Navigation path

Left navigation

Additional tools

RO


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/14/06

Luxemburg, 4 martie 2014

Potrivit auditorului extern al UE, recomandările de audit sunt puse în aplicare într-un mod adecvat de către Comisie

Într-un raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, aceasta concluzionează că marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează sunt urmărite și puse în aplicare într-un mod adecvat de către Comisie și că acest lucru a contribuit la îmbunătățirea gestiunii financiare într-un număr de domenii ale bugetului UE.

Curtea de Conturi Europeană aduce o valoare adăugată, folosindu-și expertiza pentru a identifica posibile modalități de îmbunătățire a gestiunii financiare”, a declarat domnul Henrik Otbo, membrul Curții responsabil de acest raport. „Atunci când Comisia Europeană ține seama de îndrumările noastre și pune în aplicare recomandările pe care le formulăm, reușim să ne îndeplinim misiunea – și anume, aceea de a contribui la o mai bună funcționare a UE”.

Raportul din 2012 privind situația acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor speciale ale Curții de Conturi Europene a examinat dacă este adecvat modul în care Comisia pune în aplicare recomandările de audit formulate de Curte în cadrul rapoartelor speciale ale acesteia. Auditul a vizat un eșantion de 62 de recomandări formulate în zece rapoarte speciale publicate în perioada 2006-2010. Curtea a evaluat acțiunile întreprinse de Comisie ca răspuns la aceste 62 de recomandări și a constatat că 83 % dintre ele fuseseră fie puse în aplicare integral, fie puse în aplicare în majoritatea privințelor, 12 % fuseseră puse în aplicare în anumite privințe, în timp ce restul de 5 % nu fuseseră puse în aplicare. Auditul a demonstrat, de asemenea, că, la nivelul Comisiei, există orientări și proceduri corespunzătoare referitoare la activitățile acesteia de punere în aplicare a recomandărilor.

Conform standardelor internaționale de audit, urmărirea situației acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor de audit reprezintă etapa finală din ciclul de audit al performanței, ciclu care cuprinde planificarea, executarea și urmărirea.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. Ele sunt rezultatul în principal al unor audituri ale performanței.

Conform standardelor internaționale de audit, urmărirea situației acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor de audit reprezintă etapa finală din ciclul de audit al performanței, ciclu care cuprinde planificarea, executarea și urmărirea. Urmărirea acțiunilor întreprinse ca răspuns la rapoartele elaborate în urma auditurilor performanței efectuate de Curte constituie un element indispensabil în ciclul răspunderii de gestiune și încurajează punerea în aplicare eficace de către Comisie a recomandărilor formulate în aceste rapoarte.

Raportul din 2012 privind situația acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor speciale ale Curții de Conturi Europene (Raportul nr. 19/2013) a examinat dacă este adecvat modul în care Comisia pune în aplicare recomandările formulate de Curte în cadrul rapoartelor speciale ale acesteia. Pentru a răspunde la această întrebare, s-au formulat alte două întrebări subordonate celei dintâi: a elaborat Comisia orientări și proceduri corespunzătoare pentru activitățile de punere în aplicare a recomandărilor și dispune aceasta de informații de gestiune adecvate și fiabile cu privire la recomandările de audit și la stadiul punerii lor în aplicare?

Examinarea Curții a inclus o analiză a modului în care Comisia a pus în aplicare un eșantion de 62 de recomandări formulate în zece rapoarte speciale publicate de Curte în perioada 2006-2010. Curtea a analizat stadiul actual al punerii în aplicare a recomandărilor din acest eșantion, precum și propriile informații de gestiune de care dispune Comisia cu privire la stadiul punerii lor în aplicare. De asemenea, Curtea a examinat procedurile relevante din cadrul direcțiilor generale și a procedat la o analiză a manualelor, a orientărilor, a planurilor și a rapoartelor publicate, punând un accent special pe cele legate de aplicația informatică RAD a Comisiei (Recommendations, Actions, Discharge - Recomandări, acțiuni, descărcarea de gestiune). Aplicația RAD este un instrument informatic utilizat de Comisie cu scopul de a urmări punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Curte în urma auditurilor sale, precum și a solicitărilor înaintate de autoritatea responsabilă de descărcarea de gestiune în contextul procedurii de descărcare de gestiune.

Pe baza examinării pe care a realizat-o, Curtea concluzionează că recomandările sale sunt puse în aplicare într-un mod adecvat de către Comisie. Astfel, examinarea eșantionului a demonstrat că 83 % din recomandările Curții au fost puse în aplicare de către Comisie, fie integral, fie în majoritatea privințelor, fapt care a contribuit la îmbunătățirea gestiunii financiare într-un număr de domenii ale bugetului UE. S-a constatat că, la nivelul Comisiei, există orientări și proceduri corespunzătoare referitoare la activitățile acesteia de punere în aplicare a recomandărilor.

Printre exemplele de recomandări de audit care au fost puse în aplicare ca urmare a rapoartelor speciale pe care le-a publicat, Curtea a pus în evidență faptul că s-au realizat progrese în ceea ce privește monitorizarea unor informații fiabile referitoare la performanță. Au fost observate progrese realizate în această privință în mai multe domenii care au făcut obiectul examinării Curții. În primul rând, deși proiectele de regulamente privind Fondul de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020 continuă să fie, în esență, axate pe intrările de resurse, ele cuprind dispoziții care impun o abordare axată pe rezultate mai solidă, care include indicatori de realizări și de rezultate scontate (domeniul coeziunii). În al doilea rând, în ceea ce privește programul de sprijin pentru fructe și legume al UE, a fost ameliorată colectarea datelor de la statele membre grație unor noi linii directoare, modele de formulare și programe informatice puse la dispoziție de Comisie. Nu în ultimul rând, au fost constatate progrese și la nivelul raportării, al monitorizării și al comunicării în cazul actorilor implicați în furnizarea ajutorului pentru reabilitare după tsunamiul din Oceanul Indian (domeniul acțiunilor externe).

Mai multe exemple sunt furnizate în textul integral al raportului special, care va fi publicat pe site-ul internet al Curții, www.eca.europa.eu, în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Raportul anterior în care Curtea a urmărit situația acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor sale speciale este raportul special nr. 19/2012, disponibil la adresa:http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_EN.PDF


Side Bar