Navigation path

Left navigation

Additional tools

П. Никифорос Диамандурос

Европейски омбудсман

Европейски омбудсман

EO/13/14

30 септември 2013

Емили О'Райли започва своя мандат като Европейски омбудсман

След избора на Европейския парламент през юли, Емили О'Райли напуска поста Омбудсман на Ирландия и започва работа като Европейски омбудсман от 1 октомври 2013 г. Тя поема длъжността от оттеглилия се П. Никифорос Диамандурос, който заемаше поста Европейски омбудсман повече от десет години.

В коментар за новата си роля, О'Райли заяви: Европа е изправена не само пред икономическа криза но и пред криза на политическата легитимност. Нарастват негативността и разделението в Европа, доверието на гражданите в Европейските институции намалява и мнозина смятат, че гласът им не се чува. Това прави 2014 решаваща година за Европа и за бъдещето на Европейския Съюз. Една от активните ми роли в качеството на омбудсман е да формулирам проблемите на гражданите и да допринасям за преодоляването на голямата пропаст между тях и Европейските институции.

Двайсет години след създаването на институцията на Европейския омбудсман, по силата на Договора от Маастрихт, е време да преосмислим фокусът й с цел засилване на нейното въздействие и видимост. Всички европейски граждани и жители на ЕС трябва да се възползват от ефективна администрация, фокусирана върху обслужването на техните нужди. На основата на постиженията на моя предшественик аз ще работя за една по-прозрачна и ефективна европейска администрация. Заедно с професионалния екип от отдадените служители аз ще внеса нова енергия и ефективност в работата на службата на омбудсмана.

Освен това имам намерение да си сътруднича с Европейския парламент и активно да ангажирам Комисията и други европейски институции в защита на правата и интересите на гражданите.

Работата на Европейския омбудсман

Всяка година Европейският омбудсман получава около 2 500 жалби от граждани, фирми, неправителствени организации (НПО), университети, общини и други лица. Всяка година омбудсманът започва повече от 450 проверки. Повечето от тях се основават на оплаквания от липса на прозрачност в работата на Европейските институции и на откази да се предостави достъп до документи или до информация. Друга част от случаите са относно проблеми с Европейските програми или проекти, дискриминация, конфликт на интереси в администрацията на ЕС.

Повече информация за новия омбудсман е достъпна на: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/bg/50735/html.bookmark

Европейският oмбудсман извършва проверки по жалби срещу лошо администриране от страна на Европейските институции, органи, служби и агенции. Европейски граждани, лица, пребиваващи в държава-членка, фирми, асоциации или други организации с адрес на регистрация в Съюза могат да подадат жалба до oмбудсмана. Oмбудсманът предлага бърз, гъвкав и безплатен начин за решаване на пробелми с админситрацията на ЕС. За повече информация: http://www.ombudsman.europa.eu

За контакт: Г-жа Gundi Gadesmann, Заместник-ръководител Отдел "Комуникации" , тел.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman 


Side Bar