Navigation path

Left navigation

Additional tools

LT

Pranešimas spaudai

ECA/14/08
Liuksemburgas, 2014 m. kovo 17 d.

Valstybių narių pateikti ES žemės ūkio išlaidų patikrų rezultatai yra nepatikimi, – teigia ES auditoriai

Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje nurodyta, kad valstybių narių atliktų ir Komisijai pateiktų žemės ūkio išlaidų patikrų rezultatai nėra patikimi. Pasinaudodama šia informacija Komisija įvertina likutinius klaidų lygius, kurie yra pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros kontekste.

„Valstybės narės atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant, kad ES žemės ūkio parama būtų paskirstyta naudos gavėjams laikantis ES teisės aktų, – nurodė už ataskaitą atsakinga EAR narė Rasa Budbergytė. – Todėl jos turi pateikti Komisijai patikimą informaciją apie savo patikrų rezultatus tam, kad Komisija galėtų geriau įvertinti netikslumų atliktuose mokėjimuose poveikį“.

Europos Komisija bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimo įgaliojimus dalijasi su valstybėmis narėmis. Paramą ES ūkininkams administruoja ir sumoka nacionalinės arba regioninės mokėjimo agentūros, kurios teikia ataskaitas Komisijai. Valstybių narių įgaliotos nepriklausomos sertifikavimo įstaigos patvirtina Komisijai mokėjimo agentūrų metinių finansinių ataskaitų patikimumą ir šių agentūrų įdiegtų kontrolės sistemų kokybę.

Mokėjimo agentūros atlieka ūkininkų paraiškų dėl paramos patikras, siekdamos patikrinti jų tinkamumą. Jos taip pat atlieka pareiškėjų imties patikras vietoje. Atsižvelgiant į šių patikrų metu nustatytas klaidas, yra sumažinama paramos suma, kuri gali būti sumokėta pareiškėjui. Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai šių patikrų rezultatus (statistikos ataskaitose). Šios ataskaitos yra svarbūs elementai Komisijai įvertinant likutinį klaidų lygį, kuris parodo finansinį poveikį ir yra išreiškiamas kaip netikslumų atliktuose mokėjimuose po to, kai buvo įvykdytos visos patikros, procentinė dalis palyginti su visų mokėjimų suma.

Audito Rūmai padarė išvadą, kad valstybių narių statistikos ataskaitos nėra patikimos dėl su ataskaitų sudarymu susijusių klaidų ir dėl to, kad administracinėms patikroms ir patikroms vietoje skirtos sistemos yra tik iš dalies veiksmingos nustatant netvarkingas išlaidas. Sertifikavimo įstaigų atliekamas darbas taip pat nesuteikia pakankamo patikinimo dėl patikrų vietoje tinkamumo ir statistikos ataskaitų patikimumo. Be to, ES auditoriai nemano, kad Komisijos atliekami pagal ataskaitas nustatytų klaidų lygių patikslinimai yra statistiškai teisingi.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šioje specialiojoje ataskaitoje (SR 18/2003) – pavadintoje „Valstybių narių atliekamų žemės ūkio išlaidų patikrų rezultatų patikimumas“ – buvo įvertintas valstybių narių statistikos ataskaitų, kuriose yra pateikti administracinių patikrų ir patikrų vietoje rezultatai, bei šiomis ataskaitomis paremto Komisijos likutinio klaidų lygio statistinis teisingumas.

Audito Rūmų ankstesni auditai ir pačios Komisijos auditai rodo, kad administracinėms patikroms ir patikroms vietoje taikomos esamos sistemos yra tik iš dalies veiksmingos, o dėl to sumažėja valstybių narių teikiamos informacijos patikimumas.

Komisija skelbia gaires, skirtas statistikos ataskaitų sudarymui. Tačiau auditas parodė, kad šios gairės ne visada teisingai įgyvendinamos. Dauguma mokėjimo agentūrų neužtikrina ataskaitų tikslumo prieš jas pateikiant Komisijai.

Audito Rūmai taip pat padarė išvadą, kad šiuo metu sertifikavimo įstaigų atliekamas darbas nesuteikia pakankamo patikinimo nei dėl patikrų vietoje tinkamumo, nei dėl statistikos ataskaitų patikimumo. Komisijos atliekama valstybių narių statistikos ribota peržiūra taip pat negali užtikrinti jos patikimumo.

Dėl ataskaitoje išvardintų trūkumų Komisijos turima informacija jai nesuteikia patikimo pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima įvertinti „likutinį klaidų lygį“. Be to, Komisijos atliekami pagal statistikos ataskaitas apskaičiuotų klaidų lygių patikslinimai nėra statistiškai teisingi ir dėl to taip pat nėra statistiškai teisingas gautas likutinis klaidų lygis.

Remiantis nustatytais faktais, Audito Rūmai rekomendavo, kad:

  • administracines patikras ir patikras vietoje mokėjimo agentūros vykdytų griežčiau ir kad būtų pagerinta žemės sklypų identifikavimo sistemos duomenų bazių kokybė;

  • būtų aiškiau išdėstytos Komisijos paskelbtos gairės, skirtos įgyvendinti kontrolės sistemas ir sudaryti statistikos ataskaitas, ir būtų griežčiau stebimas jų įgyvendinimas;

  • Komisijos sertifikavimo įstaigoms pateiktos gairės būtų patikslintos, padidinant testuojamų patikrų vietoje imčių dydį, būtų pareikalauta pakartotinai vykdyti patikras ir būtų atidžiau tikrinamas statistikos ataskaitų sudarymas;

  • Komisija iš naujo išnagrinėtų dabar mokėjimo agentūroms taikomą ataskaitų teikimo sistemą, siekiant užtikrinti, kad jai būtų tinkamiausiu laiku pateikiama išsami ir svarbi informacija, kurią ji galėtų naudoti per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą; Be to, Komisija taip pat turėtų padidinti jos atliekamų valstybių narių statistikos ataskaitų dokumentų tikrinimo ir patikrų vietoje veiksmingumą;

  • Komisija imtųsi būtinų priemonių, kurios jai leistų parengti statistiškai teisingą netikslumų mokėjimuose įvertį, remdamasi mokėjimo agentūrų darbu ir platesniu sertifikavimo įstaigoms suteiktu vaidmeniu, tačiau su sąlyga, kad šių įstaigų darbas bus žymiai pagerintas.


Side Bar