Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/00/1180

Bruxelles, den 18. oktober 2000

Kommissionen vurderer strategien og opfordrer til foranstaltninger for at stimulere udviklingen af risikovillig kapital i Europa

Selv om 1999 var et godt år på EU-markedet for risikovillig kapital, er afstanden til USA, især hvad angår investeringer i den tidlige udviklingsfase, så stor som nogen sinde. I en meddelelse til Rådet gør Kommissionen sig til talsmand for, at der skal gøres en større indsats for at skabe et miljø, som er befordrende for skabelse og opretholdelse af nye og innovative virksomheder i Europa. I følge EU's kommissær for økonomiske og monetære anliggender, Pedro Solbes, er der "behov for yderligere fremskridt med gennemførelsen af de relevante strukturreformer, integrering af de finansielle markeder og styrkelse af en iværksætterkultur". Frits Bolkestein, EU's kommissær for det indre marked, understreger, at "rettidig gennemførelse af handlingsplanen for risikovillig kapital inden 2005 vil medvirke betydeligt til at skabe et mere integreret marked for risikovillig kapital i EU". Medlemsstaterne opfordres til at handle på tre prioriterede områder: i) lempelse af de kvantitative restriktioner for institutionelle investeringer i egenkapital , ii) lempelse af konkurslovene, så konkursramte iværksættere får en ny chance (samtidig med at kreditorernes rettigheder beskyttes), og iii) udformning af skattemæssige rammer, som er mere investerings- og iværksætterifremmende.

Vurdering af strategien for risikovillig kapital i EU

Selv om markedet for risikovillig kapital ikke er stort sammenlignet med de øvrige finansmarkeder, er det af enestående betydning som finansieringskilde for nye og innovative virksomheder. Flere undersøgelser tyder på et højt beskæftigelsesindhold i innovative små og mellemstore virksomheders aktiviteter, mens de fremhæver den rolle venturekapitalfinansiering og den første udbydelse til offentligheden (IPO) kan spille for deres udvikling. På denne måde er et udviklet og effektiv marked for risikovillig kapital vigtig for stimulering af en bæredygtig økonomisk vækst og for jobskabelse. Derfor indtog udvikling af markedet for risikovillig kapital så fremtrædende en plads i konklusionerne fra det Det Europæiske Råds særlige møde i Lissabon (marts 2000). Af samme grund opfordrede Rådet til gennemførelse af handlingsplanen for risikovillig kapital (Risk Capital Action Plan) (RCAP))(1) inden 2003.

RCAP foreslår initiativer, som skal tages på fællesskabsplan og/eller medlemsstatsplan inden for områderne markedsfragmentering, institutionelle og reguleringsmæssige barrierer, beskatning, mangel på hightech-SMV, menneskelige ressourcer og kulturelle barrierer.

Efter den første rapport (oktober 1999) om gennemførelsen vedtog Kommissionen i dag en meddelelse, der vurderer strategien for udvikling af EU's marked for risikovillig kapital, så den tager hensyn til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon, og foreslår, at der opstilles prioriterede indsatsområder, så det sikres, at RCAP gennemføres inden udløbet af fristen i 2003.

Markedsudviklinger i 1999

EU's marked for risikovillig kapital udviste meget gode resultater i 1999. Et voksende antal «business angels» investerede i nye små og mellemstore virksomheder, venturekapitalinvesteringerne nåede det højeste niveau i Europa nogensinde efter en stigning på 70% i forhold til 1998 til ca. 12 mia. EUR, og de såkaldt nye aktiemarkeder udviste en betydelig vækst og omfatter stadig flere børsnoterede højvækstselskaber. De fremskridt, der er opnået, skal ses i sammenhæng med de dybtgående forandringer, der er sket i hele EU's finansielle system, globaliseringen og ikke mindst indførelsen af euroen. På trods af de fremskridt, der er sket, er EU's marked for risikovillig kapital stadig lille og fragmenteret, især hvad angår investeringer i den tidlige udviklingsfase og investeringer inden for teknologisektoren. Det står sig dårligt i sammenligning med det amerikanske marked, hvor venturekapitalinvesteringer steg med 150%. Afstanden til det amerikanske marked for risikovillig kapital er så stor som nogen sinde. Selv om der ikke er tegn på et generelt fejlslagent marked inden for EU, peger de forskellige resultater i medlemsstaterne på, at markedsfragmenteringen frembyder problemer, og at der findes landespecifikke restriktioner for et mere effektivt fungerende marked. For at mindske denne afstand foreslår Kommissionen initiativer på en række områder.

