Navigation path

Left navigation

Additional tools

Preses relīze

ECA/14/08
Luksemburgā, 2014. gada 17. martā

ES revidenti: “Dalībvalstu veikto ES lauksaimniecības izdevumu pārbaužu rezultāti nav ticami”

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) šodien publicētajā ziņojumā konstatēts, ka Komisijai ziņotie rezultāti, kuri iegūti dalībvalstu veiktajās lauksaimniecības izdevumu pārbaudēs, nav ticami. Komisija izmanto šo informāciju, lai aplēstu atlikušos kļūdu īpatsvarus, kurus ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras vajadzībām.

Dalībvalstīm ir svarīga loma, nodrošinot, lai ES lauksaimniecības atbalsts tiktu sadalīts līdzekļu saņēmējiem saskaņā ar ES tiesību aktiem,” teica par ziņojumu atbildīgā ERP locekle Rasa Budbergytė. Tāpēc dalībvalstīm ir jāsniedz Komisijai ticama informācija par pārbaužu rezultātiem tā, lai Komisijas spētu labāk aplēst maksājumos pieļauto pārkāpumu ietekmi.”

Atbildību par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) īstenošanu Eiropas Komisija dala ar dalībvalstīm. Atbalstu ES lauksaimniekiem pārvalda un izmaksā valsts vai reģionālās maksājumu aģentūras, kuras atskaitās Komisijai. Dalībvalstu ieceltas neatkarīgas apliecinātājiestādes apliecina Komisijai maksājumu aģentūru gada pārskatus un šo aģentūru ieviesto kontroles sistēmu kvalitāti.

Maksājumu aģentūras pārbauda no lauksaimniekiem saņemtos atbalsta pieteikumus, lai pārliecinātos par to attiecināmību. Tās arī veic parauga pārbaudes uz vietas pie pieteikumu iesniedzējiem. Ja šajās pārbaudēs atklāj kļūdas, tad pieteikuma iesniedzēja prasītajai summai piemēro samazinājumus. Šo pārbaužu rezultātus dalībvalstis katru gadu paziņo Komisijai, iesniedzot statistikas ziņojumus. Dalībvalstu statistikas ziņojumi ir struktūrelementi, kurus Komisija izmanto, lai aprēķinātu atlikušo kļūdu īpatsvaru, ko uzskata par to pārkāpumu finansiālās ietekmes atspoguļojumu (izteiktu procentos no maksājumu summas), kas veiktajos maksājumos palikuši pēc visām pārbaudēm.

Palāta secināja, ka dalībvalstu statistikas ziņojumi nav ticami apkopošanas kļūdu dēļ un tāpēc, ka administratīvo pārbaužu un pārbaužu uz vietas sistēmas tikai daļēji efektīvi atklāja nepareizus izdevumus. Turklāt apliecinātājiestāžu veiktais darbs nesniedz pietiekamu pārliecību ne par to, ka pārbaudes uz vietas notiek pienācīgi, ne par statistikas ziņojumu ticamību. Visbeidzot, ES revidenti neuzskata, ka pielāgojumi, kurus Komisija veic kļūdu īpatsvaros, pamatojoties uz ziņojumos sniegto informāciju, ir statistiski derīgi.

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) visu gadu publicē īpašos ziņojumus, kuros ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 18/2013 “Dalībvalstu lauksaimniecības izdevumu pārbaudēs iegūto rezultātu ticamība” ERP vērtēja, cik ticami ir dalībvalstu statistikas ziņojumi par administratīvo pārbaužu un pārbaužu uz vietas rezultātiem un to, vai uz šiem ziņojumiem balstītā Komisijas aplēse par atlikušo kļūdu īpatsvaru ir statistiski derīga.

Palātas iepriekšējās revīzijas tāpat kā Komisijas veiktās revīzijas liecina, ka ieviestās administratīvo pārbaužu un pārbaužu uz vietas sistēmas bija tikai daļēji efektīvas, tādējādi nopietni mazinot tās informācijas ticamību, kuru dalībvalstis sniedza Komisijai.

Komisija izdod pamatnostādnes par statistikas ziņojumu apkopošanu. Tomēr šajā revīzijā atklājās, ka Komisijas vadlīnijas ne vienmēr ir pareizi izpildītas. Lielākā daļa maksājumu aģentūru nenodrošina ziņojumu precizitāti pirms to nosūtīšanas Komisijai.

ERP secināja arī to, ka pašlaik apliecinātājiestāžu veiktais darbs nesniedz pietiekamu pārliecību ne par to, ka pārbaudes uz vietas notiek pienācīgi, ne par statistikas ziņojumu ticamību. Ierobežotās dalībvalstu statistikas pārbaudes, kuras veic Komisija, arī nevar nodrošināt statistikas ticamību.

Šajā ziņojumā izklāstīto nepilnību dēļ Komisijai pieejamā informācija nesniedz ticamu pamatu atlikušo kļūdu īpatsvara aplēsei. Arī pielāgojumi, kurus Komisija veic kļūdu īpatsvaros, pamatojoties uz ziņojumos sniegto informāciju, nav statistiski derīgi un, attiecīgi, tāds nav arī izrietošais atlikušo kļūdu īpatsvars.

Balstoties uz saviem konstatējumiem, ERP formulē turpmāk uzskaitītos ieteikumus.

  • Maksājumu aģentūrām ir jāveic stingrākas administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz vietas un ir jāuzlabo Zemes gabalu identificēšanas sistēmas (ZGIS) datubāzu kvalitāte;

  • Komisijas izdotās vadlīnijas par pienācīgu kontroles sistēmu ieviešanu un statistikas ziņojumu apkopošanu ir jāpaskaidro un to īstenošana ir jāuzrauga stingrāk;

  • Komisijas vadlīnijas, kas izdotas apliecinātājiestādēm, ir jāgroza, lai pārbaudes uz vietas aptvertu lielākus paraugus, jāprasa atkārtot pārbaudes un stingrāk jāpārbauda, kā tiek apkopoti statistikas ziņojumi;

  • Komisijai ir jāpārskata pašreizējā ziņošanas sistēma, kas attiecas uz maksājumu aģentūrām, lai nodrošinātu, ka tā vispiemērotākajā laikā saņem pilnīgu un atbilstošu informāciju, kuru varētu izmantot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā. Papildus tam Komisijai jāpaaugstina arī dalībvalstu statistikas ziņojumu dokumentāro un uz vietas veikto verifikācijas pārbaužu efektivitāte;

  • Komisijai jāveic attiecīgi pasākumi, lai iegūtu statistiski derīgu aplēsi par pārkāpumiem maksājumos, pamatojoties uz maksājumu aģentūru veikto darbu un apliecinātājiestāžu paplašinātajām funkcijām, ar nosacījumu, ka šo iestāžu darbs tiek pietiekami uzlabots.


Side Bar