Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/14/06

Luxembourg, 4. marec 2014

Komisija ustrezno izvaja revizijska priporočila, pravijo revizorji EU

Evropsko računsko sodišče v svojem danes objavljenem poročilu ugotavlja, da Evropska komisija izvaja večino njegovih priporočil in na njihovi podlagi ustrezno nadalje ukrepa, kar je pripomoglo k izboljšanju finančnega poslovodenja na več področjih proračuna EU.

„Evropsko računsko sodišče ustvarja dodano vrednost tako, da s svojim znanjem in izkušnjami išče možnosti za izboljšanje finančnega poslovodenja,“ je dejal g. Henrik Otbo, član Sodišča, ki je odgovoren za poročilo. ƒ„Kadar Evropska komisija upošteva naše nasvete in izvaja naša priporočila, opravljamo svoje poslanstvo – prispevamo k boljšemu delovanju Evropske unije.“

Sodišče je v svojem Poročilu za leto 2012 o spremljanju popravnih učinkov posebnih poročil Evropskega računskega sodišča ocenilo, ali je Komisija na podlagi revizijskih priporočil iz posebnih poročil Sodišča ustrezno nadalje ukrepala. Pri reviziji je bil pregledan vzorec 62 priporočil iz desetih posebnih poročil iz obdobja 2006–2010. Sodišče je ocenilo ukrepe, s katerimi se je Komisija odzvala na teh 62 priporočil, in ugotovilo, da je 83 % priporočil izvedla v celoti ali večinoma, 12 % deloma, 5 % priporočil pa ni izvedla. Pri pregledu je bilo ugotovljeno tudi, da ima Komisija za svoje dejavnosti nadaljnjega ukrepanja vzpostavljene primerne smernice in postopke.

V skladu z mednarodnimi standardi revidiranja je spremljanje popravnih učinkov revizijskih poročil končna stopnja v sklopu načrtovanja, izvedbe in spremljanja popravnih učinkov pri revizijah smotrnosti poslovanja.

Opombe za urednike:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU. Pogosto gre za revizije smotrnosti poslovanja.

V skladu z mednarodnimi standardi revidiranja je spremljanje popravnih učinkov revizijskih poročil končna stopnja v sklopu načrtovanja, izvedbe in spremljanja popravnih učinkov pri revizijah smotrnosti poslovanja. Spremljanje popravnih učinkov poročil Sodišča o revizijah smotrnosti poslovanja je nujen element v verigi odgovornosti, Komisijo pa spodbuja k uspešnemu izvajanju priporočil iz poročil.

Sodišče je v svojem Poročilu za leto 2012 o spremljanju popravnih učinkov posebnih poročil Evropskega računskega sodišča (št. 19/2013) ocenilo, ali je Komisija na podlagi revizijskih priporočil iz posebnih poročil Sodišča ustrezno nadalje ukrepala. To vprašanje je bilo razdeljeno na dve podvprašanji: ali je Komisija vzpostavila primerne smernice in postopke za dejavnosti nadaljnjega ukrepanja ter ali ima ustrezne in zanesljive upravljavske informacije o revizijskih priporočilih in stanju njihove izvedbe?

Pregled Sodišča je zajemal preučitev nadaljnjega ukrepanja Komisije na podlagi vzorca 62 priporočil iz desetih posebnih poročil Sodišča iz obdobja 2006–2010. Sodišče je ocenilo trenutno stanje izvedbe priporočil iz tega vzorca in upravljavske informacije Komisije o stanju izvajanja teh priporočil. Sodišče je pregledalo tudi ustrezne postopke generalnih direktoratov ter priročnike, smernice, načrte in objavljena poročila, zlasti tiste, ki se nanašajo na računalniško aplikacijo RAD (Recommendation, Action, Discharge – priporočilo, ukrep, razrešnica). RAD je računalniško orodje Komisije, ki ga uporablja za spremljanje nadaljnjega ukrepanja na podlagi priporočil Sodišča in zahtev, ki jih v postopku podelitve proračunske razrešnice postavi organ, pristojen za razrešnico.

Sodišče je na podlagi svojega pregleda zaključilo, da Komisija ustrezno nadalje ukrepa na podlagi njegovih priporočil. Pregled vzorca priporočil je namreč pokazal, da je Komisija 83 % priporočil Sodišča izvedla v celoti ali večinoma, kar je pripomoglo k izboljšanju finančnega poslovodenja na več področjih proračuna EU. Ugotovljeno je bilo tudi, da ima Komisija za svoje dejavnosti nadaljnjega ukrepanja vzpostavljene primerne smernice in postopke.

Sodišče je kot primer revizijskih priporočil iz svojih posebnih poročil, ki so bila izvedena, poudarilo izboljšave pri spremljanju zanesljivih informacij o smotrnosti poslovanja. Izboljšave so bile ugotovljene na več pregledanih področjih. Prvič, osnutki uredb o Kohezijskem skladu za programsko obdobje 2014–2020 so sicer še osredotočeni na vložke, vendar pa vsebujejo določbe o pristopu, ki je bolj usmerjen k rezultatom, vključno s kazalniki za izložke in načrtovanimi rezultati [kohezija]. Drugič, pri programu pomoči v zvezi s sadjem in zelenjavo na področju kmetijstva se je z novimi smernicami, predlogami in programsko opremo, ki jih je pripravila Komisija, izboljšalo zbiranje podatkov pri državah članicah. Tretjič, izboljšave je bilo opaziti tudi pri poročanju, spremljanju in komuniciranju izvajalcev programa sanacije po cunamiju v Indijskem oceanu (zunanji ukrepi).

Nadaljnji primeri so navedeni v posebnem poročilu, ki je na voljo v 23 jezikih EU na spletni strani eca.europa.eu.

Sodišče je popravne učinke svojih priporočil že spremljalo v Posebnem poročilu št. 19/2012, ki je na voljo na naslovu http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_SL.PDF.


Side Bar