Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ЕСП/14/08
Люксембург, 17 март 2014 г.

Одиторите на ЕС считат, че отчетените резултати за извършените от държавите членки проверки на разходите за земеделие не са надеждни

Публикуваният днес доклад на Европейската сметна палата (EСП) разкрива, че резултатите от проверките на разходите в областта на земеделието, извършени от държавите членки и докладвани на Комисията, не са надеждни. Комисията използва тази информация за изчисляване на процента остатъчни грешки, който се представя пред Европейския парламент и Съвета в контекста на процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Г-жа Rasa Budbergytė, членът на ЕСП, който отговаря за този доклад, счита че държавите членки имат много важна роля за това помощта на ЕС за земеделие да се разпределя на бенефициентите съгласно законодателството на ЕС. В този контекст те следва да предоставят на Комисията надеждна информация за резултатите от своите проверки, така че тя да може да изчислява по-точно ефекта от нередностите в извършените плащания.

Комисията споделя с държавите членки отговорността за изпълнението на общата селскостопанска политика (ОСП). Помощта за земеделските производители в ЕС се администрира и изплаща от националните или регионалните разплащателни агенции, които се отчитат за своята дейност пред Комисията. Независими сертифициращи органи, определени от държавите членки, сертифицират пред Комисията годишните отчети на разплащателните агенции и качеството на системите за контрол, въведени от тези агенции.

Разплащателните агенции извършват проверки относно заявленията за подпомагане, с цел проверка на тяхната допустимост. Също така те извършват проверки на място на извадка от заявители. Откритите при тези проверки грешки могат да доведат до намаления на сумата на помощта, искана от заявителя. Държавите членки ежегодно докладват на Комисията относно резултатите от тези проверки чрез изготвяните от тях статистически доклади. Статистическите доклади са съставни елементи за определяне на процента остатъчни грешки, за който се приема, че представлява финансовият ефект от нередностите при плащанията, които остават след приключване на всички проверки, изразен като процент от общата сума на плащанията.

ЕСП заключава, че статистическите доклади на държавите членки не са надеждни поради грешки както в компилацията, така и в системите за административни проверки и проверки на място, които са само частично ефективни при разкриване на нередовните разходи. Освен това дейността на сертифициращите органи не осигурява достатъчно увереност относно качеството на проверките на място и надеждността на статистическите доклади. На последно място, одиторите на ЕС считат, че корекциите на процента грешки от страна на Комисията, които се правят въз основа на статистическите доклади, не са статистически валидни.

Бележки към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година.Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Настоящият специален доклад (СД № 18/2103), озаглавен „Надеждност на резултатите от проверките на държавите членки на разходите в областта на земеделието“, прави оценка на надеждността на статистическите доклади на държавите членки, съдържащи резултатите от административните проверки и проверките на място, както и на статистическата валидност на изчислявания от Комисията процент остатъчни грешки, основаващ се на тези доклади.

Този и предишни одити на Сметната палата, както и собствените одити на Комисията, показват, че действащите системи за административни проверки и проверки на място са само частично ефективни и следователно сериозно намаляват надеждността на информацията, предоставяна от държавите членки на Комисията.

Комисията издава указания относно изготвянето на статистическите доклади. При одита обаче беше установено, че тези указания невинаги се прилагат правилно. Повечето разплащателни агенции не проверяват точността на докладите, преди те да бъдат предадени на Комисията.

ЕСП заключава също така, че извършваната понастоящем от сертифициращите органи дейност не осигурява достатъчно увереност по отношение на адекватността на проверките на място или на надеждността на статистическите доклади. Ограниченият преглед от страна на Комисията на статистическите данни на държавите членки също не може да гарантира тяхната надеждност.

Поради описаните в настоящия доклад слабости, предоставяната на Комисията информация не осигурява надеждна основа за оценка на процента остатъчни грешки. Освен това корекциите на процента грешки от страна на Комисията, които се правят въз основа на статистическите доклади, не са статистически валидни и следователно процентът остатъчни грешки също не е валиден.

Въз основа на своите констатации, ЕСП препоръчва:

  • административните проверки и проверките на място да се извършват по-стриктно от разплащателните агенции и да се подобри качеството на базите данни в Системата за идентификация на земеделските парцели;

  • да бъдат прецизирани указанията на Комисията за въвеждане на адекватни системи за контрол и за изготвяне на статистически доклади и да бъде провеждан по-стриктен мониторинг на тяхното функциониране;

  • изготвените от Комисията указания към сертифициращите органи да бъдат променени, така че да се увеличи размерът на извадките на тестваните проверки на място, да се въведе изискване за повторно извършване на проверките и да се проверява по-подробно изготвянето на статистическите доклади;

  • Комисията да преразгледа действащата система за докладване, която следват разплащателните агенции, с цел да гарантира, че получава пълна и надеждна информация в най-подходящия момент, която да може да използва при процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Освен това Комисията следва също така да подобри ефективността на своите административни проверки и проверки на място на статистическите доклади на държавите членки;

  • Комисията да предприеме необходимите мерки за изготвяне на статистически валидна оценка на нередностите при плащанията, на базата на дейността на разплащателните агенции и на разширените функции на сертифициращите органи, при условие че бъде постигнато достатъчно подобрение в работата на тези органи.


Side Bar