Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

ECA/14/08
Luksemburg, 17 marca 2014 r.

Zdaniem unijnych kontrolerów wyniki kontroli wydatków rolnych prowadzonych przez państwa członkowskie nie są wiarygodne.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy wyraża opinię, że przekazywane Komisji wyniki kontroli wydatków rolnych przeprowadzanych przez państwa członkowskie nie są wiarygodne. Komisja wykorzystuje te informacje do oszacowania poziomu błędu resztowego, który jest przedstawiany Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w kontekście procedury udzielania absolutorium.

Państwa członkowskie odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu, by pomoc UE przeznaczona na rolnictwo była przekazywana beneficjentom zgodnie z przepisami UE – stwierdziła odpowiedzialna za to sprawozdanie Rasa Budbergytė, członek Trybunału. Muszą one przekazywać Komisji wiarygodne informacje na temat wyników swoich kontroli, co pozwala Komisji lepiej oszacować wpływ nieprawidłowości w zrealizowanych płatnościach.

Za wdrażanie wspólnej polityki rolnej odpowiada Komisja Europejska wspólnie z państwami członkowskimi. Wsparciem dla rolników UE zarządzają krajowe i regionalne agencje płatnicze, które dokonują wypłaty pomocy; agencje te odpowiadają przed Komisją. Niezależne jednostki certyfikujące wyznaczone przez państwa członkowskie poświadczają przed Komisją wiarygodność rozliczeń rocznych agencji płatniczych i jakość systemów kontroli przez nie wdrożonych.

Agencje płatnicze przeprowadzają kontrole wniosków o przyznanie pomocy w celu zweryfikowania ich kwalifikowalności. Przeprowadzają również kontrole na miejscu w przypadku wybranej próby wnioskodawców. Wykryte w czasie tych kontroli błędy są podstawą do zmniejszenia wysokości pomocy, o którą wystąpił wnioskodawca. Państwa członkowskie co roku przedkładają Komisji wyniki tych kontroli w formie sprawozdań statystycznych. Na podstawie tych sprawozdań Komisja szacuje poziom błędu resztowego, który ma stanowić miarę wpływu finansowego nieprawidłowości w zrealizowanych płatnościach po przeprowadzeniu wszystkich kontroli, wyrażonego jako odsetek tych płatności.

Trybunał stwierdził, że sprawozdania statystyczne państw członkowskich nie były wiarygodne ze względu na błędy kompilacji, a także z uwagi na fakt, że systemy kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu były jedynie częściowo skuteczne pod względem wykrywania nieprawidłowych wydatków. Co więcej, działalność jednostek certyfikujących nie pozwala uzyskać wystarczającej pewności, że kontrole na miejscu są adekwatne, a sprawozdania statystyczne wiarygodne. W opinii unijnych kontrolerów korekty poziomów błędu dokonywane przez Komisję na podstawie tych sprawozdań nie są uzasadnione pod względem statystycznym.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

W sprawozdaniu specjalnym nr 18/2013 zatytułowanym „Wiarygodność wyników kontroli wydatków rolnych przeprowadzanych przez państwa członkowskie” oceniono wiarygodność sprawozdań statystycznych sporządzanych przez państwa członkowskie i przedstawiających wyniki ich kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, a także to, czy poziom błędu resztowego oszacowany przez Komisję na podstawie tych sprawozdań jest uzasadniony pod względem statystycznym.

Kontrola ta oraz wcześniejsze kontrole Trybunału, jak również kontrole przeprowadzone przez samą Komisję wykazały, że wdrożone systemy kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu są jedynie częściowo skuteczne, co poważnie podważa wiarygodność informacji przekazywanych Komisji przez państwa członkowskie.

Komisja wydaje wytyczne dotyczące kompilowania sprawozdań statystycznych. Niemniej jednak kontrola wykazała, że wytyczne te nie zawsze są prawidłowo wdrażane. Większość agencji płatniczych nie sprawdza poprawności sprawozdań przed przekazaniem ich Komisji.

Trybunał stwierdził również, że obecna działalność jednostek certyfikujących nie pozwala uzyskać wystarczającej pewności co do adekwatności kontroli na miejscu ani co do wiarygodności sprawozdań statystycznych. Ograniczony przegląd statystyk państw członkowskich przez Komisję również nie umożliwia zapewnienia ich wiarygodności.

Z uwagi na niedociągnięcia szczegółowo opisane w sprawozdaniu informacje, którymi dysponuje Komisja, nie stanowią wiarygodnej podstawy do oszacowania poziomu błędu resztowego. Ponadto korekty poziomów błędu dokonywane przez Komisję na podstawie sprawozdań statystycznych nie są uzasadnione pod względem statystycznym, co w konsekwencji dotyczy także poziomu błędu resztowego.

W oparciu o swoje ustalenia Trybunał zaleca, co następuje:

  • kontrole administracyjne i kontrole na miejscu powinny być przeprowadzane bardziej rygorystycznie przez agencje płatnicze, należy też poprawić jakość baz danych systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS);

  • wytyczne wydawane przez Komisję i dotyczące wdrażania odpowiednich systemów kontroli i kompilacji sprawozdań statystycznych powinny być jasne, a ich wdrażanie powinno być ściślej monitorowane;

  • należy zmodyfikować wytyczne Komisji przeznaczone dla jednostek certyfikujących, aby zwiększyć wielkość prób kontroli na miejscu objętych badaniem, ustanowić wymóg ponownego przeprowadzania kontroli i dokładniej weryfikować proces kompilowania sprawozdań statystycznych;

  • Komisja powinna ponownie przeanalizować obecny system sprawozdawczości, któremu podlegają agencje płatnicze, aby zapewnić sobie otrzymywanie w najwłaściwszym terminie pełnych i aktualnych informacji, które można wykorzystać w procedurze udzielania absolutorium. Ponadto Komisja powinna zwiększyć skuteczność swoich kontroli dokumentacji oraz weryfikacji na miejscu dotyczących sprawozdań statystycznych państw członkowskich;

  • Komisja powinna podjąć niezbędne działania, aby uzyskać uzasadnione pod względem statystycznym oszacowanie nieprawidłowości w płatnościach na podstawie wyników pracy agencji płatniczych i z uwzględnieniem zwiększonej roli jednostek certyfikujących, pod warunkiem że funkcjonowanie tych organów zostanie w wystarczającym stopniu usprawnione.


Side Bar