Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT EL

IP/00/1269

Brussel, 8 november 2000

Financiële diensten: Commissie roept op tot snelle tenuitvoerlegging van Actieplan

De Europese Commissie heeft opgeroepen tot de snelle tenuitvoerlegging van het Actieplan voor financiële diensten (APFD) om ervoor te zorgen dat de door de staatshoofden en regeringsleiders op de Europese Raad van Lissabon vastgestelde uiterste datum van 2005 voor de uitvoering van het Actieplan wordt gehaald en de financiële markten aldus in staat worden gesteld ten volle bij te dragen tot de economische groei en de schepping van werkgelegenheid. In haar recentste voortgangsverslag over het APFD heeft de Commissie een reeks essentiële prioriteiten aangegeven waar zijzelf, de EU-Raad van ministers en het Europees Parlement de komende zes maanden werk van moeten maken. In het verslag worden tevens mogelijke indicatoren naar voren geschoven om de tendensen en ontwikkelingen in de marktintegratie in kaart te brengen. In het APFD wordt een hele reeks maatregelen opgesomd die moeten worden genomen om te komen tot een eengemaakte wholesalemarkt voor financiële diensten, open en veilige retailmarkten, bijdetijdse prudentiële regels en ruimere voorwaarden voor de totstandbrenging van een optimale financiële interne markt die de gehele EU omspant (zie IP 99/327 en IP/00/556).

Het Commissielid voor de interne markt, de heer Frits Bolkestein, heeft erop gewezen dat "een financiële interne markt een onmisbare aanvulling vormt op de eenheidsmunt. Zonder een eengemaakte financiële markt zullen consumenten en bedrijven immers te veel blijven betalen en kan de Europese financiële-dienstensector de potentiële mogelijkheden niet optimaal benutten. De uitvoering van het Actieplan voor financiële diensten is dan ook van cruciaal belang. Hoewel ik met genoegen vaststel dat in vele sectoren vooruitgang wordt geboekt, zijn er toch nog terreinen waarop een inhaalslag moet plaatsvinden. Harerzijds moet de Commissie er uiteraard op toezien dat zij de APFD-initiatieven tijdig voorstelt. Op zich is dit echter niet voldoende ook het Europees Parlement en de Raad moeten zich houden aan strikte tijdschema's voor de aanneming van de ingediende voorstellen. Daarnaast dienen ook de lidstaten krappe tijdschema's voor een snelle tenuitvoerlegging overeen te komen en na te leven. We moeten sneller optreden indien het ons ernst is om de Europese economie sneller te doen groeien, beter te laten presteren en meer banen te doen scheppen".

De tien prioriteiten van de Commissie voor de komende zes maanden:

  Een eengemaakte wholesalemarkt in de EU:

  • Voorstellen voor de bijwerking van beide prospectusrichtlijnen;

  • Wetgevingsvoorstel als follow-up van de mededeling inzake de EU-strategie voor de verslaglegging;

  • Voorstel voor een richtlijn betreffende het grensoverschrijdende gebruik van onderpand;

  • Mededeling van de Commissie over de bijwerking van de Richtlijn Beleggingsdiensten (RBD);

  •  Mededeling van de Commissie over de toepassing van gedragsregels overeenkomstig artikel 11 van de RBD;

  • Voorstel voor een richtlijn betreffende marktmanipulatie.

  Open en veilige retailmarkten:

  •  Mededeling van de Commissie over het beleid ten aanzien van elektronische handel in financiële diensten.

  Solide prudentiële regelgeving:

  •  Voorstel voor de instelling van een Effectencomité;

  •  Voorstel voor een richtlijn betreffende prudentiële regelgeving voor financiële conglomeraten;

  •  Voorstel voor een richtlijn inzake de solvabiliteitsregeling voor banken en beleggingsondernemingen.

