Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/14/06

Luksemburg, dnia 4 marca 2014 r.

Zdaniem unijnych kontrolerów Komisja Europejska należycie realizuje zalecenia pokontrolne.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że Komisja Europejska podejmuje odpowiednie działania następcze z związku z jego zaleceniami i realizuje ich zdecydowaną większość. Przyczyniło się to do poprawy zarządzania finansami w wielu obszarach budżetu UE.

– Trybunał wnosi wartość dodaną, wykorzystując swoją wiedzę fachową do określenia, w jaki sposób poprawić zarządzanie finansami – oświadczył Henrik Otbo, członek Trybunału odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Gdy Komisja Europejska przyjmuje nasze sugestie i realizuje zalecenia, wypełniamy naszą misję, którą jest wspierać sprawniejsze funkcjonowanie UE.

W sprawozdaniu za 2012 r. dotyczącym działań następczych związanych ze sprawozdaniami specjalnymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oceniono, czy Komisja podjęła odpowiednie działania następcze w związku z zaleceniami sformułowanymi przez Trybunał w sprawozdaniach specjalnych. Przeglądem objęto próbę złożoną z 62 zaleceń zawartych w dziesięciu sprawozdaniach specjalnych z lat 2006‑2010. Trybunał ocenił działania podjęte przez Komisję w odpowiedzi na powyższe 62 zalecenia i stwierdził, że 83% zaleceń zostało zrealizowanych w pełni lub w przeważającej mierze, 12% zrealizowano częściowo, a 5% nie zostało zrealizowanych. Przegląd wykazał również, że Komisja wprowadziła stosowne wytyczne i procedury dotyczące działań następczych.

W międzynarodowych standardach kontroli działania następcze podejmowane w związku ze sprawozdaniami z kontroli uważa się za końcowy etap realizacji cyklu kontroli wykonania zadań, który to cykl składa się z etapu planowania, wykonania i działań następczych.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. Są one często wynikiem przeprowadzonych kontroli wykonania zadań.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli działania następcze podejmowane w związku ze sprawozdaniami z kontroli są końcowym etapem realizacji cyklu kontroli wykonania zadań, który to cykl składa się z etapu planowania, wykonania i działań następczych. Podjęcie działań następczych w związku ze sprawozdaniami Trybunału z kontroli wykonania zadań jest niezbędnym elementem cyklu rozliczalności i przyczynia się do skutecznej realizacji przez Komisję zaleceń sformułowanych w sprawozdaniach.

W sprawozdaniu za 2012 r. dotyczącym działań następczych związanych ze sprawozdaniami specjalnymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (nr 19/2013) oceniono, czy Komisja podjęła odpowiednie działania następcze w związku z zaleceniami sformułowanymi przez Trybunał w sprawozdaniach specjalnych. W powyższym zagadnieniu wyszczególniono dwa pytania: czy Komisja ustanowiła stosowne wytyczne i procedury na potrzeby działań następczych oraz czy Komisja posiada odpowiednie i wiarygodne informacje zarządcze na temat zaleceń pokontrolnych i stanu ich realizacji?

W ramach przeglądu Trybunał zbadał działania następcze Komisji w oparciu o próbę złożoną z 62 zaleceń zawartych w dziesięciu sprawozdaniach specjalnych przyjętych przez Trybunał w latach 2006‑2010. W odniesieniu do tej próby Trybunał ocenił obecny stan realizacji zaleceń i informacje zarządcze Komisji dotyczące stanu ich realizacji. Trybunał dokonał również przeglądu odnośnych procedur dyrekcji generalnych oraz przeanalizował podręczniki, wytyczne, plany i opublikowane sprawozdania, ze szczególnym uwzględnieniem tych odnoszących się do bazy danych RAD (z ang. „Recommendation, Action, Discharge”). Baza danych RAD jest narzędziem informatycznym stosowanym przez Komisję do monitorowania działań następczych podjętych w związku z zaleceniami pokontrolnymi Trybunału oraz z wnioskami organu udzielającego absolutorium składanymi w ramach procedury udzielania absolutorium z wykonania budżetu.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu Trybunał stwierdza, że Komisja podejmuje odpowiednie działania następcze w związku z jego zaleceniami. Przegląd próby zaleceń wykazał zatem, że Komisja zrealizowała 83% zaleceń Trybunału, w pełni lub w przeważającej mierze, co przyczyniło się do poprawy zarządzania finansami w wielu obszarach budżetu UE. Stwierdzono, że Komisja wprowadziła stosowne wytyczne i procedury dotyczące działań następczych.

Trybunał podkreślił usprawnienia w zakresie monitorowania wiarygodnych informacji na temat wyników jako przykład zaleceń pokontrolnych zrealizowanych w następstwie sprawozdań specjalnych Trybunału. Ulepszenia odnotowano w wielu obszarach objętych przeglądem. Po pierwsze, mimo że projekty rozporządzeń dotyczących Funduszu Spójności na okres programowania 2014‑2020 pozostają w zasadniczy sposób oparte na wkładach, zawierają one przepisy dotyczące podejścia ukierunkowanego w większym stopniu na rezultaty, łącznie ze wskaźnikami produktu i oczekiwanych rezultatów (spójność). Po drugie, w odniesieniu do unijnego programu z zakresu rolnictwa, polegającego na udzieleniu wsparcia na rzecz producentów owoców i warzyw, ulepszono proces gromadzenia danych od państw członkowskich dzięki nowym wytycznym, szablonom i oprogramowaniu komputerowemu Komisji. Ponadto odnotowano również poprawę w zakresie sprawozdawczości, monitorowania i komunikacji w programie działań na rzecz odbudowy koniecznej w następstwie uderzenia fali tsunami na Oceanie Indyjskim (działania zewnętrzne).

Pozostałe przykłady przedstawiono w sprawozdaniu specjalnym dostępnym w 23 językach urzędowych UE na stronie internetowej eca.europa.eu.

Poprzedni przegląd realizacji zaleceń Trybunału przedstawiono w sprawozdaniu specjalnym nr 19/2012 dostępnym pod następującym adresem: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_EN.PDF


Side Bar