    Foranstaltninger til fremme af markedsintegrationen

Det understreges i Kommissionens meddelelse, at rettidig gennemførelse af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser ("Financial Services Action Plan" (FSAP)) er nøglen. FSAP indeholder mange foranstaltninger, der er særlig relevante for risikovillig kapital. I denne forbindelse vedtog Kommissionen i sidste uge et forslag til direktiv om forsigtighedstilsyn med tillægspensionsfonde. Med den rettesnor, at investeringsregler skal baseres på "prudent man"-princippet, vil dette direktiv sikre, at pensionsfonde kan investere i venturekapitalmarkeder. Kommissionen vil desuden inden udgangen af 2000 fremsætte vigtige forslag for at lette grænseoverskridende finansielle aktiviteter, f.eks. en forbedring af procedurerne for at udstede prospekter med henblik på at rejse kapital, fastsættelse på EU-plan af, hvilke investorer der kan betragtes som professionelle, og indførelse af fælles regnskabsstandarder.

På lignende måde vil Kommissionens vedtagelse i juli af en forordning om et fællesskabspatent i høj grad medvirke til at reducere omkostningerne og øge retssikkerheden for innovative virksomheder, der ønsker at operere uden for deres egen medlemsstat. Kommissionen understreger, hvor vigtigt det et, at fortsætte denne udvikling hen imod et integreret marked for risikovillig kapital.

    Foranstaltninger for at fremskynde de nødvendige strukturreformer for at rette op på de landespecifikke restriktioner

Det andet indsatsområde, som Kommissionen fremhæver, er at lempe de reguleringsmæssige og fiskale restriktioner for udviklingen af effektive markeder for risikovillig kapital, som sinker skabelsen af nye virksomheder. I flere medlemsstater er der gjort fremskridt med at lempe de reguleringsmæssige restriktioner for institutionelle investeringer i aktiemarkederne.

De administrative procedurer for at oprette selskaber er også blevet forenklet. Der er imidlertid ikke gjort meget for at råde bod på den negative virkning, konkurs- og insolvensprocedurerne i de fleste medlemsstater har. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at handle hurtigt på dette område. Samtidig understreger den, at der på trods af de fremskridt, der er gjort, er behov for hurtige og omfattende skattereformer for at mindske den negative virkning for venturekapitalinvesteringer og iværksætterånd.

    Foranstaltninger til fremme af en iværksætterkultur

Det tredje indsatsområde, Kommissionen fremhæver, er fremme af innovation og iværksætterkultur i EU. Der er iværksat en række foranstaltninger på dette område ikke blot på EU-plan, men også nationalt og regionalt. I meddelelsen gives nogle eksempler, f.eks. udveksling af erfaringer og god praksis, brug af Den Europæiske Socialfond til finansiering af en række uddannelsesprogrammer til fremme af iværksætterånden, indførelse af iværksætteri i skolers pensum og oprettelse af prisordninger for iværksættere.

Prioriteter

Med denne meddelelse understreger Kommissionen, hvor vigtigt det er at skabe et miljø, som er befordrende for skabelse og opretholdelse af nye og innovative virksomheder. I overensstemmelse med denne filosofi har offentlig finansiering kun en begrænset rolle at spille som et middel til at rette op på konstaterede markedsfejl, og konkurrencereglerne skal overholdes. Blandt de forskellige foranstaltninger, der hurtigt bør iværksættes, nævnes tre hovedområder, som alle falder under medlemsstaternes ansvar. De er:

i) lempelse af de kvantitative restriktioner for institutionelle investeringer i egenkapital

ii) lempelse af konkurslovene, så konkursramte iværksættere får en ny chance, samtidig med at kreditorernes rettigheder beskyttes, og

iii) udformning af skattemæssige rammer, som er mere investerings- og iværksætterifremmende.

Væsentlige fremskridt inden for disse prioriterede indsatsområder vil, i kombination med et øget tempo i den finansielle integration, medvirke kraftigt til skabe det miljø, der er forudsætningen for et velfungerende EU-marked for risikovillig kapital.

(1) Vedhæftet meddelelsen fra april 1998 om risikovillig kapital SEK(1998)552.


Side Bar