Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/00/1180

Bryssel, 18. lokakuuta 2000

Komissio tarkistaa strategiaa ja vaatii toimia Euroopan riskipääomamarkkinoiden kehittämiseksi

Vaikka vuosi 1999 olikin EU:n riskipääomamarkkinoille hyvä vuosi, ero Yhdysvaltojen riskipääomamarkkinoihin on yhä melkoinen varsinkin alkuvaiheessa olevien yritysten kannalta. Tiedonannossaan neuvostolle komissio toteaa, että vielä on tehtävää ennen kuin Eurooppa on suotuisa toimintaympäristö uusien ja innovatiivisten yritysten perustamiselle ja niiden toiminnan jatkamiselle. Talous- ja rahapolitiikasta vastaava EU-komissaari Pedro Solbes on todennut, että "tarvittavia rakenneuudistuksia, rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja yrittäjyyskulttuuria on vietävä eteenpäin". "Rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman aikataulun mukainen täytäntöönpano vuoteen 2005 mennessä yhtenäistää EU:n riskipääomamarkkinoita", sisämarkkinoista vastaava EU-komissaari Frits Bolkestein korostaa. Jäsenvaltioita kehotetaan toimimaan kolmella painopistealueella, jotka ovat: i) yhteisösijoittajien oman pääoman ehtoisia sijoituksia koskevien määrällisten rajoitusten keventäminen, ii) konkurssilainsäädännön keventäminen niin, että epäonnistuneilla yrittäjillä olisi mahdollisuus yrittää uudestaan (suojaten kuitenkin velkojien oikeudet) ja iii) verotuksen kehittäminen niin, että se edistää paremmin sijoitustoimintaa ja yrittäjyyttä.

EU:n riskipääomastrategian päivitys

Vaikka riskipääomamarkkinat ovat muihin rahoitusmarkkinoihin nähden pienet, niiden merkitys oman pääoman ehtoisen rahoituksen lähteenä uusille ja innovatiivisille yrityksille on huomattava. Useissa selvityksissä on osoitettu, että innovatiivisten pk-yritysten työllistämismahdollisuudet ovat suuret, ja korostetaan, että pääomasijoittamisella ja pörssiin listautumisella voi olla merkittävä rooli niiden kehittämisessä. Kehittyneet ja toimivat riskipääomamarkkinat ovat merkittävä tekijä talouden kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisessa. Tästä syystä EU:n riskipääomamarkkinoiden kehittäminen oli niin vahvasti esillä Eurooppa-neuvoston Lissabonin erityisistunnon (maaliskuussa 2000) päätelmissä. Niissä Eurooppa-neuvosto kehotti panemaan riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman(1) täytäntöön vuoteen 2003 mennessä.

Riskipääomaa koskevassa toimintasuunnitelmassa ehdotetaan, että yhteisön tasolla ja/tai jäsenvaltioissa toteutettaisiin toimenpiteitä, joilla vähennetään markkinoiden hajanaisuutta sekä institutionaalisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, kevennetään verotusta, saadaan syntymään lisää huipputekniikan pk-yrityksiä ja poistetaan henkilöresursseista ja kulttuurista johtuvia esteitä. Komissio antoi ensimmäisen täytäntöönpanoraportin lokakuussa 1999, ja se on tänään hyväksynyt tiedonannon, jossa tarkastellaan EU:n riskipääomamarkkinoiden kehittämisstrategiaa Lissabonin päätelmien valossa ja ehdotetaan toiminnalle painopisteitä, jotta riskipääomaa koskeva toimintasuunnitelma saataisiin toteutettua määräaikaan eli vuoteen 2003 mennessä.

Markkinoiden kehitys vuonna 1999

EU:n riskipääomamarkkinat suoriutuivat hyvin vuonna 1999. Uusiin pk-yrityksiin sijoittavien bisnesenkeleiden määrä kasvoi. Pääomasijoitukset saavuttivat Euroopassa kautta aikojen korkeimman tason. Ne kasvoivat 70 % vuodesta 1998 eli noin 12 miljardiin euroon. Niin sanotut uudet pörssit kasvoivat huomattavasti, ja niissä noteerattavien kasvuyritysten määrä kasvaa koko ajan. Edistymistä tarkasteltaessa on otettava huomioon EU:n rahoitusjärjestelmän toiminnassa tapahtuneet perusteelliset muutokset, globalisoituminen ja varsinkin euron käyttöönotto. Vaikka edistystä onkin tapahtunut, EU:n riskipääomamarkkinat ovat yhä pienet ja hajanaiset, varsinkin alkuvaiheessa oleviin yrityksiin tehtävien sijoitusten ja teknologiasijoitusten osalta. Ne jäävät vertailussa Yhdysvaltojen markkinoille toiseksi; siellä pääomasijoitukset kasvoivat 150 %. Ero Yhdysvaltojen riskipääomamarkkinoihin ei ole kaventunut. Vaikka EU:n markkinoiden ei voida katsoa yleisesti epäonnistuneen, jäsenvaltioiden väliset erot kertovat markkinoiden hajanaisuudesta ja markkinoiden tehokkaamman toiminnan tiellä olevista maakohtaisista esteistä. Jotta Yhdysvaltojen etumatka voitaisiin kuroa kiinni, komissio ehdottaa toimenpiteitä useilla eri alueilla.

