Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/00/1180

Bryssel den 18 oktober 2000

Kommissionen ser över sin strategi och uppmanar till åtgärder för att stimulera utvecklingen av riskkapitalmarknaden i Europa

Även om 1999 var ett bra år för riskkapitalmarknaden inom EU är skillnaden jämfört med Förenta staterna fortfarande lika stor som tidigare, särskilt när det gäller finansiering av nystartade företag. I ett meddelande till rådet hävdar kommissionen att mer behöver göras för att skapa en miljö som främjar bildandet och utvecklandet av nya och innovativa företag i Europa. Enligt Pedro Solbes, ledamot av kommissionen med ansvar för ekonomiska och monetära frågor, behövs mer göras när det gäller att genomföra relevanta strukturella reformer, integrera de finansiella marknaderna och att främja företagarandan. Frederik Bolkestein, ledamot av kommissionen med ansvar för den inre marknaden, betonar att ett planenligt genomförande av handlingsplanen för finansiella tjänster till 2005 kommer att bidra starkt till att främja en mer integrerad riskkapitalmarknad inom EU. Medlemsstaterna uppmanas vidta åtgärder på tre prioriterade områden: i) en uppmjukning av de kvantitativa begränsningarna för institutionella placerares investeringar i aktier; ii) en uppmjukning av konkurslagstiftningen för att ge företagare som misslyckats en andra chans (samtidigt som fordringsägarna ges ett tillräckligt skydd); samt iii) utveckling av en finanspolitisk ram som i högre grad främjar investeringar och företagande.

Uppdatering av EU:s riskkapitalstrategi

Även om riskkapitalmarknaden är liten i förhållande till andra finansiella marknader är den av unik betydelse när det gäller att tillhandahålla aktiekapital till nystartade och innovativa företag. Flera undersökningar visar på att arbetskraftsintensiteten är hög i den verksamhet som innovativa små och medelstora företag bedriver. Vidare betonas den betydelse som riskkapital och börsintroduktioner kan ha för deras utveckling. På så vis har förekomsten av en utvecklad och effektiv riskkapitalmarknad stor betydelse för att främja varaktig ekonomisk tillväxt och skapande av nya arbetstillfällen. Det är därför utvecklingen av riskkapitalmarknaden fick en så framträdande plats i slutsatserna från Europeiska rådets särskilda möte i Lissabon (mars 2000). Följaktligen uppmanade rådet berörda parter att till 2003 ha genomfört handlingsplanen för riskkapital (RCAP)(1).

I RCAP föreslås initiativ som gemenskapen eller medlemsstaterna bör ta på områdena marknadsfragmentering, institutionella och rättsliga hinder, beskattning, bristen på små och medelstora teknikföretag, mänskliga resurser och kulturella hinder. Efter en första genomföranderapport (oktober 1999) antog kommissionen idag ett meddelande som dels innehåller en översyn av strategin för utveckling av riskkapitalmarknaden inom EU, i vilken hänsyn tas till slutsatserna från Europeiska rådets möte i Lissabon, dels förslag till prioriterade områden där åtgärder bör vidtas för att säkerställa att RCAP genomförs innan tidsfristen löper ut 2003.

Marknadsutvecklingen under 1999

Riskkapitalmarknaden utvecklades starkt under 1999. Ett ökat antal företagsänglar investerade i nystartade små och medelstora företag, venturekapitalinvesteringarna nådde en ny toppnivå i Europa och uppgick till 12 miljarder euro efter en ökning på 70% jämfört med 1998 och de så kallade nya aktiemarknaderna hade en kraftig tillväxt och alltfler tillväxtföretag var noterade på dessa. De framsteg som gjorts måste ses mot bakgrund av de grundläggande förändringarna i hur hela det finansiella systemet inom EU fungerar, globaliseringen och införandet av euron i synnerhet. Trots de framsteg som gjorts är dock riskkapitalmarknaden inom EU fortfarande liten och fragmenterad, särskilt beträffande investeringar i ett tidigt skede och investeringar i tekniksektorer. Utvecklingen har varit sämre än i Förenta staterna där venturekapitalinvesteringarna ökade med 150%. Skillnaden jämfört med riskkapitalmarknaden i Förenta staterna är fortfarande lika stor som tidigare. Även om det inte finns några tecken på ett allmänt marknadsmisslyckande inom EU antyder skillnaderna i resultat mellan olika medlemsstater att marknaden är fragmenterad och att det finns landspecifika hinder för en effektivare marknad. För att eliminera denna skillnad förslår kommissionen att åtgärder vidtas på flera områden.

