden har været en prioritet for Kommissionen lige fra starten af dens embedsperiode. Selv om levnedsmidlerne sandsynligvis aldrig har været sikrere i Europa, er forbrugernes tillid blevet dybt rystet af en række fødevarekriser. Den umiddelbare opgave er at genoprette tilliden ved at skærpe kontrollen, så snart der er den mindste tvivl om levnedsmiddelsikkerheden. "Forbrugerne i EU har ret til at forvente, at deres levnedsmidler er de sikreste i verden", sagde han. Romano "It is better to err on the side of caution. No amount of financial savings can possibly justify putting human life at risk" Prodi gav udtryk for sin overbevisning om, at tilliden kun kan genoprettes ved indførelse af en samordnet levnedsmiddelpolitik, der dækker hele levnedsmiddelkæden. Det er nødvendigt at opnå fuldstændig klarhed om producenternes, medlemsstaternes og Kommissionens ansvar og at modernisere levnedsmiddellovgivningen gennem ét sammenhængende lovkompleks.

Offentliggørelsen af hvidbogen om levnedsmiddelsikkerhed i januar 2000 var en vigtig milepæl på denne vej. Romano Prodi glædede sig over et andet vigtigt skridt, som blev taget for blot to uger siden, da Kommissionen sendte Europa-Parlamentet og Rådet sit forslag om oprettelse af en uafhængig europæisk fødevaremyndighed. Romano Prodi gav udtryk for, at "de to hovedopgaver for denne myndighed bør være risikoevaluering og risikovarsling. Kommissionen må kunne basere sin levnedsmiddelsikkerhedspolitik på solide, videnskabeligt begrundede risikoevalueringer. Vore levnedsmiddeleksperter må også være klart uafhængige af politikerne. Denne åbenhed med hensyn til fastlæggelse af bestemmelser for levnedsmiddelsikkerheden vil i stort omfang bidrage til at genoprette offentlighedens tillid, og vi er overbevist om, at Europa-Parlamentet og Rådet hurtigt vil reagere på vore forslag".

BSE

Med hensyn til den seneste udvikling sagde Romano Prodi, at "det er ironisk, at det er resultaterne af de franske myndigheders ekstra foranstaltninger, der har medført øget bekymring. Hvad vi kan lære af situationen i Frankrig er behovet for at forberede forbrugerne på, at en bedre kontrol meget vel kan føre til, at der opdages flere tilfælde. Man må også se det samlede antal BSE-tilfælde i forhold til den samlede kvægbestand. Romano Prodi omtalte over for forsamlingen den nylige positive udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité om en udvidelse af BSE-tests, som han hilste velkommen. Han tilføjede: "Jeg er overbevist om, at de foranstaltninger, som er indført for at garantere sikkerheden af oksekød, er tilstrækkelige til at sikre de høje sikkerhedsnormer, forbrugerne forventer. De medlemsstater, som er ansvarlige for gennemførelsen af disse foranstaltninger, må sørge for, at de gennemføres fuldt og helt".

Civilsamfundets rolle

Romano Prodi kom ind på den vigtige rolle, civilsamfundets organisationer kan spille i den politiske proces. "Kun hvis civilsamfundet og borgerne er fuldt impliceret i den politiske proces, kan vi gøre EU mere åbent og demokratisk ansvarligt. Den politiske proces kræver alle impliceredes medvirken. Det er grunden til, at Kommissionen ønsker, at forbrugerorganisationerne og den enkelte forbruger hjælper os med at udvikle vores forbrugerpolitik - og at forbedre alle de foranstaltninger på EU-plan, der vedrører forbrugerne"

Romano Prodi nævnte, at Kommissionen i sommeren 2001 vil offentliggøre en hvidbog om EU's beslutningsstrukturer, der vil foreslå en mere demokratisk og decentraliseret måde at styre EU på - et partnerskab i form af et netværk mellem de lokale, regionale og nationale myndigheder, EU-institutionerne og civilsamfundet. "Kun en decentraliseret beslutningsstruktur, hvor beslutningerne træffes nedefra og opad, vil sætte os i stand til at klare de komplekse og indbyrdes forbundne udfordringer, vi står over for i dag". Hvidbogen har til formål at starte en bred offentlig debat, og denne debat må også decentraliseres. "Som led i det netværk, der definerer denne politik, har I en vigtig rolle at spille ved at informere jeres medlemmer", sagde Romano Prodi til deltagerne i Forbrugersammenslutningernes årsmøde.

Mødet vil fortsætte den 24. november, og de spørgsmål, der vil blive drøftet, er forbrugernes tillid til elektronisk handel og levnedsmiddelsikkerheden samt euroen, god handelsskik over for forbrugerne, sikkerhed i forbindelse med tjenesteydelser og forbrugernes deltagelse i standardisering. David Byrne, medlem af Kommissionen med ansvar for sundhed og forbrugerbeskyttelse, vil tale til forsamlingen på det afsluttende møde den 24. november.


Side Bar