Navigation path

Left navigation

Additional tools

FI

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Lehdistötiedote

ECA/14/08
Luxemburg, 17. maaliskuuta 2014

EU:n tarkastajat: ”Jäsenvaltioiden EU:n maatalousmenoihin kohdistamista tarkastuksista raportoidut tulokset eivät ole luotettavia”

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemasta erityiskertomuksesta käy ilmi, että jäsenvaltioiden maatalousmenoihin kohdistamista tarkastuksista komissiolle raportoidut tulokset eivät ole luotettavia. Komissio käyttää niitä arvioidessaan jäännösvirhetasoja, joita koskevat tiedot esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle vastuuvapausmenettelyn yhteydessä.

Jäsenvaltiot ovat avainasemassa varmistettaessa, että EU:n maataloustuki jaetaan edunsaajille EU:n lainsäädännön mukaisesti”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Rasa Budbergytė. ”Niiden on toimitettava komissiolle luotettavat tiedot tarkastustensa tuloksista, jotta komissio kykenee paremmin arvioimaan suoritettuihin maksuihin liittyvien sääntöjenvastaisuuksien vaikutusta”.

Euroopan komissio jakaa vastuun yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden kanssa. EU:n viljelijöille suunnattavan tuen hallinnoinnista ja maksusta vastaavat kansalliset tai alueelliset maksajavirastot, jotka raportoivat komissiolle. Jäsenvaltioiden nimittämät riippumattomat todentamisviranomaiset todentavat komissiolle maksajavirastojen tilinpäätösten luotettavuuden sekä niiden perustamien valvontajärjestelmien laadun.

Maksajavirastot suorittavat viljelijöiden tukihakemusten tarkastuksia, joiden tarkoituksena on hakemusten tukikelpoisuuden tarkistaminen. Ne kohdistavat myös paikalla toimitettavia tarkastuksia hakijoista poimittuun otokseen. Tarkastuksissa havaitut virheet johtavat hakijoille maksettavien tukimäärien vähentämiseen. Jäsenvaltiot raportoivat tarkastusten tuloksista vuosittain komissiolle tilastokertomusten avulla. Tilastokertomukset muodostavat perustan, jonka avulla komissio arvioi jäännösvirhetasoa. Sen katsotaan kuvaavan niiden sääntöjenvastaisuuksien taloudellista vaikutusta, jotka jäävät suoritettuihin maksuihin sen jälkeen kun kaikki tarkastukset on suoritettu; jäännösvirhetaso ilmaistaan prosenttiosuutena maksujen kokonaismäärästä.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että jäsenvaltioiden tilastokertomukset eivät ole luotettavia. Tämä johtuu tietojen kokoamisvirheistä sekä siitä, että hallinnollisten ja paikalla toimitettujen tarkastusten avulla kyetään havaitsemaan sääntöjenvastaiset menot ainoastaan osittain vaikuttavasti. Lisäksi todentamisviranomaisten työn avulla ei saada riittävää varmuutta paikalla toimitettujen tarkastusten riittävyydestä ja tilastokertomusten luotettavuudesta. EU:n tarkastajat eivät myöskään pidä komission suorittamia tilastokertomuksiin perustuvien virhetasojen mukautuksia tilastollisesti pätevinä.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksen nro 18/2013 otsikkona oli ”jäsenvaltioiden maatalousmenoihin kohdistamien tarkastusten tulosten luotettavuus”. Kertomuksessa arvioitiin jäsenvaltioiden laatimien tilastokertomusten luotettavuutta. Tilastokertomukset sisältävät jäsenvaltioiden hallinnollisten ja paikalla toimitettujen tarkastusten tulokset. Tarkastuksessa arvioitiin myös komission tilastokertomusten perusteella määrittämän jäännösvirhetason tilastollista pätevyyttä.

Tämän tarkastuksen lisäksi myös tilintarkastustuomioistuimen aiemmat tarkastukset sekä komission omat tarkastukset osoittavat, että hallinnollisia ja paikalla toimitettavia tarkastuksia varten käytössä olevat järjestelmät ovat vain osittain vaikuttavia, mikä asettaa vakavasti kyseenalaiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen luotettavuuden.

Komissio antaa tilastokertomusten kokoamista koskevia suuntaviivoja. Tarkastuksessa kävi kuitenkin ilmi, että suuntaviivoja ei panna aina täytäntöön oikein. Suurin osa maksajavirastoista ei varmista kertomusten oikeellisuutta ennen niiden toimittamista komissiolle.

Tilintarkastustuomioistuin totesi myös, että todentamisviranomaisten nykyisin suorittaman työn avulla ei saada riittävää varmuutta paikalla toimitettujen tarkastusten riittävyydestä tai tilastokertomusten luotettavuudesta. Komissio tarkastaa jäsenvaltioiden tilastotiedot suppeasti, joten niiden luotettavuutta ei kyetä senkään avulla varmistamaan.

Kertomuksessa kuvatuista puutteista johtuen komission käytettävissä olevat tiedot eivät anna sille luotettavaa perustaa jäännösvirhetason arviointiin. Lisäksi komission suorittamat tilastokertomuksiin perustuvien virhetasojen mukautukset eivät ole tilastollisesti päteviä. Näin ollen myöskään tuloksena saatava jäännösvirhetaso ei ole pätevä.

Tilintarkastustuomioistuin esittää havaintojensa pohjalta seuraavat suositukset:

  • maksajavirastojen hallinnolliset ja paikalla toimitetut tarkastukset olisi toteutettava tehokkaammin ja viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän tietokantojen laatua olisi parannettava

  • riittävien valvontajärjestelmien täytäntöönpanoa ja tilastokertomusten kokoamista koskevia komission suuntaviivoja olisi selkiytettävä ja niiden täytäntöönpanoa olisi valvottava tiukemmin

  • komission todentamisviranomaisille laatimia suuntaviivoja olisi muutettava siten, että testattavia paikalla toimitettuja tarkastuksia koskevien otosten kokoa suurennettaisiin, vaadittaisiin, että tarkastukset suoritetaan uudelleen, ja tilastokertomusten kokoamista valvottaisiin tiiviimmin

  • komission olisi käytävä uudelleen läpi nykyinen maksajavirastoja koskeva raportointijärjestelmä varmistaakseen, että se saa mahdollisimman oikea-aikaisesti kattavat ja relevantit tiedot, joita se voi käyttää vastuuvapausmenettelyssä; komission olisi myös parannettava jäsenvaltioiden tilastokertomuksiin kohdistamiensa asiakirjatarkastusten ja paikan päällä toimitettavien tarkastusten vaikuttavuutta

  • komission olisi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin kyetäkseen laatimaan tilastollisesti pätevän arvion maksuihin liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista; arvion perustana olisi käytettävä maksajavirastojen työtä ja todentamisviranomaisten laajennettua toimenkuvaa edellyttäen, että asianomaisten elinten työssä tapahtuu riittävästi parannusta.


Side Bar