    EU:n markkinoiden yhdentymisen nopeuttaminen

Kuten komission tiedonannossa korostetaan, avaintekijä on rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpano aikataulun mukaan. Siihen sisältyy monia toimenpiteitä, jotka ovat riskipääoman kannalta erityisen merkittäviä. Tätä taustaa vasten komissio hyväksyi viime viikolla ehdotuksen direktiiviksi lisäeläkerahastojen toiminnan vakauden valvonnasta. Sijoittamista koskevien sääntöjen periaatteeksi asetetaan varovaisuus, ja eläkerahastoille annetaan direktiivissä mahdollisuus sijoittaa riskipääomamarkkinoille. Komissio aikoo vielä tänä vuonna tehdä ehdotuksia, joilla helpotetaan rajatylittävää rahoitustoimintaa esimerkiksi parantamalla osakeannin yhteydessä laadittavia tarjousesitteitä koskevia menettelyjä, sopimalla EU:n tasolla ammattimaisen sijoittajan määritelmästä ja ottamalla käyttöön yhteiset tilinpäätösstandardit.

Myös komission heinäkuussa hyväksymä yhteisön patenttia koskeva asetus alentaa kustannuksia ja lisää niiden innovatiivisten yritysten oikeusvarmuutta, jotka haluavat toimia muissa jäsenvaltioissa. Komissio korostaa, että on tärkeää työskennellä edelleen yhtenäisten riskipääomamarkkinoiden luomiseksi.

    Maakohtaisten esteiden poistamiseksi tarvittavien rakenneuudistusten vauhdittaminen

Toinen komission esittämä toimintalinja on toimivien riskipääomamarkkinoiden kehittämistä estävien ja yritysten perustamista hidastavien lainsäädännöllisten ja verotuksellisten rajoitusten keventäminen. Useissa jäsenvaltioissa on kevennetty rajoituksia, jotka koskevat yhteisösijoittajien mahdollisuuksia tehdä sijoituksia pääomamarkkinoilla. Myös yrityksen perustamiseen liittyviä hallinnollisia menettelyjä on helpotettu. Konkurssi- ja maksukyvyttömyysmenettelyjen lannistavaan vaikutukseen ei kuitenkaan useimmissa jäsenvaltioissa ole paljoakaan puututtu. Komissio vetoaakin jäsenvaltioihin, että ne ryhtyisivät pian toimiin tällä alalla. Vaikka edistystä on saavutettu, komissio korostaa, että verouudistuksia on nopeutettava ja laajennettava riskipääomasijoituksia ja yrittäjyyttä ehkäisevien tekijöiden vähentämiseksi.

    Yrittäjyyskulttuurin edistäminen

Kolmas komission esittämä toimintalinja on innovaatioiden ja yrittäjyyskulttuurin edistäminen EU:ssa. Niitä onkin edistetty monin tavoin yhteisön, jäsenvaltioiden ja alueidenkin tasolla. Tiedonannossa annetaan joitakin esimerkkejä, kuten Euroopan sosiaalirahaston käyttö yrittäjyyttä edistävien koulutusohjelmien rahoittamiseen, yrittäjyyden sisällyttäminen koulujen opetussuunnitelmiin tai yrittäjäpalkintojen jakaminen sekä niistä saatujen kokemusten vaihto ja hyvien toimintatapojen levittäminen.

Toiminnan painopisteet

Tällä tiedonannolla komissio korostaa, kuinka tärkeää on luoda uusien ja innovatiivisten yritysten perustamista ja niiden toiminnan jatkamista suosiva toimintaympäristö. Tätä lähestymistapaa noudattaen komissio antaisi julkiselle rahoitukselle rajallisen roolin markkinoilla havaittavien ongelmien ratkaisukeinona, kunhan kilpailusääntöjä noudatetaan. Nopeasti toteutettavista toimista olisi otettava painopisteiksi kolme asiaa, jotka kaikki kuuluvat jäsenvaltioiden vastuulle:

    i) osakepääomaan kohdistuvan institutionaalisen sijoittamisen määrällisten rajoitusten keventäminen,

    ii) konkurssilainsäädännön lieventäminen, jotta epäonnistuneet yrittäjät saisivat toisen tilaisuuden, antamalla kuitenkin samalla velkojien oikeuksille riittävä suoja ja

iii) investointi- ja yrittäjäystävällisemmän verolainsäädännön kehittäminen.

Jos näillä painopistealueilla saavutetaan huomattavaa edistymistä ja jos myös rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen edistyy nopeammin, voidaan saada aikaan riskipääomamarkkinoille edullinen toimintaympäristö.

(1) Huhtikuussa 1998 annetun riskipääomatiedonannon liitteenä, SEC(1998)552.


Side Bar