Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT EL

IP/00/1269

Bruxelles, den 8. november 2000

Finansielle tjenesteydelser: Kommissionen opfordrer til et afgørende gennembrud for at gennemføre handlingsplanen hurtigt

Europa-Kommissionen har opfordret til et afgørende gennembrud, så handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser hurtigt kan gennemføres, og den tidsfrist, som stats- og regeringscheferne på Det Europæiske Råds møde i Lissabon fastsatte til 2005, kan overholdes, og de finansielle markeder således i fuldt omfang kan bidrage til den økonomiske vækst og jobskabelsen. Kommissionen opstiller i den netop forelagte statusrapport for handlingsplanen en række kritiske prioriteter for de kommende seks måneder for såvel Kommissionen som Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Rapporten indeholder også forslag til mulige benchmarks, som kan oplyse om tendenser og udviklinger i markedsintegrationen. I selve handlingsplanen er der opstillet en række tiltag, som er nødvendige for at opbygge et fælles engrosmarked for finansielle tjenesteydelser, åbne og sikre detailmarkeder, toptrimmede tilsynsregler og bredere betingelser for et optimalt fungerende indre finansielt marked overalt i EU (se IP 99/327, IP/00/556).

Kommissæren for det indre marked, Frits Bolkestein, udtaler, at "et indre finansielt marked er et vitalt supplement til den fælles valuta. Uden et indre finansielt marked vil forbrugerne og erhvervslivet fortsat skulle betale unødigt høje priser, og det potentiale, der ligger i Europas finansielle tjenesteydelser, vil ikke kunne udnyttes fuldt ud. Det er af afgørende betydning, at handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser gennemføres, hvis målet skal nås. Jeg har til min store tilfredshed konstateret fremskridt på mange områder, men arbejdet på andre, der står i stampe, må se at komme i gang. Kommissionen skal naturligvis sørge for at fremlægge handlingsplanens initiativer i god tid. Men dette alene er ikke nok - Europa-Parlamentet og Rådet bør også overholde de stramme tidsplaner for vedtagelsen af forslagene. Hertil kommer, at medlemsstaterne bør tilslutte sig og også overholde de strenge frister for en hurtig gennemførelse. Der skal handles hurtigere, hvis vi mener det alvorligt, at vi vil bidrage til hurtigere økonomisk vækst, større effektivitet og flere job i Europa".

Kommissionens ti prioriteter for de næste seks måneder:

  Et fælles engrosmarked i EU:

   Forslag til revision af de to direktiver om prospekter

   Forslag til lovgivningsmæssig opfølgning på meddelelsen om EU's regnskabsstrategi

   Forslag til direktiv om grænseoverskridende brug af sikkerhedsstillelse

   Kommissionens meddelelse om revision af investeringsservicedirektivet (ISD)

    Kommissionens meddelelse om anvendelsen af en adfærdskodeks i henhold til artikel 11 i investeringsservicedirektivet

    Forslag til direktiv om forholdsregler mod markedsmanipulation

  Åbne og sikre detailmarkeder:

    Kommissionens meddelelse om en politik for elektronisk handel med finansielle tjenester

  Sunde tilsynsregler:

    Forslag om oprettelse af et værdipapirudvalg

    Forslag til direktiv om tilsynsregler for finansielle konglomerater

    Forslag til direktiv om kapitalgrundlaget for banker og investeringsselskaber

Kommissionens forslag til ti prioriteter for Rådet og Europa-Parlamentet de næste seks måneder:

  Et fælles engrosmarked i EU:

    Direktiv om tilsyn med tillægspensionsfonde

    De to direktiver om kollektive investeringsinstitutter (harmoniserede investeringsfonde)

    Statutten for det europæiske selskab (meget forsinket)

    Direktivet om overtagelsestilbud (meget forsinket).

  Åbne og sikre detailmarkeder:

    Direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser.

  Sunde tilsynsregler:

    Direktivet om sanering og likvidation af forsikringsselskaber (meget forsinket)

    Direktivet om sanering og likvidation af banker (meget forsinket)

    Ændring af direktivet om hvidvaskning af penge.

  Bredere betingelser:

    Direktivet om beskatning af opsparing

    Gennemførelse af adfærdskodeksen fra december 1997 for erhvervsbeskatning.

Opstilling af en kritisk vej for gennemførelsen

Finansministrene opfordrede på Rådets møde i juli Kommissionen til at pege på en kritisk vej, som kan fremskynde vedtagelsen af disse prioriterede tiltag. Kommissionen har derfor udarbejdet en detaljeret procedureplan, som absolut bør følges, hvis fristerne skal overholdes. Denne indeholder datoer for Kommissionens forslag, behandlingstid for Europa-Parlamentet og Rådet samt frister for medlemsstaternes endelige gennemførelse. For at kunne overholde fristerne har Kommissionen oprettet en uformel arbejdsgruppe - 2005-gruppen - med repræsentanter for Rådet og Europa-Parlamentet. Gruppen mødes jævnligt for at tilpasse arbejdsplanerne indbyrdes og kortlægge vanskeligheder allerede i den indledende fase for at undgå forsinkelser og fremskynde de formelle procedureforløb.

