Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/14/06

Luxemburg 4. marca 2014

Komisia EÚ vykonáva audítorské odporúčania primerane, konštatujú audítori EÚ

Zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov, vyplýva, že Komisia EÚ prijíma primerané následné opatrenia a vykonáva veľkú väčšinu odporúčaní Dvora audítorov, čo prispelo k zlepšeniu finančného hospodárenia v niekoľkých oblastiach rozpočtu EÚ.

„Dvor audítorov zabezpečuje pridanú hodnotu využívaním svojej expertízy na identifikáciu spôsobov zlepšenia finančného hospodárenia,“ uviedol Henrik Otbo, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Tým, že Komisia EÚ prijíma naše rady a vykonáva naše odporúčania, plníme svoje poslanie – pomáhať EÚ lepšie fungovať“.

V správe o kontrole prijatia následných opatrení na základe osobitných správ Európskeho dvora audítorov za rok 2012 sa hodnotilo, či Komisia prijímala primerané následné opatrenia na základe audítorských odporúčaní predložených Dvorom audítorov v jeho osobitných správach. V rámci tohto hodnotenia sa preskúmala vzorka 62 odporúčaní z desiatich osobitných správ uverejnených v období 2006 – 2010. Dvor audítorov posúdil opatrenia, ktoré Komisia prijala v nadväznosti na týchto 62 odporúčaní, a zistil, že 83 % bolo vykonaných v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov, 12 % bolo vykonaných v niektorých ohľadoch, zatiaľ čo 5 % nebolo vykonaných. Z hodnotenia tiež vyplynulo, že Komisia má zavedené vhodné usmernenia a postupy pre činnosti týkajúce sa prijímania následných opatrení.

Podľa medzinárodných audítorských štandardov sa kontrola prijatia následných opatrení na základe audítorských správ považuje za poslednú fázu v cykle auditu výkonnosti, ktorý pozostáva z plánovania, vykonania a kontroly prijatia následných opatrení.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. Často ide o audity výkonnosti.

V súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi je kontrola prijatia následných opatrení na základe audítorských správ poslednou fázou cyklu auditu výkonnosti po plánovaní a vykonaní auditu. Kontrola prijatia následných opatrení na základe audítorských správ Dvora audítorov je nevyhnutným prvkom v cykle povinnosti zodpovedať sa a pomáha pri podpore účinného vykonávania odporúčaní uvedených v správe zo strany Komisie.

V správe (č. 19/2013) o kontrole prijatia následných opatrení na základe osobitných správ Európskeho dvora audítorov za rok 2012 sa hodnotilo, či Komisia prijímala primerané následné opatrenia na základe odporúčaní predložených Dvorom audítorov v jeho osobitných správach. Táto otázka bola rozdelená do dvoch podotázok: stanovila Komisia vhodné usmernenia a postupy pre činnosti spojené s prijímaním následných opatrení a má Komisia primerané a spoľahlivé informácie na účely riadenia o audítorských odporúčaniach a o postupe ich vykonávania?

Preskúmanie Dvora audítorov zahŕňalo analýzu následných opatrení Komisie na základe vzorky 62 odporúčaní uvedených v osobitných správach Dvora audítorov z obdobia 2006 – 2010. Dvor audítorov posúdil súčasný stav vykonávania odporúčaní v tejto vzorke, ako aj vlastné informácie Komisie na účely riadenia o stave týchto odporúčaní. Dvor audítorov preskúmal aj príslušné postupy generálnych riaditeľstiev a vykonal posúdenie príručiek, usmernení, plánov a uverejnených správ s osobitným dôrazom na tie, ktoré sa týkajú aplikácie RAD (z angl. Recommendation, Action, Discharge – odporúčanie, opatrenie, absolutórium). RAD je nástrojom IT, ktorý Komisia používa na monitorovanie prijímania následných opatrení na základe audítorských odporúčaní Dvora audítorov a žiadostí orgánu udeľujúceho absolutórium v rámci postupu udeľovania absolutória.

Pri preskúmaní sa dospelo k záveru, že Komisia prijíma primerané následné opatrenia na základe jeho odporúčaní. Z preskúmania vzorky teda vyplynulo, že Komisia buď v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov vykonala 83 % odporúčaní Dvora audítorov, čo prispelo k zlepšeniu finančného hospodárenia v niekoľkých oblastiach rozpočtu EÚ. Zistilo sa tiež, že Komisia má zavedené vhodné usmernenia a postupy pre činnosti týkajúce sa prijímania následných opatrení.

Dvor audítorov vyzdvihol zlepšenie monitorovania spoľahlivých informácií o výkonnosti ako príklady vykonania audítorských odporúčaní vyplývajúcich z osobitných správ Dvora audítorov. Zlepšenia sa zaznamenali v niekoľkých preskúmaných oblastiach. V prvom rade, hoci návrhy nariadení o Kohéznom fonde na programové obdobie 2014 – 2020 sú v zásade stále založené na vstupoch, obsahujú ustanovenia o dôraznejšom prístupe orientovanom na výsledky vrátane ukazovateľov týkajúcich sa výstupov a očakávaných výsledkov [súdržnosť]. Za druhé, pokiaľ ide o program v oblasti poľnohospodárstva týkajúci sa pomoci EÚ pre pestovateľov ovocia a zeleniny, zber údajov z členských štátov sa zlepšil za pomoci nových usmernení, vzorov a počítačového softvéru Komisie. A napokon zlepšenia sa zaznamenali aj v súvislosti s predkladaním správ, monitorovaním a komunikáciou zo strany subjektov zabezpečujúcich program obnovy po cunami v Indickom oceáne (vonkajšie opatrenia).

Ďalšie príklady sa uvádzajú v texte osobitnej správy, ktorá je dostupná v 23 jazykoch EÚ na internetovej stránke eca.europa.eu.

Predchádzajúce preskúmanie prijatia následných opatrení v nadväznosti na odporúčania Dvora audítorov sú témou osobitnej správy č. 19/2012 dostupnej na tejto internetovej stránke: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_SK.PDF


Side Bar