Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL

IP/00/1269

Bryssel den 8 november 2000

Finansiella tjänster: Kommissionen vill se snabba framsteg i genomförandet av handlingsplanen

Europeiska kommissionen har meddelat att den vill se snabba framsteg i genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster, så att det håller sig inom den tidsfrist (år 2005) som stats- och regeringscheferna satte upp vid Europeiska rådet i Lissabon. När det arbetet är slutfört, kan de finansiella marknaderna med hela sin potential bidra till ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. I sin senaste lägesrapport föreslog kommissionen ett antal viktiga prioriteringar för kommissionen, rådet och Europaparlamentet under de närmaste sex månaderna. I rapporten föreslås också indikatorer för takten och inriktningen i utvecklingen mot en integrerad marknad. Rapporten innehåller också en redovisning av de åtgärder som måste till om man vill skapa en enda marknad för finansiella tjänster som riktar sig till professionella aktörer, ge privatkunderna tillgång till öppna och säkra marknader och utveckla ett regelverk som på bästa sätt säkrar den ekonomiska stabiliteten i de finansiella instituten och innehåller flexiblare villkor som inte hindrar utvecklingen av en optimal och enhetlig finansiell marknad för hela EU (se IP 99/327 och IP/00/556).

Kommissionären för den inre marknaden, Frits Bolkestein, framhöll: "En enda finansiell marknad är ett nödvändigt komplement till den gemensamma valutan. Så länge en sådan marknad saknas, kommer konsumenter och företag att fortsätta att få betala överpriser, och de finansiella tjänsterna i Europa kommer inte att kunna utvecklas till sin fulla potential. En sådan marknad kan inte komma till stånd, om inte handlingsplanen för finansiella tjänster genomförs. Jag noterar med tillfredsställelse att framsteg gjorts inom många sektorer, men det finns fortfarande hinder i portgången som måste undanröjas. Kommissionen måste naturligtvis också för sin del se till att den inte kommer för sent med initiativen i handlingsplanen, men enbart detta är inte nog: Europaparlamentet och rådet måste också hålla sig inom strikta tidsramar när de tar ställning till dessa initiativ. Dessutom måste medlemsstaterna gå med på och också hålla sig inom snäva tidsfrister, så att handlingsplanen kan genomföras snabbt. Vi måste öka takten i arbetet, om vi menar allvar när vi säger att vi vill hjälpa Europas ekonomi att växa snabbare, prestera bättre och skapa flera jobb."

Kommissionens tio prioriteringar för det kommande halvåret:

  En enda marknad för institutionella aktörer inom EU:

  • Förslag till förbättringar av de båda direktiven om prospekt.

  • Förslag till lagstiftning för att följa upp meddelandet om EU:s redovisningsstrategi.

  • Förslag till direktiv om säkerheter som ställs över nationsgränserna.

  • Kommissionsmeddelande om förbättringar av investeringstjänstedirektivet.

  • Kommissionsmeddelande om tillämpningen av uppförandereglerna i artikel 11 i investeringstjänstedirektivet.

  • Förslag till direktiv om otillbörlig marknadspåverkan.

  Öppna och säkra marknader för privatkunder:

  • Kommissionsmeddelande om en politik för elektronisk handel med finansiella tjänster.

  Sunda stabilitetsregler:

  • Förslag om inrättande av en värdepapperskommitté.

  • Förslag till direktiv om stabilitetsregler för finansiella konglomerat.

  •  Förslag till direktiv om kapitalkrav för banker och värdepappersföretag.

Följande tio prioriteringar föreslås rådet och Europaparlamentet för det kommande halvåret:

  En enda institutionell marknad inom EU:

  •  Direktiv om stabilitetstillsyn över fonder för kompletterande pension.

  •  De båda harmoniserade fondföretagsdirektiven.

  •  Europabolagsordningen (väntad sedan länge).

  •  Direktiv om övertagandebud (väntat sedan länge).

  Öppna och säkra privatmarknader:

  •  Direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster.

  Sunda stabilitetsregler:

  •  Direktiv om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag (väntat sedan länge).

  • Direktiv om rekonstruktion och likvidation av banker (väntat sedan länge).

  • Ändring av direktivet om penningtvätt.

  Flexiblare villkor:

  •  Direktiv om skatt på sparande.

  • Genomförandet av uppförandekodexen om företagsbeskattning från december 1997

Tidsplan för huvudetapperna i genomförandet:

Ekofinrådet begärde i juli 2000 att kommissionen skulle upprätta en tidsplan för huvudetapperna i genomförandet så att dessa prioriterade åtgärder skulle kunna antas snabbare. Kommissionen har därför utarbetat en detaljerad tidsplan för förfarandena, som måste följas om tidsfristerna skall kunna iakttas. Tidsplanen innehåller datum för kommissionens förslag, perioder för behandlingen av dessa i Europaparlamentet och rådet samt uppgift om sista dag för genomförandet av de olika åtgärderna i medlemsstaterna. För att dessa tidsfrister skall kunna hållas har kommissionen inrättat en informell grupp 2005-gruppen som också innehåller företrädare för rådet och Europaparlamentet. Denna grupp sammanträder regelbundet för att samordna arbetsprogrammen och för att på ett tidigt stadium inventera problem så att förseningar kan undvikas och de formella förfarandena påskyndas.

