Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/00/1180

Brussel, 18 oktober 2000

Commissie onderzoekt strategie en vraagt acties om de ontwikkeling van risicokapitaal in Europa te stimuleren

Hoewel 1999 een goed jaar voor de Europese risicokapitaalmarkt was, blijft de achterstand op de VS nog altijd even groot, vooral wat betreft de beginstadia van de investeringen. In een mededeling aan de Raad stelt de Commissie dat meer moet worden gedaan om een klimaat te scheppen dat gunstig is voor de oprichting en ondersteuning van nieuwe en innoverende bedrijven in Europa. Volgens de heer Pedro Solbes, Commissielid voor economische en financiële zaken, is er behoefte aan verdere vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de structurele hervormingen, de integratie van de financiële markten en de bevordering van een ondernemerscultuur. De heer Frits Bolkenstein, Commissielid voor de interne markt, benadrukt dat een tijdige tenuitvoerlegging van het actieplan voor financiële diensten tegen 2005 aanzienlijk zal bijdragen tot de integratie van de risicokapitaalmarkt. De lidstaten wordt verzocht maatregelen te nemen op drie prioritaire terreinen: (i) verlichting van de kwantitatieve beperkingen op institutionele beleggingen in ondernemerskapitaal; (ii) versoepeling van de faillissementswetgeving om de ondernemers een tweede kans te geven (en tegelijkertijd de rechten van de crediteuren te beschermen); en (iii) ontwikkeling van een fiscaal kader dat bevorderlijk is voor investeringen en het vrije ondernemerschap.

Aanpassing van de Europese risicokapitaalstrategie

Hoewel klein in verhouding tot andere financiële markten, is de risicokapitaalmarkt van uniek belang als bron van kapitaal voor jonge en innoverende bedrijven. Verschillende studies wijzen op de hoge werkgelegenheidsintensiteit van de activiteiten van innoverende KMO's en op de rol van durfkapitaalfinanciering en beursgang voor hun ontwikkeling. Een ontwikkelde en efficiënt werkende risicokapitaalmarkt is dan ook van groot belang voor het stimuleren van een duurzame economische groei en de schepping van werkgelegenheid. Dit is de reden waarom de ontwikkeling van de Europese risicokapitaalmarkt een zo belangrijke plaats innam in de conclusies van de speciale Europese Raad van Lissabon (maart 2000). In aansluiting daarop heeft de Raad een oproep gedaan om het actieplan voor risicokapitaal (APRK)(1) tegen het jaar 2003 ten uitvoer te leggen.

In het APRK worden initiatieven op communautair vlak en/of dat van de lidstaten voorgesteld op de gebieden marktfragmentatie, institutionele en wetgevende belemmeringen, belastingen, verhoging van het aantal hightech-KMO's, menselijke middelen en culturele barrières.

Na een eerste uitvoeringsverslag (oktober 1999) heeft de Commissie vandaag een mededeling aangenomen waarin de strategie voor de ontwikkeling van de Europese risicokapitaalmarkt wordt bekeken in het licht van de conclusies van Lissabon en waarin prioritaire actieterreinen worden voorgesteld om te zorgen dat het APRK tegen de gestelde termijn 2003 ten uitvoer is gelegd.

Marktontwikkelingen in 1999

De Europese risicokapitaalmarkt heeft in 1999 goede resultaten geboekt. Een groter aantal business angels heeft geïnvesteerd in nieuwe kleine en middelgrote ondernemingen; de durfkapitaalinvesteringen bereikten een recordpeil van ongeveer 12 miljard € of 70% meer dan in 1998; en de zogenaamde nieuwe aandelenmarkten kenden een aanzienlijke groei en noteerden een steeds groter aantal snel groeiende bedrijven. Deze vooruitgang moet worden gezien tegen de achtergrond van de grondige veranderingen in de werking van het Europees financieel systeem als geheel, de globalisering en de invoering van de euro in het bijzonder. Maar ondanks de gemaakte vooruitgang blijft de Europese risicokapitaalmarkt klein en gefragmenteerd, vooral op het punt van startinvesteringen en investeringen in technologiesectoren. Er is een grote achterstand op de VS, waar de durfkapitaalinvesteringen toenamen met 150%. De achterstand op de Amerikaanse risicokapitaalmarkt is nog steeds even groot. Hoewel er geen tekenen van een algemeen marktfalen in de EU zijn, wijzen de uiteenlopende resultaten van de lidstaten om marktfragmentatie en het bestaan van landenspecifieke belemmeringen voor een meer efficiënte marktwerking. Om deze achterstand in te halen stelt de Commissie acties voor op verschillende terreinen.

