Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/00/1180

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2000

Η Επιτροπή κάνει ανασκόπηση της στρατηγικής της και απευθύνει έκκληση για τη λήψη μέτρων που θα τονώσουν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ευρώπη

Παρότι το 1999 ήταν μια καλή χρονιά για την κοινοτική αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων το χάσμα που την χωρίζει από τις ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά τα αρχικά στάδια ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων, παραμένει αμετάβλητο. Σε ανακοίνωσή της προς το Συμβούλιο η Επιτροπή υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα είναι ευνοϊκό για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον κ. Pedro Solbes, Επίτροπο αρμόδιο για οικονομικά και νομισματικά θέματα "υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή των σχετικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος." Ο κ. Frits Bolkestein, Επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, τονίζει ότι "η έγκαιρη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες μέχρι το 2005 θα συμβάλει πολύ στην προώθηση της ενοποίησης της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων στην ΕΕ". Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα σε τρεις τομείς προτεραιότητας: (i) ελάφρυνση των ποσοτικών περιορισμών στην απόκτηση από θεσμικούς επενδυτές συμμετοχών στο κεφάλαιο εταιρειών· (ii) θέσπιση λιγότερο αυστηρής πτωχευτικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ώστε να δίνεται μια «δεύτερη ευκαιρία» στους επιχειρηματίες σε περίπτωση αποτυχίας (και να προστατεύονται ταυτόχρονα επαρκώς τα δικαιώματα των πιστωτών)· και (iii) ανάπτυξη φορολογικού περιβάλλοντος που να ευνοεί περισσότερο τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα.

Ανασκόπηση της κοινοτικής στρατηγικής για τα επιχειρηματικά κεφάλαια

Μολονότι είναι μικρή σε σχέση με τις υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές αγορές, η αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων έχει μοναδική σπουδαιότητα ως πηγή εξεύρεσης μετοχικών κεφαλαίων για νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι οι δραστηριότητες των ΜΜΕ καινοτομίας χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό απασχόλησης ενώ παράλληλα τονίζουν τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν για την ανάπτυξή τους η χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κεφάλαια και οι αρχικές δημόσιες προσφορές μετοχών.

Με τον τρόπο αυτόν, μια αναπτυγμένη και αποτελεσματική αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας απασχόλησης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ανάπτυξη της κοινοτικής αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων έλαβε τόσο εξέχουσα θέση στα συμπεράσματα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000). Στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο ζήτησε την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τα Επιχειρηματικά Κεφάλαια (ΣΔΕΚ)(1) μέχρι το 2003.

Το ΣΔΕΚ προτείνει μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Επιτροπή και /ή τα κράτη μέλη στους τομείς του κατακερματισμού της αγοράς, των θεσμικών και κανονιστικών φραγμών, της φορολογίας, της έλλειψης ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, των ανθρώπινων πόρων και των πολιτισμικών εμποδίων. Μετά την πρώτη έκθεση εφαρμογής που καταρτίσθηκε τον Οκτώβριο του 1999, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση στην οποία επανεξετάζεται η στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινοτικής αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας και προτείνονται τομείς προτεραιότητας για δράσεις με τις οποίες θα εξασφαλισθεί η εμπρόθεσμη εφαρμογή του ΣΔΕΚ μέχρι το 2003.

Εξελίξεις στην αγορά το 1999

Η αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων της ΕΕ παρουσίασε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα το 1999. Ο αριθμός των "business angels" που πραγματοποίησαν επενδύσεις σε νεαρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε· οι επενδύσεις κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών έφθασαν στο υψηλότερο, μέχρι στιγμής, επίπεδο στην Ευρώπη, αυξανόμενες κατά 70 % σε σχέση με το 1998, σε περίπου 12 δισεκατ. € · και οι λεγόμενες νέες χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, με την εισαγωγή όλο και περισσότερων ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών. Η πρόοδος που επιτεύχθηκε εντάσσεται στο πλαίσιο των σημαντικών αλλαγών στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ ως σύνολο, της παγκοσμιοποίησης και, ιδιαίτερα, της εισαγωγής του ευρώ. Παρά την πρόοδο αυτή, όμως, η αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων της ΕΕ παραμένει μικρή και κατακερματισμένη, ιδίως σε ότι αφορά τις επενδύσεις σε αρχικά στάδια ανάπτυξης και τις επενδύσεις στους τομείς των τεχνολογιών. Η σύγκριση με την αγορά των ΗΠΑ όπου οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων αυξήθηκαν κατά 150 %, είναι δυσμενής. Το χάσμα σε σχέση με την αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων των ΗΠΑ παραμένει, όπως πάντοτε, μεγάλο. Μολονότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια γενικευμένη αποτυχία της αγοράς στην ΕΕ, οι αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τις επιδόσεις δείχνουν ότι η αγορά είναι κατακερματισμένη και ότι υπάρχουν ειδικοί για κάθε χώρα περιορισμοί στην αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Για να καλυφθεί το χάσμα αυτό η Επιτροπή προτείνει τη λήψη μέτρων σε διάφορους τομείς.

