Navigation path

Left navigation

Additional tools

ET

Pressiteade

ECA/14/08
Luxembourg, 17. märts 2014

ELi audiitorite sõnul ei ole liikmesriikide tehtud põllumajanduskulutuste kontrollide tulemused usaldusväärsed

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandest selgub, et liikmesriikide tehtud ja komisjonile edastatud põllumajanduskulutuste kontrollide tulemused ei ole usaldusväärsed. Komisjon kasutab seda teavet allesjäänud veamäära hindamiseks, mis esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames.

Aruande eest vastutava Euroopa Kontrollikoja liikme Rasa Budbergytė sõnul „on liikmesriikidel tähtis roll selle tagamisel, et ELi põllumajandustoetused eraldatakse toetusesaajatele vastavalt ELi õigusaktidele. Liikmesriigid peavad seega esitama komisjonile usaldusväärse teabe oma kontrollide tulemuste kohta, et võimaldada komisjonil paremini hinnata eeskirjadevastaselt tehtud maksete mõju”.

Komisjon ja liikmesriigid vastutavad koos ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise eest. Põllumajandusettevõtjatele suunatud toetuseid haldavad ja maksavad välja riiklikud või piirkondlikud makseasutused, kes annavad aru komisjonile. Liikmesriikide määratud sõltumatud sertifitseerimisasutused esitavad komisjonile kontrollitõendid makseasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja asutuste kohaldatavate kontrollisüsteemide kvaliteedi kohta.

Makseasutus teeb toetustaotluste halduskontrolle, et veenduda nende toetuskõlblikkuses. Samuti kontrollivad nad taotlejate valimit kohapeal. Nimetatud kontrollide kaudu avastatud vead on aluseks toetusetaotleja taotletava summa vähendamisele. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga-aastased statistilised aruanded oma kontrollide tulemuste kohta. Liikmesriikide statistiliste aruannete alusel hinnatakse allesjäänud veamäära, mis näitab eeskirjade eiramise finantsmõju ja mida väljendatakse protsendina maksete kogusummast. Määr väljendab tehtud maksetesse jäänud eeskirjade eiramiste ulatust pärast seda, kui kõik kontrollid on tehtud.

Kontrollikoda järeldas, et liikmesriikide statistilised aruanded ei ole usaldusväärsed, põhjuseks on koostamisvead ning asjaolu, et haldus- ja kohapealsete kontrollide jaoks kasutatavad süsteemid olid vaid osaliselt mõjusad eeskirjade vastaste kulude avastamisel. Serfitseerimisasutuste töö ei anna samuti piisavat kindlust kohapealsete kontrollide kvaliteedi ega statistiliste aruannete usaldusväärsuse kohta. Samuti on kontrollikoda seisukohal, et komisjoni poolt aruannete alusel tehtud veamäärade kohandamised ei ole statistilised õiged.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Kõnealune eriaruanne (nr 18/2013) kannab pealkirja: „Liikmesriikide poolt tehtud põllumajanduskulutuste kontrollide tulemuste usaldusväärsus”. Kontrollikoda hindas haldus- ja kohapealsete kontrollide tulemusi sisaldavate liikmesriikide statistiliste aruannete usaldusväärsust ning seda, kas komisjoni nende aruannete alusel arvutatud allesjäänud veamäär on statistiselt õige.

Kontrollikoja auditid ning ka komisjoni enda auditid näitavad, et haldus- ja kohapealsete kontrollide tegemiseks kasutatavad süsteemid olid vaid osaliselt mõjusad ning seega vähendasid oluliselt liikmesriikide poolt komisjonile esitatava teabe usaldusväärsust.

Komisjon on koostanud suunised statistiliste aruannete koostamiseks. Auditi käigus selgus aga, et suuniseid ei järgita alati korrektselt. Suurem osa makseasutusi ei kontrolli enne aruannete komisjonile esitamist nende täpsust.

Kontrollikoda järeldas ka, et sertifitseerimisasutuste töö ei anna piisavat kindlust ei kohapealsete kontrollide piisavuse ega statistiliste aruannete usaldusväärsuse kohta. Liikmesriikide statistika piiratud komisjonipoolne läbivaatamine ei taga statistika usaldusväärsust.

Käesolevas aruandes kirjeldatud puuduste tõttu ei ole komisonile kättesaadavad andmed usaldusväärseks aluseks allesjäänud veamäära hindamisel. Lisaks ei ole komisjonis statistiliste aruannete alusel tehtud veamäärade kohandamised statistiliselt õiged ja seetõttu ei ole seda ka allesjäänud veamäär.

Oma leidudele tuginedes esitab kontrollikoda järgmised soovitused:

  • makseasutustes tuleks teha rangemaid haldus- ja kohapealseid kontrolle ning põllumassiivide registri andmebaasi kvaliteeti tuleks parandada;

  • komisjoni välja antud asjakohaste kontrollisüsteemide rakendamise ja statistiliste aruannete koostamise suuniseid tuleb muuta selgemaks ning nende täitmist tuleb rangemalt kontrollida;

  • komisjoni poolt sertifitseerimisasutustele antud suuniseid tuleks muuta, et suurendada testitud kohapealsete kontrollide valimit ning kontrollida põhjalikumalt statistiliste aruannete koostamist;

  • komisjon peaks uuesti läbi vaatama praeguse aruandlussüsteemi, mida makseasutused peavad kasutama, et tagada õigeaegse ja täieliku teabe laekumine, mida komisjon saaks kasutada eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses. Samuti peaks komisjon suurendama liikmesriikide statistiliste aruannete dokumentaalsete ja kohapealsete kontrollide mõjusust;

  • komisjon peaks võtma vajalikke meetmeid, et koostada statistiliselt õige hinnang maksetes esinevate eeskirjade eiramiste kohta, tuginedes makseasutuste tööle ja sertifitseerimisasutuste laiemale rollile, ning eeldusel, et asutuste töö piisavalt paraneb.


Side Bar