Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

ECA/14/08
Luxemburg den 17 mars 2014

De resultat som rapporteras om medlemsstaternas kontroller av EU:s jordbruksutgifter är inte tillförlitliga, säger EU:s revisorer

En rapport som Europeiska revisionsrätten offentliggör idag visar att resultaten av de kontroller av jordbruksutgifterna som medlemsstaterna gör och rapporterar till kommissionen inte är tillförlitliga. Kommissionen använder denna information för att beräkna kvarstående

felprocentsatser som presenteras för Europaparlamentet och rådet i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

”Medlemsstaterna spelar en central roll när det gäller att se till att EU:s jordbruksstöd fördelas till stödmottagare i enlighet med EU:s lagstiftning”, sade Rasa Budbergytė, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”De måste därför ge kommissionen tillförlitlig information om resultaten av sina kontroller så att kommissionen bättre kan uppskatta effekten av oriktigheter i de gjorda utbetalningarna.”

Europeiska kommissionen delar ansvaret för att genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken med medlemsstaterna. Stöd till EU:s jordbrukare administreras och betalas ut av nationella eller regionala utbetalningsställen som rapporterar till kommissionen. Oberoende attesterande organ som utsetts av medlemsstaterna intygar för kommissionen att utbetalningsställenas räkenskaper är tillförlitliga och att kvaliteten på de kontrollsystem som dessa organ har infört är tillfredsställande.

Utbetalningsställena genomför kontroller av stödansökningar från jordbrukare för att kontrollera att de är stödberättigande. De genomför också kontroller på plats av ett urval av sökande. Fel som upptäcks vid dessa kontroller leder till minskningar av de stödbelopp som kan betalas ut till den sökande. Medlemsstaterna rapporterar varje år resultatet av dessa kontroller till kommissionen i statistikrapporter. Rapporterna är de byggstenar som kommissionen använder för att uppskatta den kvarstående felprocenten, som anses motsvara den ekonomiska effekten, uttryckt som en procentsats av betalningarna, av oriktigheterna i gjorda betalningar efter det att alla kontroller har genomförts.

Revisionsrättens slutsats är att medlemsstaternas statistikrapporter inte är tillförlitliga, dels på grund av sammanställningsfel, dels på grund av att de system som används för administrativa kontroller och kontroller på plats är endast delvis ändamålsenliga när det gällde att upptäcka oriktiga utgifter. Dessutom ger det arbete som de attesterande organen utför varken tillräckliga garantier för att kontrollerna på plats är tillfredsställande eller för att statistikrapporterna är tillförlitliga. Slutligen anser EU:s revisorer att kommissionens ändringar av de felprocentsatser som härrör från rapporterna inte är statistiskt giltiga.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I denna särskilda rapport (nr 18/2013) - Tillförlitligheten i resultaten av medlemsstaternas kontroller av jordbruksutgifterna – bedömdes om medlemsstaternas statistikrapporter med resultaten av deras administrativa kontroller och kontroller på plats är tillförlitliga och om kommissionens procentsats för kvarstående fel som bygger på dessa rapporter är statistiskt giltig.

Denna och revisionsrättens tidigare revisioner, liksom även kommissionens revisioner, visar att de system som har införts för administrativa kontroller och kontroller på plats är endast delvis ändamålsenliga, vilket allvarligt minskar tillförlitligheten i den information som medlemsstaterna lämnar till kommissionen.

Kommissionen utfärdar riktlinjer för sammanställningen av statistikrapporterna. Revisionen visade dock att dessa riktlinjer inte alltid tillämpas korrekt. Merparten av utbetalningsställena ser inte till att rapporterna är korrekta innan de översänds till kommissionen.

Revisionsrätten konstaterade också att det arbete som de attesterande organen för närvarande utför varken ger tillräckliga garantier för att kontrollerna på plats är tillfredsställande eller för att statistikrapporterna är tillförlitliga. Kommissionens begränsade granskning av medlemsstaternas statistik kan inte heller garantera att den är tillförlitlig.

På grund av de brister som redovisas i rapporten ger inte den information som kommissionen har tillgång till en tillförlitlig grund på vilken kommissionen kan uppskatta den kvarstående felprocenten. Dessutom är kommissionens ändringar av de felprocentsatser som härrör från statistikrapporterna inte statistiskt giltiga. Den kvarstående felprocent som blir resultatet är därför inte heller det.

Baserat på granskningsresultaten rekommenderade revisionsrätten att

  • de administrativa kontrollerna och kontrollerna på plats genomförs striktare av utbetalningsställena och att kvaliteten på LPIS-databaserna förbättras (LPIS: systemet för identifiering av jordbruksskiften),

  • de riktlinjer som kommissionen utfärdar för införandet av tillfredsställande kontrollsystem och sammanställningen av statistikrapporter förtydligas och att tillämpningen av dem övervakas noggrannare,

  • de riktlinjer som kommissionen utfärdar till de attesterande organen ändras och anger att de urval av kontroller på plats som granskas blir större, kontroller måste upprepas och sammanställningen av statistikrapporter kontrolleras noggrannare,

  • kommissionen ser över det rapporteringssystem som utbetalningsställena för närvarande ska tillämpa och ser till att den vid lämpligaste tidpunkt får fullständig och relevant information som den kan använda i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet; kommissionen bör även öka ändamålsenligheten i sina skrivbordskontroller och kontroller på plats av medlemsstaternas statistikrapporter,

  • kommissionen vidtar nödvändiga åtgärder för att komma fram till en statistiskt giltig uppskattning av oriktigheter i utbetalningar som bygger på utbetalningsställenas arbete och de attesterande organens utökade roll, under förutsättning att de båda organens arbete förbättras tillräckligt.


Side Bar