Navigation path

Left navigation

Additional tools

Persbericht

ECA/14/08
Luxemburg, 17 maart 2014

De gerapporteerde resultaten van de door de lidstaten verrichte verificaties van de EU-landbouwuitgaven zijn niet betrouwbaar, aldus de EU-controleurs

Uit een vandaag door de Europese Rekenkamer (ERK) gepubliceerd verslag blijkt dat de resultaten van door de lidstaten uitgevoerde en aan de Commissie gerapporteerde verificaties met betrekking tot de landbouwuitgaven niet betrouwbaar zijn. De Commissie gebruikt die informatie om restfoutenpercentages te ramen die aan het Europees Parlement en de Raad worden gepresenteerd in het kader van de kwijtingsprocedure.

De lidstaten vervullen een essentiële rol bij het garanderen dat de EU-landbouwsteun over de begunstigden wordt verdeeld in overeenstemming met de EU-wetgeving,” aldus mevrouw Rasa Budbergytė, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Zij moeten de Commissie daarom betrouwbare informatie verstrekken over de resultaten van hun verificaties teneinde haar in staat te stellen het effect van de onregelmatigheden in de betalingsverrichtingen nauwkeuriger te schatten”.

De Europese Commissie deelt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) met de lidstaten. De steun aan de Europese landbouwers wordt beheerd en uitbetaald door nationale of regionale betaalorganen, die daarover verslag uitbrengen aan de Commissie. Door de lidstaten aangewezen onafhankelijke certificerende instanties certificeren de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen van de betaalorganen en de kwaliteit van de door die organen opgezette controlesystemen.

De betaalorganen toetsen de steunaanvragen van landbouwers teneinde de subsidiabiliteit ervan na te gaan. Zij voeren ook steekproefcontroles ter plaatse uit bij aanvragers. De fouten die bij die toetsingen aan het licht komen, geven aanleiding tot kortingen op het steunbedrag dat aan de aanvrager kan worden betaald. De lidstaten brengen jaarlijks verslag uit aan de Commissie over de resultaten van die verificaties. Zij doen dat aan de hand van statistische verslagen die de bouwstenen vormen voor de schatting, door de Commissie, van een restfoutenpercentage dat wordt beschouwd als zijnde de financiële impact - uitgedrukt als een percentage van het bedrag van de betalingen - van de onregelmatigheden in de betalingsverrichtingen na uitvoering van alle toetsingen.

De ERK concludeerde dat de statistische verslagen van de lidstaten niet betrouwbaar zijn, zowel vanwege fouten bij de samenstelling ervan als vanwege de systemen voor administratieve controles en controles ter plaatse die slechts ten dele doeltreffend zijn in het opsporen van onregelmatige uitgaven. Bovendien verschaffen de werkzaamheden van de certificerende instanties onvoldoende zekerheid over de adequatie van de controles ter plaatse of over de betrouwbaarheid van de statistische verslagen. Tot slot beschouwen de EU-controleurs de aanpassingen door de Commissie van de uit de verslagen resulterende foutenpercentages niet als statistisch deugdelijk.

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.

In dit speciaal verslag (SV nr. 18/2013), getiteld “De betrouwbaarheid van de resultaten van de verificaties van de landbouwuitgaven door de lidstaten", werd de betrouwbaarheid beoordeeld van de statistische verslagen van de lidstaten met de resultaten van hun administratieve controles en controles ter plaatse, alsmede de statistische betrouwbaarheid van het op die verslagen gebaseerde restfoutenpercentage van de Commissie.

Uit deze en vorige controles van de ERK en uit de controles van de Commissie blijkt dat de bestaande systemen voor administratieve controles en controles ter plaatse slechts ten dele doeltreffend zijn en zodoende ernstig afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van de door de lidstaten aan de Commissie verstrekte informatie.

De Commissie brengt richtsnoeren uit inzake de samenstelling van de statistische verslagen. Uit de controle blijkt evenwel dat die richtsnoeren niet altijd correct worden uitgevoerd. De meeste betaalorganen waarborgen de juistheid van de verslagen niet voordat die aan de Commissie worden verstrekt.

De ERK concludeerde ook dat de thans door de certificerende instanties uitgevoerde werkzaamheden onvoldoende zekerheid verschaffen, ofwel over de adequatie van de controles ter plaatse, ofwel over de betrouwbaarheid van de statistische verslagen. De beperkte toetsing van de statistieken van de lidstaten door de Commissie kan de betrouwbaarheid ervan evenmin waarborgen.

Gelet op de tekortkomingen die in dit verslag uitgebreid worden beschreven, vormt de informatie waarover de Commissie beschikt geen betrouwbare basis om het restfoutenpercentage te schatten. Bovendien zijn de aanpassingen die de Commissie aanbrengt in de uit de statistische verslagen resulterende foutenpercentages statistisch gezien niet deugdelijk; bijgevolg is het daaruit voortvloeiende restfoutenpercentage dat evenmin.

Op basis van haar bevindingen formuleerde de ERK de volgende aanbevelingen:

  • de administratieve controles en controles ter plaatse dienen strikter te worden uitgevoerd door de betaalorganen en de kwaliteit van de databanken van het landbouwpercelenidentificatiesysteem moet worden verbeterd;

  • de door de Commissie afgegeven richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van adequate controlesystemen en voor de samenstelling van statistische verslagen dienen te worden verhelderd en er moet strenger toezicht komen op de uitvoering ervan;

  • de door de Commissie afgegeven richtsnoeren voor de certificerende instanties dienen zo te worden aangepast dat de omvang van de getoetste steekproeven van controles ter plaatse toeneemt, dat herhaling van verificaties verplicht wordt gesteld en dat er nauwlettender wordt toegezien op de samenstelling van de statistische verslagen;

  • de Commissie dient het huidige, voor de betaalorganen geldende rapportagesysteem te herzien teneinde ervoor te zorgen dat zij op het meest geschikte ogenblik volledige en relevante informatie ontvangt die zij kan gebruiken in de kwijtingsprocedure. Voorts dient de Commissie haar controles op stukken en controles ter plaatse van de statistische verslagen van de lidstaten doeltreffender te maken;

  • de Commissie dient de nodige maatregelen te treffen om een statistisch deugdelijke schatting te kunnen maken van de onregelmatigheden in de betaalverrichtingen, op basis van de werkzaamheden van de betaalorganen en de meer uitgebreide rol van de certificerende instanties op voorwaarde dat het werk van die instanties toereikend wordt verbeterd.


Side Bar