Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

ECA/14/08
Luxemburg 17. marca 2014

Vykázané výsledky kontrol výdavkov na poľnohospodárstvo vykonávaných členskými štátmi nie sú spoľahlivé, hovoria audítori EÚ

Správa uverejnená dnes Európskym dvorom audítorov (Dvor audítorov) poukazuje na to, že výsledky kontrol výdavkov na poľnohospodárstvo, ktoré vykonávajú členské štáty a predkladajú ich vo forme správ Komisii, nie sú spoľahlivé. Komisia využíva tieto informácie na odhad miery zostatkových chýb, ktorá sa predkladá Európskemu parlamentu a Rade pri postupe udelenia absolutória.

Členské štáty zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečení rozdelenia pomoci EÚ na poľnohospodárstvo príjemcom v súlade s právnymi predpismi EÚ,“ uviedla p. Rasa Budbergytė, členka Dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Musia teda poskytovať Komisii spoľahlivé informácie o výsledkoch ich kontrol, aby Komisii umožnili lepšie odhadnúť dosah nezrovnalostí vo vykonaných platbách“.

Európska komisia zdieľa zodpovednosť za plnenie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) s členskými štátmi. Podporu poľnohospodárov EÚ teda spravujú a vyplácajú štátne alebo regionálne platobné agentúry, ktoré predkladajú správy Komisii. Nezávislé certifikačné orgány menované členskými štátmi potvrdzujú Komisii spoľahlivosť ročných účtovných závierok platobných agentúr a kvalitu systémov kontroly, ktoré tieto agentúry zaviedli.

Platobné agentúry vykonávajú kontroly žiadostí o pomoc, ktoré predložili poľnohospodári, s cieľom overiť ich oprávnenosť. Taktiež vykonávajú kontroly na mieste zo vzorky žiadateľov. Chyby zistené týmito kontrolami vedú k zníženiu výšky pomoci, ktorú možno vyplatiť žiadateľovi. Členské štáty každoročne predkladajú Komisii výsledky týchto kontrol prostredníctvom štatistických správ. Štatistické správy sú základnými prvkami, ktoré Komisia využíva na odhad miery zostatkových chýb, ktorá predstavuje finančný dosah, vyjadrený ako percento sumy platieb, nezrovnalostí v uskutočnených platbách po vykonaní všetkých kontrol.

Dvor audítorov dospel k záveru, že štatistické správy členských štátov nie sú spoľahlivé pre chyby v ich zostavovaní, ako aj z toho dôvodu, že systémy pre administratívne kontroly a kontroly na mieste sú len čiastočne účinné v odhaľovaní nesprávnych výdavkov. Práca certifikačných orgánov navyše neposkytuje dostatočné uistenie o primeranosti kontrol na mieste ani o spoľahlivosti štatistických správ. A napokon, úpravy chybovosti, ktoré Komisia vykonáva na základe správ, audítori EÚ nepovažujú za štatisticky platné.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

V tejto osobitnej správe (č. 18/2013) nazvanej „Spoľahlivosť výsledkov kontrol výdavkov na poľnohospodárstvo vykonávaných členskými štátmi“ sa posudzovala spoľahlivosť štatistických správ členských štátov o výsledkoch ich administratívnych kontrol a kontrol na mieste, ako aj štatistická platnosť miery zostatkových chýb, ktorú Komisia vypočítava na základe týchto správ.

Tento a predchádzajúce audity Dvora audítorov, ako aj vlastné audity Komisie poukazujú na to, že systémy zavedené pre administratívne kontroly a kontroly na mieste sú len čiastočne účinné, čím sa významne znižuje spoľahlivosť informácií, ktoré členské štáty poskytujú Komisii.

Komisia vydáva usmernenia k zostavovaniu štatistických správ. Počas auditu sa však ukázalo, že tieto usmernenia sa nie vždy správne zavádzajú. Väčšina platobných agentúr nezabezpečuje presnosť správ pred ich zaslaním Komisii.

Dvor audítorov taktiež dospel k záveru, že práca, ktorú v súčasnosti vykonávajú certifikačné orgány, neposkytuje dostatočné uistenie či už o primeranosti kontrol na mieste alebo o spoľahlivosti štatistických správ. Obmedzené preskúmanie štatistík členských štátov zo strany Komisie taktiež nemôže zabezpečiť ich spoľahlivosť.

Vzhľadom na nedostatky uvedené v tejto správe informácie, ktoré má Komisia k dispozícii, jej neposkytujú spoľahlivý základ pre odhad miery zostatkových chýb. Okrem toho úpravy chybovosti, ktoré Komisia vykonáva na základe štatistických správ, nie sú štatisticky platné a v dôsledku toho ani výsledná miera zostatkových chýb.

Na základe týchto zistení Dvor audítorov odporúča, aby:

  • platobné agentúry dôslednejšie vykonávali administratívne kontroly a kontroly na mieste a aby sa zlepšila kvalita databáz identifikačného systému poľnohospodárskych parciel;

  • usmernenia Komisie k zavedeniu primeraných systémov kontroly a k zostavovaniu štatistických správ boli objasnené a ich zavedenie sa monitorovalo prísnejšie;

  • sa zmenili a doplnili usmernenia Komisie pre certifikačné orgány s cieľom zvýšiť veľkosť vzoriek testovaných kontrol na mieste, požadovať opätovné vykonávanie kontrol a podrobnejšie overovať zostavovanie štatistických správ;

  • Komisia opätovne preskúmala súčasný systém predkladania správ platobnými agentúrami s cieľom zabezpečiť, aby prijímala v najvhodnejšom čase úplné a relevantné informácie, ktoré by mohla využiť pri postupe udelenia absolutória. Okrem toho by Komisia taktiež mala zvýšiť účinnosť jej administratívnych kontrol a kontrol na mieste štatistických správ členských štátov;

  • Komisia prijala potrebné opatrenia na získanie štatisticky platného odhadu nezrovnalostí v platbách na základe práce platobných agentúr a rozšírenej úlohy certifikačných orgánov pod podmienkou, že sa práca týchto orgánov dostatočne zlepší.


Side Bar