Ekofinrådet uppmanade även kommissionen att undersöka metoder för att använda vissa indikatorer som referensvärden under uppföljningen av utvecklingen mot en integrering av marknaderna. Kommissionens senaste lägesrapport innehåller därför följande, icke uttömmande, förteckning över sådana indikatorer för diskussion vid ett kommande rådsmöte:

 • Tendenser när det gäller nya företag som upptas på fondbörserna inom EU och dessas börsvärde.

 • Tendenser för de utländska investeringarna inom EU.

 • Utvecklingen av användningen av säkerheter, som ställs över nationsgränser, på de finansiella marknaderna inom EU.

 • Fusioner och förvärv inom den finansiella tjänstesektorn inom EU och tendenser till marknadskonsolidering.

 • Utvecklingen av fondbaserade pensionssystem i medlemsstaterna.

 • De börsnoterade EU-företagens användning av de internationella redovisningsprinciperna IAS och US-GAAP.

 • Jämförande studier av finansieringskostnaderna (skulder och eget kapital), kostnaderna för portföljförvaltning (förvärv, aktieförsäljningar) och kostnaderna för finansiella standardprodukter i de olika medlemsstaterna.

 • Finansiella on line-tjänster, marknadsandelar och transaktionskostnader för finansiella tjänster inom EU, särskilt när det gäller privatkunder.

Om rådet samtycker kommer kommissionen att utarbeta en metod för sammanställande av en sådan grupp av indikatorer och lägga fram den i mitten av år 2001.

Den allmänna utvecklingen

Konsument- och privatmarknadsfrågor: Arbetet för att öka allmänhetens förtroende för de finansiella marknaderna sker i allt snabbare takt och förslag har lämnats beträffande försäkringsförmedling (se IP/00/1048) och distansförsäljning. Ett meddelande om en politik för den e-handel med finansiella tjänster är också nära förestående. Konkreta insatser görs för att nå fram till enighet om åtgärder som ger förutsättningar för effektiva former för överklagande utanför domstolarna och upprätta ett nätverk av nationella organ som behandlar klagomål från konsumenter. Det är fortfarande alltför dyrt att göra betalningar över nationsgränserna inom EU och kommissionen samarbetar nära med bankerna i syfte att underlätta sådana gränsöverskridande betalningar (se IP/00/1258 och IP/00/108). En handlingsplan för bekämpandet av bedrägerier och förfalskade kontantlösa betalningar kommer att offentliggöras inom kort.

Frågor som gäller institutionell handel: Kommissionen har offentliggjort ett meddelande om en kommande redovisningsstrategi (se IP/00/606) som före årsslutet skall följas upp med ett lagstiftningsförslag, enligt vilket de börsnoterade företagen skall utarbeta sina årsredovisningar enligt internationella standarder. Förslaget om kompletterande pensioner lades fram i oktober i år (se IP/00/1141). Meddelanden om distinktionen mellan institutionella och privata investerare (när det gäller värdländernas tillämpning av uppförandekodexen) och om förbättring av investeringstjänstedirektivet väntas inom kort tillsammans med förslag till direktiv om otillbörlig marknadspåverkan samt gränsöverskridande säkerheter. Den 17 oktober uppnåddes enighet i Ekofinrådet om förslaget om utvidgning av antalet investeringsslag som kan ingå i en harmoniserad, kollektiv investeringsfond.

Tillsynsfrågor: Stadiga framsteg har gjorts. Direktiven om e-pengar resp. informationsutbyte med tredje land i tillsynsfrågor har antagits. Politisk enighet har uppnåtts i rådet om förslagen till direktiv om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut resp. försäkringsföretag samt om penningtvätt. Kommissionen har föreslagit ett direktiv om nya solvensmarginalkrav (se IP/00/1233) och antagit sin rekommendation om information om finansiella instrument (se IP/00/828). Förslag till direktiv om kapitalkrav på banker och om finansiella konglomerat skall läggas fram nästa år.

Områden där ökade insatser krävs: På följande tre nyckelområden är det tydligt att framstegen låter vänta på sig:

 • Trots flera på varandra följande åtaganden på högsta politiska nivå går arbetet med Europabolagsordningen bara långsamt framåt. Detta har fått konsekvenser för två andra initiativ på bolagslagstiftningsområdet (det föreslagna tionde bolagsrättsdirektivet om gränsöverskridande företagskoncentrationer och det kommande förslaget till fjortonde bolagsrättsdirektiv om förflyttning av företags registrerade säten).

 • Kommissionens meddelande om bedrägeri och förfalskning inom betalningssystemen kommer att läggas fram före detta års utgång.

 • Frankrike, Italien och Luxemburg ligger efter med genomförandet av direktivet om slutgiltig avveckling och uppmanas snarast möjligt vidta nödvändiga åtgärder. Kommissionen har inlett överträdelseförfaranden mot dessa tre medlemsstater.

Lägesrapporten finns tillgänglig i sin helhet på Europawebbplatsen  http://ec.europa.eu/internal_market


Side Bar