Navigation path

Left navigation

Additional tools

DA

Pressemeddelelse

ECA/14/08
Luxembourg, den 17. marts 2014

De indberettede resultater af medlemsstaternes kontrol af EU's landbrugsudgifter er ikke pålidelige, siger EU-revisorerne

Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag en beretning, der viser, at resultaterne af den kontrol af landbrugsudgifterne, som medlemsstaterne udfører og rapporterer til Kommissionen, ikke er pålidelige. Kommissionen bruger disse oplysninger til at anslå de restfejlforekomster, der forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet i forbindelse med dechargeproceduren.

"Medlemsstaterne spiller en nøglerolle med hensyn til at sikre, at EU's landbrugsstøtte udbetales til støttemodtagerne i overensstemmelse med EU-lovgivningen," udtaler Rasa Budbergytė, som er det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Medlemsstaterne skal give Kommissionen pålidelige oplysninger om resultaterne af deres kontrol, så Kommissionen bedre bliver i stand til at anslå effekten af uregelmæssighederne i de afholdte betalinger."

Europa-Kommissionen deler ansvaret for gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik med medlemsstaterne. Støtten til EU's landbrugere administreres og udbetales af nationale eller regionale betalingsorganer, som rapporterer tilbage til Kommissionen. Medlemsstaterne udpeger uafhængige godkendelsesorganer, som over for Kommissionen attesterer rigtigheden af betalingsorganernes årsregnskaber og bekræfter kvaliteten af deres kontrolsystemer.

Betalingsorganerne kontrollerer landbrugernes støtteansøgninger for at se, om de er støtteberettigede. De foretager også kontrol på stedet af en stikprøve af ansøgere. De fejl, der opdages ved disse kontroller, medfører en nedsættelse af den støtte, der kan udbetales til ansøgerne. Medlemsstaterne indberetter hvert år resultaterne af kontrollen til Kommissionen i statistiske rapporter. Kommissionen lægger disse rapporter til grund for sin beregning af en restfejlforekomst, der angives som en procentdel af betalingsbeløbet, og som anses for at svare til den finansielle effekt af uregelmæssighederne i de afholdte betalinger, når samtlige kontroller er udført.

Revisionsretten konkluderer, at medlemsstaternes statistiske rapporter ikke er pålidelige, og at dette både skyldes udarbejdelsesfejl og det forhold, at systemerne til administrativ kontrol og kontrol på stedet kun er delvis effektive med hensyn til at opdage uregelmæssige udgifter. Endvidere giver godkendelsesorganernes arbejde hverken tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til kvaliteten af kontrollen på stedet eller med hensyn til de statistiske rapporters pålidelighed. Og endelig mener EU-revisorerne ikke, at Kommissionens justeringer af fejlforekomsterne i de statistiske rapporter er statistisk gyldige.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

I denne særberetning (SB nr. 18/2013), som har titlen "Er resultaterne af medlemsstaternes kontrol af landbrugsudgifterne pålidelige?", vurderer Revisionsretten, om medlemsstaternes statistiske rapporter, som indeholder resultaterne af deres administrative kontrol og kontrol på stedet, er pålidelige, og om den restfejlforekomst, som Kommissionen beregner på grundlag af disse rapporter, er statistisk gyldig.

Det fremgår af denne revision og af Revisionsrettens tidligere revisioner, samt af Kommissionens revisioner, at systemerne til administrativ kontrol og kontrol på stedet kun er delvis effektive, hvilket i alvorlig grad underminerer pålideligheden af de oplysninger, som medlemsstaterne sender til Kommissionen.

Kommissionen udsender retningslinjer for udarbejdelsen af de statistiske rapporter. Revisionen viser imidlertid, at disse retningslinjer ikke altid anvendes korrekt. De fleste af betalingsorganerne sikrer ikke, at rapporterne er nøjagtige, før de bliver sendt til Kommissionen.

Revisionsretten konkluderer også, at det arbejde, godkendelsesorganerne for øjeblikket udfører, ikke giver Kommissionen tilstrækkelig sikkerhed hverken med hensyn til kvaliteten af kontrollen på stedet eller de statistiske rapporters pålidelighed. Kommissionens begrænsede gennemgang af medlemsstaternes statistikker kan heller ikke sikre, at de er pålidelige.

På grund af de svagheder, der er beskrevet i beretningen, udgør de oplysninger, der er til rådighed for Kommissionen, ikke et pålideligt grundlag for en beregning af restfejlforekomsten. Endvidere er Kommissionens justeringer af fejlforekomsterne i de statistiske rapporter ikke statistisk gyldige, og dermed er restfejlforekomsten, som er beregnet på grundlag heraf, heller ikke statistisk gyldig.

På grundlag af sine revisionsresultater fremsætter Revisionsretten følgende anbefalinger:

  • Betalingsorganernes administrative kontrol og kontrol på stedet bør udføres mere stringent, og kvaliteten af markidentifikationssystemets databaser bør forbedres

  • Kommissionens retningslinjer for etablering af hensigtsmæssige kontrolsystemer og udarbejdelse af de statistiske rapporter bør præciseres, og anvendelsen af disse retningslinjer bør overvåges strengere

  • Kommissionens retningslinjer til godkendelsesorganerne bør ændres med henblik på at øge størrelsen af den stikprøve af kontroller på stedet, der skal testes, stille krav om genudførelse af kontroller og føre tættere kontrol med udarbejdelsen af de statistiske rapporter

  • Kommissionen bør genoverveje den nuværende rapporteringsordning for betalingsorganerne med henblik på at sikre, at den på det mest hensigtsmæssige tidspunkt modtager relevante og fuldstændige oplysninger, som den kan bruge i forbindelse med dechargeproceduren. Endvidere bør Kommissionen også øge effektiviteten af sin skrivebordskontrol og kontrol på stedet af medlemsstaternes statistiske rapporter

  • Kommissionen bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at nå frem til et statistisk gyldigt skøn over uregelmæssighederne i betalingerne baseret på betalingsorganernes arbejde og godkendelsesorganernes udvidede rolle, forudsat at disse organers arbejde forbedres tilstrækkeligt.


Side Bar