Åtgärder för att påskynda marknadsintegrationen på EU-nivå.

Som framhålls i meddelandet från kommissionen är det av största vikt att handlingsplanen för finansiella tjänster (FSAP) genomförs enligt tidsplanen. FSAP innehåller många åtgärder som har särskild betydelse för riskkapitalmarknaden. Mot denna bakgrund antog kommissionen i förra veckan ett förslag till direktiv om stabilitetstillsyn över kompletterande pensionsfonder. Genom att ange som princip att investeringsreglerna skall grunda sig på principen om den "gode familjeförsörjaren" ("prudent man") säkerställs genom detta direktiv att pensionsfonder kan investera i riskkapitalmarknader. Kommissionen avser också att före utgången av 2000 lägga fram viktiga förslag som skall underlätta gränsöverskridande finansiell verksamhet, som till exempel förbättrade förfaranden för utgivning av nyemissionsprospekt, överenskommelse på EU-nivå om vilka investerare som skall betraktas som yrkesmässiga samt införandet av gemensamma redovisningsnormer.

Även kommissionens antagande i juli av en förordning om ett gemenskapspatent kommer att starkt bidra till att sänka kostnaderna och öka den rättsliga säkerheten för innovativa företag som önskar bedriva verksamhet utanför sina egna medlemsstater. Kommissionen betonar hur viktigt det är att detta arbete med att skapa en integrerad riskkapitalmarknad fortsätter.

Åtgärder för att påskynda de nödvändiga strukturella reformerna för att avlägsna landspecifika hinder.

Ett annat område där kommissionen föreslår att åtgärder vidtas gäller behovet av att undanröja de rättsliga och skattemässiga hinder som bromsar utvecklingen av effektiva riskkapitalmarknader and bildandet av nya företag. Framsteg har gjorts i flera medlemsstater för att lätta på de rättsliga hindren för institutionella placerare att investera i aktiemarknaderna. De administrativa förfarandena vid företagsbildning har också gjorts mindre betungande. I de flesta medlemsstaterna har dock mycket lite gjorts för att åtgärda konkurs- och obeståndsförfarandenas negativa effekter på incitamentstrukturen. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att handla snabbt på detta område. Även om vissa framsteg redan har gjorts när det gäller skattereformer betonar dock kommissionen att reformerna måste påskyndas och göras mer omfattande för att minska de negativa effekterna på riskkapitalinvesteringarna och företagandet.

Åtgärder för att främja företagarandan

Ett tredje område där kommissionen framhåller att åtgärder behöver vidtas gäller främjandet av en innovations- och företagaranda inom EU. Flera åtgärder på såväl gemenskapsnivå som på nationell men även regional nivå har vidtagits i detta syfte. I meddelandet ges vissa exempel, såsom utbyte av erfarenheter och god praxis och användandet av Europeiska socialfonden för att finansiera ett antal utbildningsprogram för att främja företagarandan, införandet av företagande på skolschemat eller skapandet av ett belöningssystem för företagare.

Prioriterade åtgärder

Med detta meddelande betonar kommissionen betydelsen av att skapa en miljö som främjar skapandet och utvecklandet av nya och innovativa företag. I enlighet med denna strategi tillerkänns finansiering med offentliga medel en viss betydelse som ett sätt att lösa observerade marknadsmisslyckanden, under förutsättning att konkurrensreglerna följs. Bland de olika åtgärder som bör vidtas omgående angav kommissionen tre som bör prioriteras. Samtliga dessa tre åtgärder har medlemsstaterna ansvar för.

    i) en uppmjukning av de kvantitativa begränsningarna för institutionella placerares investeringar i aktier;

    ii) en uppmjukning av konkurslagstiftningen för att ge företagare som misslyckats en andra chans, samtidigt som fordringsägarna ges ett tillräckligt skydd; och

    iii) utveckling av en finanspolitisk ram som i högre grad leder till investeringar och företagande.

Betydande framsteg på dessa prioriterade områden i kombination med en allt snabbare finansiell integration kommer starkt att bidra till att skapa den miljö som krävs för en blomstrande riskkapitalmarknad inom EU.

(1) Återfinns som bilaga till meddelandet om riskkapital från april 1998, SEK(1998) 552.


Side Bar