Acties om de marktintegratie in de EU te bespoedigen

Zoals in de mededeling van de Commissie wordt beklemtoond, is een tijdige tenuitvoerlegging van het actieplan voor financiële diensten (APFD) de sleutel van alles. Dit actieplan bevat verschillende maatregelen die van bijzonder belang zijn voor de risicokapitaalmarkt. In dit verband nam de Commissie vorige week een voorstel voor een richtlijn aan over het bedrijfseconomisch toezicht op de aanvullendpensioenfondsen. Door als principe te stellen dat de voorschriften gebaseerd zullen zijn op de "goede huisvader"-regel, zal deze richtlijn ervoor zorgen dat de pensioenfondsen kunnen beleggen op de risicokapitaalmarkten. De Commissie is ook voornemens tegen het einde van 2000 belangrijke voorstellen in te dienen ter vergemakkelijking van grensoverschrijdende financiële activiteiten, zoals verbeterde procedures voor het uitgeven van prospectussen om kapitaal bijeen te brengen, de Europese overeenkomst over de kwalificaties van beroepsbeleggers en de invoering van gemeenschappelijke verslagleggingsstandaarden.

De in juli door de Commissie aangenomen verordening over het Gemeenschapsoctrooi zal leiden tot verlaging van de kosten en verhoging van de rechtszekerheid voor innoverende bedrijven die in het buitenland zaken willen doen. De Commissie beklemtoont hoe belangrijk het is dat deze beweging naar een geïntegreerde risicokapitaalmarkt op gang wordt gehouden.

Acties ter bespoediging van de vereiste structuurhervormingen om de nationale belemmeringen weg te werken

De tweede actie waaraan de Commissie groot belang hecht is de versoepeling van de wetgevende en fiscale belemmeringen die de ontwikkeling van een efficiënte risicokapitaalmarkt in de weg staan en de oprichting van bedrijven vertragen. In verschillende lidstaten is al vooruitgang geboekt bij de versoepeling van de wetgevende beperkingen op institutionele beleggingen in risicokapitaal.

De administratieve procedures voor de oprichting van een bedrijf zijn eveneens vereenvoudigd. In de meeste lidstaten is echter nog weinig gedaan aan de demotiverende effecten van de faillissements- en insolventieprocedures. De Commissie doet een beroep op de lidstaten om op dit terrein snel maatregelen te nemen. Voorts beklemtoont zij dat, ook al wordt al vooruitgang geboekt, de belastinghervormingen moeten worden bespoedigd en uitgebreid om de negatieve effecten ervan op de risicokapitaalinvesteringen en het ondernemerschap te verminderen.

Acties ter bevordering van een ondernemerscultuur

Het derde actieterrein dat door de Commissie wordt voorgesteld is de bevordering van innovatie en ondernemerschap in de EU. In dit verband zijn al verschillende communautaire en ook nationale en regionale acties ondernomen. In de mededeling worden enkele voorbeelden gegeven, zoals uitwisseling van ervaringen en goede praktijken, het gebruik van het Europees Sociaal Fonds voor de financiering van een reeks onderwijs- en opleidingsprogramma's ter bevordering van het ondernemerschap, de invoering van ondernemerschap als vak op de scholen en de instelling van prijzen voor ondernemers.

Actieprioriteiten

Met deze mededeling brengt de Commissie onder de aandacht dat het nodig is een klimaat te scheppen dat gunstig is voor de oprichting en ondersteuning van nieuwe en innoverende bedrijven. Logische consequentie is dat slechts een beperkte rol is weggelegd voor overheidsfinanciering als middel om identificeerbare markttekortkomingen aan te pakken, terwijl ook de concurrentiewetgeving moet worden nageleefd. Uit de snel te ondernemen acties worden drie prioriteiten naar voren geschoven, welke alle onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen:

(i) verlichting van de kwantitatieve beperkingen op de institutionele beleggingen in ondernemingskapitaal;

(ii) versoepeling van de faillissementswetgeving om de ondernemers een tweede kans te geven, en tegelijkertijd te zorgen voor de bescherming van de rechten van de crediteuren; en

(iii) ontwikkeling van een fiscaal kader dat bevorderlijk is voor de investeringen en het ondernemerschap.

Als op deze prioritaire terreinen zichtbare vooruitgang kan worden geboekt en tegelijk snellere vorderingen worden gemaakt met de financiële integratie, zijn de voorwaarden aanwezig voor een bloeiende Europese risicokapitaalmarkt.

(1) Gehecht aan de mededeling van april 1998 over risicokapitaal, SEC(1998)552.


Side Bar