Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPE
ISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/14/06

Luxemburg den 4 mars 2014

”EU-kommissionen genomför revisionsrekommendationer på ett adekvat sätt” säger EU:s revisorer

I en rapport som Europeiska revisionsrätten offentliggör i dag dras slutsatsen att EU-kommissionen följer upp och genomför de allra flesta av revisionsrättens rekommendationer på ett adekvat sätt och att detta har bidragit till att förbättra den ekonomiska förvaltningen inom flera av EU:s budgetområden.

Revisionsrätten skapar mervärde genom att med hjälp av sin sakkunskap identifiera hur den ekonomiska förvaltningen kan förbättras” sade Henrik Tobo, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.När EU-kommissionen följer våra råd och genomför våra rekommendationer innebär det att vi utför vårt uppdrag - att bidra till att EU fungerar bättre”.

I 2012 års rapport om uppföljningen av Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter redovisas revisionsrättens bedömning av om kommissionen på ett adekvat sätt följer upp de revisionsrekommendationer som revisionsrätten lämnar i sina särskilda rapporter. Vid genomgången undersöktes ett urval av 62 rekommendationer från tio särskilda rapporter från perioden 2006–2010. Revisionsrätten bedömde de åtgärder som kommissionen har vidtagit som svar på dessa 62 rekommendationer och fann att 83 % hade genomförts helt och hållet eller till största delen, att 12 % hade genomförts till viss del medan 5 % inte hade genomförts. Genomgången visade även att kommissionen har lämpliga riktlinjer och rutiner för sina uppföljningsåtgärder.

Uppföljningen av granskningsrapporter är enligt internationella revisionsstandarder det sista steget i effektivitetsrevisionscykeln som består av planering, genomförande och uppföljning.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. Revisionerna är ofta effektivitetsrevisioner.

Enligt internationella revisionsstandarder är uppföljningen av granskningsrapporter det sista steget i effektivitetsrevisionscykeln som består av planering, genomförande och uppföljning. Uppföljningen av revisionsrättens effektivitetsrevisionsrapporter är en nödvändig del av redovisningsskyldighetscykeln och hjälper kommissionen att genomföra rekommendationerna i rapporterna på ett ändamålsenligt sätt.

I 2012 års rapport om uppföljningen av Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter (nr 19/2013) redovisas revisionsrättens bedömning av om kommissionen på ett adekvat sätt följer upp de rekommendationer som revisionsrätten lämnar i sina särskilda rapporter. Bedömningen delades upp i två delfrågor: Har kommissionen utarbetat lämpliga riktlinjer och rutiner för uppföljningsåtgärder, och har kommissionen adekvat och tillförlitlig förvaltningsinformation om revisionsrekommendationer och statusen på genomförandet av dem?

Vid genomgången undersökte revisionsrätten hur kommissionen har följt upp ett urval av 62 rekommendationer från tio av revisionsrättens särskilda rapporter från perioden 2006–2010. Revisionsrätten bedömde den aktuella genomförandestatusen för rekommendationerna i urvalet och kommissionens egen förvaltningsinformation om rekommendationernas status. Revisionsrätten gick även igenom generaldirektoratens relevanta rutiner och tittade på handböcker, riktlinjer, planer och publicerade rapporter och granskade särskilt dem som gällde RAD-applikationen. RAD, Rekommendation, Action, Discharge (rekommendation, åtgärd, ansvarsfrihet), är ett IT-verktyg som kommissionen använder för att övervaka sin uppföljning av rekommendationer från revisionsrätten och begäranden från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten inom ramen för beviljande av ansvarsfrihet.

På grundval av sin genomgång drog revisionsrätten slutsatsen att kommissionen följer upp revisionsrättens rekommendationer på ett adekvat sätt. Genomgången av rekommendationerna i urvalet visade att kommissionen har genomfört 83 % av revisionsrättens rekommendationer, antingen helt och hållet eller till största delen, vilket har bidragit till att förbättra den ekonomiska förvaltningen inom flera av EU:s budgetområden. Revisionsrätten konstaterade att kommissionen har lämpliga riktlinjer och rutiner för sina uppföljningsåtgärder.

Några av revisionsrättens exempel på revisionsrekommendationer som har genomförts som en följd av särskilda rapporter handlar om att övervakningen av tillförlitlig resultatinformation har förbättrats. På flera av de granskade områdena konstaterades förbättringar. För det första: även om förslaget till förordningar om Sammanhållningsfonden för programperioden 2014–2020 fortfarande är i huvudsak input-baserat innehåller det bestämmelser för en starkare resultatorientering med indikatorer för output och förväntade resultat [sammanhållning]. För det andra: när det gäller EU:s program för stöd till frukt och grönsaker har uppgiftsinsamlingen från medlemsstaterna förbättrats tack var nya riktlinjer, mallar och IT-program från kommissionen. Slutligen konstaterades förbättringar även när det gällde rapporteringen från, övervakningen av och kommunikationen med dem som levererade återanpassningsprogrammet efter tsunamin i Indiska oceanen (externa åtgärder).

Andra exempel finns i den särskilda rapporten som finns tillgänglig på 23 EU-språk på eca.europa.eu.

Revisionsrätten har tidigare följt upp genomförandet av sina rekommendationer i särskild rapport nr 19/2012 som finns här: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_SV.PDF


Side Bar