Navigation path

Left navigation

Additional tools

RO

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Comunicat de presă

ECA/14/08
Luxemburg, 17 martie 2014

Potrivit auditorului extern al UE, rezultatele raportate de statele membre cu privire la controalele pe care acestea le realizează referitor la cheltuielile agricole ale UE nu sunt fiabile

Un raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană arată că rezultatele care sunt obținute în urma controalelor statelor membre cu privire la cheltuielile agricole și care sunt raportate Comisiei nu sunt fiabile. Comisia utilizează aceste informații pentru a estima ratele de eroare reziduală care sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului în contextul procedurii de descărcare de gestiune.

„Statele membre joacă un rol esențial în asigurarea faptului că sprijinul acordat de UE pentru agricultură este distribuit către beneficiari în conformitate cu legislația Uniunii”, a declarat doamna Rasa Budbergytė, membrul Curții responsabil de raport. „Astfel, statele membre trebuie să transmită Comisiei informații fiabile privind rezultatele controalelor lor, pentru a-i permite acesteia să estimeze mai bine impactul neregularităților prezente la nivelul plăților efectuate”.

Răspunderea pentru punerea în aplicare a politicii agricole comune (PAC) este partajată între Comisia Europeană și statele membre. Sprijinul acordat fermierilor din UE este gestionat și plătit de către agențiile de plăți de la nivel național sau regional, care informează apoi Comisia. Organismele independente de certificare desemnate de statele membre prezintă Comisiei o certificare cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale agențiilor de plăți și la calitatea sistemelor de control instituite de acestea.

Agențiile de plăți efectuează controale cu privire la cererile de ajutor depuse de fermieri pentru a verifica eligibilitatea acestora. De asemenea, ele desfășoară controale la fața locului pentru un eșantion de solicitanți. Erorile detectate în cadrul acestor controale determină aplicarea unor reduceri la cuantumul ajutorului plătibil solicitanților. Prin intermediul rapoartelor statistice, statele membre informează anual Comisia cu privire la rezultatele acestor controale. Rapoartele statistice sunt elementele fundamentale utilizate de Comisie pentru estimarea ratei de eroare reziduală, care este considerată a reprezenta impactul financiar (exprimat ca procent din valoarea plăților) al neregularităților care continuă să afecteze plățile efectuate după ce au fost desfășurate toate controalele.

Curtea a concluzionat că rapoartele statistice ale statelor membre nu sunt fiabile, atât din cauza erorilor de compilare, cât și din cauza faptului că sistemele de control administrativ și de control la fața locului erau doar parțial eficace în detectarea cheltuielilor neconforme. Mai mult, activitatea organismelor de certificare nu oferă o asigurare suficientă nici cu privire la caracterul adecvat al controalelor la fața locului, nici cu privire la fiabilitatea rapoartelor statistice. În fine, auditorul extern al UE consideră că ajustările pe care le aplică Comisia asupra ratelor de eroare rezultate din rapoarte nu sunt valide din punct de vedere statistic.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

În cadrul acestui raport special (RS nr. 18/2013), intitulat „Fiabilitatea rezultatelor controalelor efectuate de statele membre cu privire la cheltuielile agricole”, Curtea de Conturi Europeană a evaluat fiabilitatea rapoartelor statistice prezentate de statele membre cu privire la rezultatele controalelor lor administrative și ale controalelor la fața locului, precum și validitatea statistică a ratei de eroare reziduală calculate de Comisie pe baza acestor rapoarte.

Acest audit, auditurile anterioare ale Curții, precum și auditurile desfășurate de Comisie arată că sistemele de control administrativ și de control la fața locului sunt doar parțial eficace, ceea ce subminează în mod grav fiabilitatea informațiilor transmise Comisiei de către statele membre.

Comisia emite orientări referitoare la compilarea rapoartelor statistice. Auditul a arătat însă că aceste orientări nu sunt întotdeauna aplicate corect. Majoritatea agențiilor de plăți nu garantează exactitudinea rapoartelor înainte de a le transmite Comisiei.

De asemenea, Curtea a conchis că activitatea desfășurată în prezent de organismele de certificare nu oferă o asigurare suficientă nici cu privire la caracterul adecvat al controalelor la fața locului, nici cu privire la fiabilitatea rapoartelor statistice. Analiza limitată efectuată de Comisie cu privire la statisticile statelor membre nu asigură nici ea fiabilitatea acestora.

Având în vedere deficiențele descrise în raport, informațiile aflate la dispoziția Comisiei nu reprezintă pentru aceasta o bază fiabilă pentru estimarea ratei de eroare reziduală. În plus, ajustările pe care le aplică Comisia asupra ratelor de eroare rezultate din rapoartele statistice nu sunt valide din punct de vedere statistic. În consecință, rata de eroare reziduală rezultată nu este nici ea validă din acest punct de vedere.

Pe baza constatărilor sale, Curtea formulează următoarele recomandări:

  • agențiile de plăți ar trebui să dea dovadă de mai multă rigurozitate în desfășurarea controalelor administrative și a controalelor la fața locului, iar calitatea bazelor de date aferente sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS) ar trebui să fie îmbunătățită;

  • orientările emise de Comisie cu privire la implementarea unor sisteme adecvate de control și la compilarea rapoartelor statistice ar trebui să fie clarificate, iar punerea în aplicare a acestor orientări ar trebui să fie monitorizată mai strict;

  • orientările emise de Comisie la adresa organismelor de certificare ar trebui să fie modificate pentru a se mări eșantioanele utilizate pentru testarea controalelor la fața locului, pentru a se solicita reefectuarea controalelor și pentru a se verifica mai îndeaproape modul de compilare a rapoartelor statistice;

  • Comisia ar trebui să reexamineze actualul sistem de raportare impus agențiilor de plăți pentru a se asigura că primește, la momentul cel mai oportun, informații complete și relevante, pe care să le poată utiliza în procedura de descărcare de gestiune. În plus, Comisia ar trebui să îmbunătățească de asemenea eficacitatea verificărilor sale documentare și a verificărilor sale la fața locului realizate cu privire la rapoartele statistice ale statelor membre;

  • Comisia ar trebui să ia măsurile necesare pentru a obține o estimare validă din punct de vedere statistic a neregularităților care afectează plățile, bazată pe activitățile desfășurate de agențiile de plăți și pe rolul extins al organismelor de certificare, cu condiția ca activitatea acestora să fie îmbunătățită în mod suficient.


Side Bar