De tien voorgestelde prioriteiten voor de Raad en het Europees Parlement voor de komende zes maanden:

  Een eengemaakte wholesalemarkt in de EU:

  •  Richtlijn betreffende het bedrijfseconomisch toezicht op aanvullende pensioenfondsen;

  •  de beide geharmoniseerde richtlijnen inzake beleggingsfondsen (ICBE's);

  • Het statuut van de Europese vennootschap (reeds lang in behandeling);

  • Richtlijn betreffende het overnamebod (reeds lang in behandeling).

  Open en veilige retailmarkten:

  •  Richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten.

  Solide prudentiële regelgeving:

  •  Richtlijn betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen (reeds lang in behandeling);

  •  Richtlijn betreffende de sanering en liquidatie van banken (reeds lang in behandeling);

  •  Wijziging van de Witwasrichtlijn.

  Ruimere voorwaarden:

  •  Richtlijn inzake de belastingheffing op spaargelden;

  • Toepassing van de in december 1997 goedgekeurde gedragscode voor de heffing van belastingen op ondernemingen.

De vaststelling van een "kritiek pad" voor de tenuitvoerlegging van deze prioriteiten

In juli 2000 heeft de Raad van ministers van Financiën de Commissie verzocht een "kritiek pad" uit te stippelen voor de snelle goedkeuring van deze prioritaire maatregelen. In reactie op dit verzoek heeft de Commissie een gedetailleerd procedureel tijdschema opgesteld dat absoluut in acht moet worden genomen om de vervaldata te halen. In dit tijdschema worden data vastgesteld voor de indiening van voorstellen door de Commissie, termijnen waarbinnen het Europees Parlement en de Raad deze voorstellen moeten behandelen, en uiterste data voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen door de lidstaten. Om de hand te houden aan dit tijdschema heeft de Commissie een informele groep de Groep 2005 ingesteld, waarvan ook vertegenwoordigers van de Raad en het Europees Parlement deel uitmaken. De groep houdt regelmatig vergaderingen om de werkschema's op elkaar af te stemmen en eventuele problemen reeds in een vroeg stadium aan te kaarten teneinde vertragingen te voorkomen en de formele procedures sneller te laten verlopen.

Om de tendensen en ontwikkelingen in de marktintegratie op de voet te kunnen volgen, heeft de Raad van ministers van Financiën de Commissie eveneens verzocht indicatoren op te stellen. In het voortgangsverslag is daarom ook een niet-exhaustieve lijst van indicatoren opgenomen voor toekomstige overweging door de Raad:

 • tendensen met betrekking tot de toelating van nieuwe bedrijven tot EU-beurzen en de kapitalisatie van deze bedrijven;

 • tendensen inzake buitenlandse investeringen in de EU;

 • ontwikkelingen in het gebruik van grensoverschrijdend onderpand op de financiële markten van de EU;

 • fusies en overnames in de financiële-dienstensector van de EU en tendensen in de richting van de marktconsolidatie;

 • de ontwikkeling van pensioenregelingen met kapitaaldekking in de EU-lidstaten;

 • de toepassing van de in de IAS en de US-GAAP neergelegde verslagleggingsgrondslagen door beursgenoteerde ondernemingen uit de EU;

 • vergelijking tussen de lidstaten van de financieringskosten (schuld, aandelen), kosten van activabeheer (aan- en verkoop van aandelen) en de kosten van financiële standaardproducten; en

 • on line verstrekking, penetratie en transactiekosten van financiële diensten in de EU, met name in de retailsector.

Indien de Raad hiermee instemt zal de Commissie medio 2001 een methode voorstellen voor de vaststelling van een dergelijke reeks indicatoren.

