Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/14/06

Luxemburg, 4 maart 2014

De EU-Commissie geeft adequate uitvoering aan controleaanbevelingen, aldus de EU‑controleurs

In een vandaag gepubliceerd verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) wordt geconcludeerd dat de Europese Commissie adequate follow-up en uitvoering geeft aan een grote meerderheid van de aanbevelingen van de ERK en dat dit heeft bijgedragen tot een beter financieel beheer op een aantal terreinen van de EU-begroting.

“De ERK biedt een meerwaarde door vanuit haar deskundigheid manieren te vinden om het financieel beheer te verbeteren,” stelde Henrik Otbo, het voor het verslag verantwoordelijke lid van de ERK.Als de Europese Commissie onze raad opvolgt en onze aanbevelingen uitvoert, vervullen wij onze opdracht: de EU helpen om beter te functioneren”.

In het verslag uit 2012 over de follow-up van de speciale verslagen van de Europese Rekenkamer werd beoordeeld of de Commissie adequate follow-up gaf aan de controleaanbevelingen die de Rekenkamer deed in haar speciale verslagen. Bij het onderzoek werd een steekproef onderzocht van 62 aanbevelingen uit 10 speciale verslagen uit de periode 2006-2010. De ERK beoordeelde de maatregelen die de Commissie naar aanleiding van deze 62 aanbevelingen trof en constateerde dat 83 % volledig of in de meeste opzichten was uitgevoerd, 12 % in bepaalde opzichten en 5 % niet. Uit het onderzoek bleek ook dat er bij de Commissie goede richtsnoeren en procedures bestaan met betrekking tot haar follow-upactiviteiten.

De follow-up van controleverslagen is volgens internationale controlestandaarden het laatste stadium in de cyclus van planning, uitvoering en follow-up van doelmatigheidscontroles.

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. Vaak gaat het om doelmatigheidscontroles.

Volgens internationale controlestandaarden is de follow-up van controleverslagen het laatste stadium in de cyclus van planning, uitvoering en follow-up van doelmatigheidscontroles. Het geven van follow-up aan de verslagen van doelmatigheidscontroles van de ERK vormt een noodzakelijk element van de verantwoordingscyclus en zorgt er mede voor dat de Commissie ertoe overgaat de aanbevelingen uit de verslagen doeltreffend uit te voeren.

In het verslag uit 2012 over de follow-up van de speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (19/2013) werd beoordeeld of de Commissie adequate follow-up gaf aan de controleaanbevelingen die de Rekenkamer deed in haar speciale verslagen. Deze vraag werd opgesplitst in twee subvragen: heeft de Commissie goede richtsnoeren en procedures vastgesteld voor follow-upmaatregelen, en beschikt de Commissie over adequate en betrouwbare beheersinformatie over controleaanbevelingen en de stand van zaken bij de uitvoering ervan?

Het onderzoek van de Rekenkamer omvatte een beoordeling van de follow-up die de Commissie gaf aan een steekproef van 62 aanbevelingen uit 10 speciale verslagen die de ERK in de periode 2006-2010 vaststelde. Bij deze steekproef beoordeelde de Rekenkamer de huidige stand van uitvoering van de aanbevelingen en de beheersinformatie van de Commissie zelf over de stand van deze aanbevelingen. De Rekenkamer onderzocht ook de relevante procedures bij de directoraten-generaal alsmede handleidingen, richtsnoeren, plannen en gepubliceerde verslagen, waarbij ze zich met name richtte op die welke betrekking hadden op de toepassing RAD (Recommendation, Action, Discharge –aanbeveling, actie, kwijting). De RAD is een IT-instrument dat de Commissie gebruikt om haar follow-up te monitoren van controleaanbevelingen van de ERK en van verzoeken die de kwijtingverlenende autoriteit deed in het kader van de kwijtingsprocedure voor de begroting.

Op basis van het onderzoek werd geconcludeerd dat de Commissie adequate follow-up geeft aan de aanbevelingen van de Rekenkamer. Uit het onderzoek van een steekproef van aanbevelingen bleek dat de Commissie 83 % van de aanbevelingen van de Rekenkamer geheel of in de meeste opzichten heeft uitgevoerd, hetgeen heeft bijgedragen tot een beter financieel beheer op een aantal terreinen van de EU-begroting. Ook werd vastgesteld dat er bij de Commissie goede richtsnoeren en procedures bestaan met betrekking tot haar follow-upactiviteiten.

Als voorbeelden van controleaanbevelingen die naar aanleiding van speciale verslagen van de Rekenkamer werden uitgevoerd, belicht de ERK verbeteringen in het toezicht op betrouwbare prestatiegegevens. Verbeteringen werden geconstateerd op een aantal van de onderzochte terreinen. Ten eerste zijn er de ontwerpverordeningen voor het Cohesiefonds voor de programmeringsperiode 2014-2020. Die blijven wel voornamelijk inputgebaseerd, maar bevatten bepalingen voor een meer resultaatgerichte aanpak, inclusief indicatoren voor de output en de verwachte resultaten [cohesie]. Ten tweede was bij het landbouwsteunprogramma van de EU voor fruit en groenten de gegevensverzameling door de lidstaten verbeterd dankzij nieuwe richtsnoeren, templates en IT-software van de Commissie. Ten slotte werden ook verbeteringen opgemerkt in de rapportage, monitoring en communicatie door de uitvoerders van het rehabilitatieprogramma na de tsunami in de Indische Oceaan (externe acties).

Andere voorbeelden zijn te vinden in de tekst van het speciaal verslag, dat in 23 talen van de EU beschikbaar is op eca.europa.eu.

De ERK heeft eerder follow-up gegeven aan de uitvoering van haar aanbevelingen in Speciaal verslag nr. 19/2012 dat beschikbaar is op: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_NL.PDF


Side Bar