    Μέτρα για την προώθηση της ενοποίησης της αγοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, το κλειδί είναι η έγκαιρη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες (ΣΔΧΥ). Το ΣΔΧΥ περιλαμβάνει πολλά μέτρα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα επιχειρηματικά κεφάλαια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα πρόταση οδηγίας για την προληπτική εποπτεία των επικουρικών ταμείων συντάξεων. Θεσπίζοντας ως βάση των επενδυτικών κανόνων την αρχή του «συνετού επενδυτή», η οδηγία εκείνη θα εξασφαλίσει ότι τα ταμεία συντάξεων θα μπορούν να επενδύσουν στις αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει διάφορες σημαντικές προτάσεις πριν τα τέλη του 2000 για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όπως βελτιωμένες διαδικασίες για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ για τα κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς του επαγγελματία επενδυτή και την εισαγωγή κοινών λογιστικών προτύπων.

Παρομοίως, ένας κανονισμός για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εξέδωσε τον Ιούλιο η Επιτροπή, θα συμβάλει πολύ στη μείωση του κόστους και την αύξηση της νομικής ασφάλειας για επιχειρήσεις καινοτομίας που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν πέραν των συνόρων του οικείου κράτους μέλους. Η Επιτροπή τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί η κεκτημένη ταχύτητα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ενοποιημένης αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Μέτρα για την επίσπευση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την εξάλειψη των ειδικών περιορισμών που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο.

Ο δεύτερος τομέας δράσης που τονίζει η Επιτροπή είναι η ελάφρυνση των κανονιστικών και φορολογικών περιορισμών που εμποδίζουν την ανάπτυξη αποτελεσματικών αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου και επιβραδύνουν τη δημιουργία επιχειρήσεων. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη χαλάρωση των κανονιστικών περιορισμών στις τοποθετήσεις των θεσμικών επενδυτών στις αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι διοικητικές διαδικασίες για τη σύσταση επιχειρήσεων έχουν επίσης απλουστευθεί. Αλλά, στα περισσότερα κράτη μέλη, λίγα έχουν γίνει για την αντιμετώπιση των αντικινήτρων που συνεπάγονται οι διαδικασίες πτώχευσης και αφερεγγυότητας. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να κινηθούν γρήγορα στον τομέα αυτόν. Τονίζει επίσης ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να επισπευσθούν και να επεκταθούν, παρά τις προόδους, προκειμένου να μειωθούν τα αντικίνητρα για τις επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια και την επιχειρηματικότητα.

    Μέτρα για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος

Ο τρίτος τομέας δράσης που τόνισε η Επιτροπή είναι η προώθηση της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος στην ΕΕ. Από την άποψη αυτή έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η ανακοίνωση δίνει ορισμένα παραδείγματα, όπως η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστης πρακτικής, η χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση μιας σειράς προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στα σχολικά προγράμματα ή η δημιουργία προγραμμάτων για την απονομή βραβείων σε επιχειρηματίες.

Προτεραιότητες

Με την ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα ευνοήσει τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων.

Εφαρμόζοντας με συνέπεια την προσέγγιση αυτή, αναγνωρίζει έναν περιορισμένο ρόλο στη δημόσια χρηματοδότηση ως μέσο αντιμετώπισης συγκεκριμένων αδυναμιών της αγοράς υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού. Μεταξύ των διαφόρων δράσεων που πρέπει να αναληφθούν σύντομα, η Επιτροπή εντοπίζει τρεις προτεραιότητες οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών:

(i) ελάφρυνση των ποσοτικών περιορισμών στην απόκτηση από θεσμικούς επενδυτές συμμετοχών στο κεφάλαιο εταιρειών·

(ii) θέσπιση λιγότερο αυστηρής πτωχευτικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ώστε να δίνεται μια «δεύτερη ευκαιρία» στους επιχειρηματίες σε περίπτωση αποτυχίας και να προστατεύονται ταυτόχρονα επαρκώς τα δικαιώματα των πιστωτών· και

(iii) ανάπτυξη φορολογικού περιβάλλοντος που να ευνοεί περισσότερο τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα.

Η επίτευξη σημαντικής προόδου στους εν λόγω τομείς προτεραιότητας σε συνδυασμό με την επίσπευση της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης θα συμβάλει σοβαρά στη διασφάλιση του περιβάλλοντος που είναι απαραίτητο για την άνθηση της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων της ΕΕ.

(1) παράρτημα της ανακοίνωσης για τα επιχειρηματικά κεφάλαια (Απρίλιος 1998) - SEC(1998)552


Side Bar