Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

ECA/14/08
Luxembourg, 17. marec 2014

Sporočeni rezultati pregledov kmetijskih odhodkov, ki jih izvajajo države članice, so nezanesljivi, ugotavljajo revizorji EU

Evropsko računsko sodišče v danes objavljenem poročilu razkriva, da rezultati pregledov kmetijskih odhodkov, ki jih izvajajo države članice in o katerih poročajo Komisiji, niso zanesljivi. Komisija uporablja te informacije za oceno stopenj preostale napake, s katerimi se med postopkom razrešnice seznanita Evropski parlament in Svet.

„Države članice imajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da se kmetijska pomoč EU razdeljuje upravičencem v skladu z zakonodajo EU,” je dejala Rasa Budbergytė, članica Evropskega računskega sodišča, odgovorna za poročilo. Dodala je: Zato morajo Komisiji zagotoviti zanesljive informacije o rezultatih svojih pregledov, da lahko Komisija bolje oceni učinek nepravilnosti v izvršenih plačilih”.

Evropska komisija deli odgovornost za izvajanje skupne kmetijske politike (SKP) z državami članicami. Podporo kmetom EU upravljajo in izplačujejo nacionalne ali regionalne plačilne agencije, ki o tem poročajo Komisiji. Neodvisni certifikacijski organi, ki jih imenujejo države članice, Komisiji potrdijo zanesljivost letnih računovodskih izkazov plačilnih agencij in kakovost kontrolnih sistemov, ki so jih te agencije vzpostavile.

Plačilne agencije pregledujejo vloge kmetov za pomoč, da bi preverile njihovo upravičenost. Za vzorec vlagateljev izvedejo tudi preglede na kraju samem. Zaradi napak, ugotovljenih s temi pregledi, se zneski pomoči, ki jih je mogoče izplačati vlagateljem, znižajo. Države članice o rezultatih teh pregledov vsako leto v statističnih poročilih obvestijo Komisijo. Komisija na podlagi teh poročil oceni stopnjo preostale napake, ki naj bi predstavljala finančni učinek nepravilnosti pri plačilih, izvršenih po vseh pregledih, izražen kot odstotek zneska plačil.

Sodišče je prišlo do zaključka, da statistična poročila držav članic niso zanesljiva zaradi napak pri sestavljanju in samo delne uspešnosti sistemov za administrativne preglede in preglede na kraju samem pri ugotavljanju nepravilnih odhodkov. Poleg tega delo certifikacijskih organov ne daje dovolj zagotovila o ustreznosti pregledov na kraju samem ali zanesljivosti statističnih poročil. Razen tega revizorji EU menijo, da prilagoditve stopenj napake, ki jih Komisija izvede na podlagi statističnih poročil, niso statistično veljavne.

Opombe urednikom:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

Sodišče je v posebnem poročilu (PP št. 18/2013) z naslovom „Zanesljivost rezultatov pregledov, ki jih države članice izvajajo za kmetijske odhodke” ocenilo zanesljivost statističnih poročil držav članic, ki vsebujejo rezultate njihovih administrativnih pregledov in pregledov na kraju samem, ter statistično veljavnost stopnje preostale napake, ki jo na podlagi teh poročil izračuna Komisija.

Ta in prejšnje revizije Sodišča in tudi revizije Komisije kažejo, da so sistemi, vzpostavljeni za administrativne preglede in preglede na kraju samem, le delno uspešni, zato resno spodkopavajo zanesljivost informacij, ki jih države članice pošiljajo Komisiji.

Komisija objavlja smernice za sestavljanje statističnih poročil, vendar pa je revizija pokazala, da se te smernice ne izvajajo vedno pravilno. Večina plačilnih agencij pred predložitvijo poročil Komisiji ne zagotovi njihove točnosti.

Sodišče je tudi prišlo do zaključka, da sedanje delo certifikacijskih organov ne daje dovolj zagotovila o ustreznosti pregledov na kraju samem ali zanesljivosti statističnih poročil. Komisija pregled statističnih podatkov držav članic izvaja v preveč omejenem obsegu, da bi lahko zagotovila njihovo zanesljivost

Zaradi slabosti, opisanih v tem poročilu, Komisiji informacije, ki so ji na voljo, ne dajejo zanesljive osnove za oceno stopnje preostale napake. Poleg tega prilagoditve stopenj napake, ki jih Komisija izvede na podlagi statističnih poročil, niso statistično veljavne, posledično pa tudi ne tako izračunane stopnje preostale napake.

Sodišče je na podlagi svojih ugotovitev priporočilo, naj:

  • se poveča strogost administrativnih pregledov in pregledov na kraju samem, ki jih opravljajo plačilne agencije, in izboljša kakovost podatkovnih zbirk identifikacijskega sistema za zemljišča (LPIS);

  • se razjasnijo smernice o izvajanju ustreznih kontrolnih sistemov in sestavljanju statističnih poročil, ki jih objavi Komisija, ter strožje spremlja njihovo izvajanje;

  • se spremenijo smernice za certifikacijske organe, ki jih izda Komisija, da bi se povečala velikost preizkušenih vzorcev pregledov na kraju samem, zahtevala ponovna izvedba pregledov in strožje preverjalo sestavljanje statističnih poročil;

  • Komisija ponovno preuči sedanji sistem za poročanje, ki velja za plačilne agencije, da bi zagotovila, da bo ob najprimernejšem času prejela popolne in relevantne informacije, ki jih bo lahko uporabila v postopku razrešnice. Poleg tega naj Komisija poveča uspešnost pisarniških preverjanj in preverjanj na kraju samem, ki jih izvaja za statistična poročila držav članic;

  • Komisija sprejme ukrepe, potrebne za pridobitev statistično veljavne ocene nepravilnosti v plačilih, ki bodo temeljili na delu plačilnih agencij in razširjeni vlogi certifikacijskih organov, pod pogojem, da se bo delo teh organov dovolj izboljšalo.


Side Bar