Navigation path

Left navigation

Additional tools

HR

Priopćenje za medije:

ECA/14/08
Luxembourg, 17. ožujka 2014.

Objavljeni rezultati provjera poljoprivrednih rashoda koje su provele države članice nisu pouzdani, tvrde revizori EU-a.

Izvješće koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud) otkriva da rezultati provjera poljoprivrednih rashoda koje su države članice provele i prijavile Komisiji, nisu pouzdani. Komisija ove informacije koristi za procjenu stopa preostale pogreške koje su predstavljene Europskom parlamentu i Vijeću u kontekstu postupka prihvaćanja izvješća o izvršenju proračuna (tzv. „davanje razrješnice“).

„Države članice imaju ključnu ulogu u osiguravanju raspodjele poljoprivredne pomoći EU-a korisnicima u skladu sa zakonskim aktima EU-a“, izjavila je gospođa Rasa Budbergytė, članica Suda odgovorna za izvješće. „Oni stoga Komisiji moraju pružiti pouzdane informacije o rezultatima njihovih provjera kako bi joj omogućili bolju procjenu učinka nepravilnosti u izvršenim plaćanjima“.

Europska je komisija odgovorna za provedbu zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) zajedno s državama članicama. Potporom poljoprivrednicima EU-a upravljaju nacionalne ili regionalne agencije za plaćanja koja ih i isplaćuju te podnose izvješća Komisiji. Neovisna tijela za ovjeravanje koja su imenovale države članice Komisiju izvješćuju o pouzdanosti godišnje računovodstvene dokumentacije agencija za plaćanja i kvaliteti kontrolnih sustava koje su te agencije uspostavile.

Agencije za plaćanja provode provjere zahtjeva za potporu poljoprivrednika radi provjere njihove prihvatljivosti. One na terenu provode i provjere uzorka podnositelja zahtjeva. Pogreške otkrivene ovim provjerama dovode do umanjenja iznosa potpore koja se isplaćuje podnositelju zahtjeva. Države članice izvješćuju Komisiju o rezultatima tih provjera na godišnjoj razini putem statističkih izvješća. Ona su temelj za Komisijinu procjenu stope preostale pogreške za koju se smatra da predstavlja financijski učinak, izražen u postotku iznosa plaćanja, nepravilnosti u plaćanjima koja su izvršena nakon provedbe svih provjera.

Sud je došao do zaključka da izvješća država članica nisu pouzdana zbog pogrešaka u sastavljanju, kao i zbog toga što su sustavi za administrativne provjere i provjere na terenu tek djelomično djelotvorni u otkrivanju nepravilnih rashoda. Nadalje rad tijela za ovjeravanje ne pruža dovoljno jamstva o prikladnosti provjera na terenu ni o pouzdanosti statističkih izvješća. Isto tako, revizori EU-a ne smatraju Komisijine prilagodbe stopa pogreške koje proizlaze iz izvješća statistički valjanima.

Napomene za urednike:

Europski revizorski sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema vezanih uz upravljanje.

Ovim tematskim izvješćem br. 18/2013 - nazvanim „Pouzdanost rezultata provjera poljoprivrednih rashoda koje su provele države članice“ - procijenjena je pouzdanost statističkih izvješća država članica koja sadrže rezultate njihovih administrativnih provjera i provjera na terenu kao i statističke valjanosti Komisijine stope preostale pogreške na temelju ovih izvješća.

Ovo i prethodne revizije Suda, kao i vlastite revizije Komisije, ukazuju na to da su postojeći sustavi administrativnih provjera i provjera na terenu samo djelomično djelotvorni u otkrivanju nepravilnih rashoda čime je ozbiljno narušena pouzdanost podataka koje države članice dostavljaju Komisiji.

Komisija izdaje smjernice za sastavljanje statističkih izvješća. Međutim revizija je ukazala na to da se te smjernice ne provode uvijek pravilno. Većina agencija za plaćanja ne osigurava točnost izvješća prije nego što ih se dostavi Komisiji.

Sud je također zaključio da trenutačni rad tijela za ovjeravanje ne pruža dovoljno jamstva o prikladnosti provjera na terenu, kao ni o pouzdanosti statističkih izvješća. Komisijin ograničeni pregled statističkih podataka država članica također ne može osigurati njihovu pouzdanost.

Zbog nedostataka navedenih u izvješću, podatci dostupni Komisiji ne pružaju pouzdanu osnovu za vršenje procjene preostale stope pogreške. Nadalje Komisijine prilagodbe stope pogrešaka koje proizlaze iz statističkih izvješća nisu statistički valjane te slijedom toga nije valjana ni stopa preostale pogreške koja iz toga proizlazi.

Na temelju svojih nalaza, Sud preporučuje da:

  • se strože provode administrativne provjere i provjere na terenu agencija za plaćanja, kao i da se poboljša kvaliteta baza podataka sustava za identifikaciju zemljišnih čestica;

  • se pojasne smjernice za provedbu prikladnih kontrolnih sustava i sastavljanje statističkih izvješća koje je izdala Komisija, kao i da se strože prati njihova provedba;

  • se izmijene smjernice koje je Komisija izdala tijelima za ovjeravanje kako bi se povećala veličina uzoraka ispitanih provjerama na terenu, zahtijevale ponovne provjere i detaljnije provjerila zbirka statističkih izvješća;

  • Komisija ponovno ispita trenutni sustav izvješćivanja koji vrijedi za agencije za plaćanja kako bi se osiguralo da Komisija pravodobno zaprima potpune i relevantne podatke koje bi mogla upotrijebiti u postupku prihvaćanja izvješća o izvršenju proračuna. Nadalje Komisija bi trebala povećati djelotvornost svojih uredskih provjera i provjera na terenu statističkih izvješća država članica;

  • Komisija poduzme potrebne mjere za dobivanje statistički valjanih procjena nepravilnosti u plaćanjima, na temelju rada agencija za plaćanja i proširene uloge tijela za ovjeravanje pod uvjetom da se rad navedenih tijela dostatno poboljša.


Side Bar