Algemene vorderingen

Consumenten- en retailvraagstukken: het tempo van de werkzaamheden om het consumentenvertrouwen te vergroten, is versneld met de indiening van voorstellen voor verzekeringstussenpersonen (zie IP/00/1048) en de verkoop op afstand, alsmede de aanstaande publicatie van een mededeling over het beleid ten aanzien van de elektronische handel in financiële diensten. Daarnaast is vooruitgang geboekt met concrete inspanningen om overeenstemming te bereiken over maatregelen die gericht zijn op de totstandbrenging van een systeem voor een efficiënte buitengerechtelijke beslechting van geschillen: er is een netwerk van nationale instanties ingesteld voor de behandeling van klachten van consumenten. Grensoverschrijdende betalingen zijn nog steeds te duur en de Commissie werkt nauw samen met het bankwezen om de grensoverschrijdende afwikkeling te vergemakkelijken (zie IP/00/1258 en IP/00/108). Binnenkort zal een actieplan ter bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten worden voorgesteld.

Wholesalevraagstukken: de Commissie heeft een mededeling gepubliceerd over de toekomstige EU-strategie voor de verslaglegging (zie IP/00/606); deze mededeling zal nog vóór het einde van het jaar worden gevolgd door een wetgevingsvoorstel dat beursgenoteerde ondernemingen ertoe zal verplichten hun jaarrekening overeenkomstig de internationale standaarden op te stellen. Het voorstel inzake aanvullende pensioenen werd in oktober 2000 ingediend (zie IP/00/1141). De mededelingen over het onderscheid tussen professionele en kleine beleggers (voor de toepassing van gedragsregels door het land van ontvangst) en over de bijwerking van de Richtlijn Beleggingsdiensten zullen binnenkort worden bekendgemaakt, samen met voorstellen voor richtlijnen betreffende marktmanipulatie en het grensoverschrijdende gebruik van onderpand. Tijdens de Raad van ministers van Financiën van 17 oktober werd politieke overeenstemming bereikt over het voorstel dat voorziet in een uitbreiding van het scala van beleggingen dat geharmoniseerde beleggingsfondsen (ICBE's) in portefeuille mogen hebben.

Prudentiële vraagstukken: hierbij is gestaag vooruitgang geboekt. De richtlijn inzake elektronisch geld en een richtlijn betreffende de uitwisseling van informatie voor toezichtdoeleinden met derde landen zijn goedgekeurd. Voorts heeft de Raad politieke overeenstemming bereikt over de voorgestelde richtlijnen betreffende de sanering en liquidatie van respectievelijk kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen, alsook over een nieuwe Witwasrichtlijn. De Commissie heeft een voorstel ingediend voor een richtlijn betreffende nieuwe solvabiliteitsvereisten voor verzekeringsondernemingen (zie IP/00/1233) en een aanbeveling goedgekeurd inzake het verstrekken van informatie over financiële instrumenten (zie IP/00/828). Volgend jaar zullen voorstellen voor richtlijnen inzake bankkapitaal en financiële conglomeraten worden ingediend.

Er zijn verdere inspanningen vereist: op drie essentiële terreinen zijn opvallend weinig vorderingen gemaakt:

 • Ondanks opeenvolgende politieke verbintenissen op het hoogste niveau is er nog maar weinig vooruitgang geboekt met betrekking tot het statuut van de Europese vennootschap. Dit heeft gevolgen gehad voor twee andere initiatieven op het gebied van het vennootschapsrecht (het voorstel voor een 10e richtlijn vennootschapsrecht inzake grensoverschrijdende fusies en het voor binnenkort geplande voorstel voor een 14e richtlijn vennootschapsrecht betreffende de verplaatsing van de zetel van vennootschappen naar een andere lidstaat);

 • De mededeling van de Commissie inzake fraude en vervalsing in betalingssystemen zal vóór het eind van het jaar worden uitgebracht;

 • Frankrijk, Italië en Luxemburg zijn te laat met de omzetting van de Finaliteitsrichtlijn en worden ertoe aangemaand zo snel mogelijk het nodige te doen. De Commissie heeft inbreukprocedures tegen deze drie lidstaten ingeleid.

De volledige tekst van het derde voortgangsverslag over het APFD is beschikbaar op de website Europa: http://ec.europa.eu/internal_market


Side Bar