For at overvåge tendenser og udviklinger i markedsintegrationen opfordrede ØKOFIN-Rådet Kommissionen til også at se på, hvordan der kan ske en benchmarking af visse indikatorer. Statusrapporten indeholder således en ikke-udtømmende liste, som kan drøftes på et senere rådsmøde:

  Tendenser i optagelse/kapitalisering af nye selskaber på EU's fondsbørser

  Tendenser i udenlandske investeringer i EU

  Udviklinger i brugen af grænseoverskridende sikkerhedsstillelse på EU's finansielle markeder

  Fusioner og virksomhedsovertagelser i EU's finanssektor og tendenser i retning af en konsolidering af markedet

  Udbredelsen af bidragsfinansierede pensionsordninger i EU-medlemsstaterne

  Børsnoterede EU-selskabers anvendelse af IAS- og US-GAAP-regnskabsstandarder

  Sammenligning medlemsstaterne indbyrdes af finansieringsomkostninger (gæld og egenkapital), af omkostninger til forvaltning af aktiver (erhvervelse og salg af aktier) og af omkostninger forbundet med finansielle standardprodukter, og

  Omkostningerne ved on-line markedsføring og indtrængning samt transaktioner i forbindelse med finansielle tjenesteydelser i EU, navnlig i detailhandelen.

Hvis Rådet kan tilslutte sig det, vil Kommissionen med henblik på forelæggelse medio 2001 udarbejde en metode til opstilling af et sådant sæt indikatorer.

Generelle fremskridt

Forbruger- og detailtjenestespørgsmål: Arbejdet for at øge forbrugertilliden skrider hurtigt frem med forslagene om forsikringsmæglere (se IP/00/1048), fjernsalg og en kommende meddelelse om en politik for elektronisk handel med finansielle tjenester. Der sker fremskridt i de konkrete bestræbelser for at nå til enighed om tiltag, der kan sikre effektive udenretslige klagemuligheder, idet der er oprettet et netværk af nationale organer, der skal beskæftige sig med forbrugerklager. Grænseoverskridende betalinger er stadig for dyre, og Kommissionen arbejder snævert sammen med banksektoren for at lette den grænseoverskridende afregning (se IP/00/1258 og IP/00/108). Der vil snart blive offentliggjort en handlingsplan til bekæmpelse af svig og forfalskning af ikke-kontante betalinger.

Engrosspørgsmål: Kommissionen har offentliggjort en meddelelse om den fremtidige regnskabsstrategi (se IP/00/606), og denne vil inden årets udgang blive fulgt af et direktivforslag for børsnoterede selskabers forpligtelse til at aflægge regnskaber i henhold til internationale standarder. Forslag om tillægspensionsfonde blev forelagt i oktober 2000 (se IP/00/1141). Meddelelserne om sondringen mellem "professionelle" investorer og småinvestorer (i forbindelse med værtslandenes anvendelse af en adfærdskodeks) og om revision af investeringsservicedirektivet forventes forelagt meget snart sammen med forslagene til direktiver om markedsmanipulation og om grænseoverskridende brug af sikkerhedsstillelse. Der blev på ØKOFIN-Rådets møde den 17. oktober opnået politisk enighed om forslaget om at udvidde de investeringskategorier, der kan medtages i harmoniserede investeringsfonde (kollektive investeringsinstitutter).

Tilsynsspørgsmål: Området har været i støt fremgang. Direktivet om elektroniske penge og et direktiv om udveksling af tilsynsinformation med tredjelande er vedtaget. Rådet er nået til politisk enighed om direktivforslagene om sanering og likvidation af kreditinstitutter og forsikringsselskaber. Kommissionen har foreslået et direktiv om nye solvenskrav for forsikringsselskaber (se IP/00/1233) og vedtaget sin henstilling om afgivelse af oplysninger om finansielle instrumenter (se IP/00/828). Forslagene til direktiver om kapitalgrundlaget for banker og finansielle konglomerater forventes forelagt i løbet af næste år.

Behov for yderligere indsats: Der er en mærkbar mangel på fremskridt på tre nøgleområder:

  På trods af gentagne politiske tilkendegivelser på højeste plan er der kun sket ringe fremskridt med statutten for det europæiske selskab. Det har haft konsekvenser for to andre forslag på det selskabsretlige område (forslag til tiende selskabsretsdirektiv om grænseoverskridende fusioner og det kommende forslag til fjortende selskabsretsdirektiv om overflytning af selskabers hovedsæde)

  Kommissionens meddelelse om svig og forfalskning i betalingssystemer vil blive forelagt inden årets udgang

  Frankrig, Italien og Luxembourg er forsinkede med gennemførelsen af direktivet om endelig afregning og opfordres kraftigt til at vedtage de nødvendige foranstaltninger så hurtigt som muligt. Kommissionen har indledt overtrædelsesprocedurer over for disse tre medlemsstater.

Den fulde ordlyd af den tredje statusrapport for handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser findes på Europa-netstedet: http://ec.europa.eu/internal_market


Side Bar