Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/14/06

Liuksemburgas, 2014 m. kovo 4 d.

„ES Komisija tinkamai įgyvendina audito rekomendacijas“ – teigia ES auditoriai

Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje daroma išvada, kad ES Komisija tinkamai atsižvelgė į jų rekomendacijas ir įgyvendino didžiąją jų dalį. Tai prisidėjo prie finansų valdymo gerinimo įvairiose ES biudžeto srityse.

„Savo kompetencija Europos Audito Rūmai prisideda prie finansų valdymo gerinimo, – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Henrik Otbo. – ES Komisijai atsižvelgiant į mūsų patarimus ir įgyvendinant mūsų rekomendacijas mes atliekame savo misiją – padėti ES geriau vykdyti savo veiklą“.

2012 m. ataskaitoje dėl atsižvelgimo į Europos Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas buvo vertinama, ar Komisija tinkamai atsižvelgė į Audito Rūmų specialiosiose ataskaitose pateiktas audito rekomendacijas. Peržiūroje nagrinėjama iš 2006–2010 m. laikotarpio atrinktų dešimties specialiųjų ataskaitų 62 rekomendacijų imtis. Audito Rūmai įvertino veiksmus, kurių Komisija ėmėsi atsižvelgdama į šias 62 rekomendacijas, ir nustatė, kad 83 % atvejų jos buvo įgyvendintos visiškai arba dauguma atžvilgių, 12 % atvejų jos buvo įgyvendintos kai kuriais atžvilgiais, o 5 % atvejų nebuvo įgyvendintos. Peržiūros metu taip pat nustatyta, kad Komisija yra įdiegusi tinkamas tolesnei veiklai skirtas gaires ir procedūras.

Tolesni veiksmai audito ataskaitų atžvilgiu numatyti tarptautiniuose audito standartuose, kaip baigiamasis veiklos audito ciklo, kurį sudaro planavimas, vykdymas ir tolesni veiksmai, etapas.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus. Dažnai tai yra veiklos auditai.

Pagal tarptautinius audito standartus tolesni veiksmai, kurių imamasi atsižvelgiant į audito ataskaitas, yra baigiamasis veiklos audito ciklo, kurį sudaro planavimas, vykdymas ir tolesni veiksmai, etapas. Atsižvelgimas į Audito Rūmų veiklos audito ataskaitas yra būtinas atskaitomybės ciklo elementas, kuris skatina Komisiją veiksmingai įgyvendinti ataskaitose pateiktas rekomendacijas.

2012 m. ataskaitoje dėl atsižvelgimo į Europos Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas (19/2013) buvo vertinama, ar Komisija tinkamai atsižvelgė į Audito Rūmų specialiosiose ataskaitose pateiktas audito rekomendacijas. Šis klausimas apėmė du išsamesnius klausimus: ar Komisija yra parengusi tinkamas tolesnės veiklos gaires ir procedūras ir ar ji disponuoja tinkama ir patikima su audito rekomendacijomis ir jų įgyvendinimo būkle susijusia valdymo informacija?

Audito Rūmų peržiūros metu buvo nagrinėjama, kaip Komisija atsižvelgė į 62 į imtį įtrauktas rekomendacijas iš dešimties 2006–2010 m. laikotarpiu patvirtintų Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų. Nagrinėdami šią imtį Audito Rūmai vertino dabartinę rekomendacijų įgyvendinimo būklę ir Komisijos turimą su šia būkle susijusią valdymo informaciją. Audito Rūmai taip pat patikrino atitinkamas generalinių direktoratų procedūras ir atliko vadovų, gairių, planų ir paskelbtų ataskaitų, visų pirma susijusių su RAD (Rekomendacija, Veiksmas, Įvykdymo patvirtinimas) taikymu, peržiūrą. RAD – tai Komisijos naudojama IT priemonė, skirta prižiūrėti, kaip atsižvelgiama į Audito Rūmų parengtas audito rekomendacijas ir biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos prašymus, susijusius su biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

Audito Rūmai, remdamiesi šios peržiūros rezultatais, daro išvadą, kad Komisija tinkamai atsižvelgia į Audito Rūmų rekomendacijas. Atlikus rekomendacijų imties peržiūrą, paaiškėjo, kad Komisija visapusiškai arba dauguma atžvilgių įgyvendino 83 % Audito Rūmų rekomendacijų, ir tai prisidėjo prie finansų valdymo gerinimo įvairiose ES biudžeto srityse. Nustatyta, kad Komisija yra įdiegusi tinkamas tolesnei veiklai skirtas gaires ir procedūras.

Audito Rūmai atkreipė dėmesį į patikimos informacijos apie veiklos rezultatus stebėjimo patobulinimus, kaip pavyzdžius audito rekomendacijų, kurios buvo įgyvendintos Audito Rūmams parengus specialiąsias ataskaitas. Tokio pobūdžio patobulinimai buvo nustatyti keliose tikrintose srityse. Pirma, nors 2014–2020 m. programavimo laikotarpio Sanglaudos fondo reglamentų projektai vis dar daugiausia grindžiami sąnaudomis, į juos įtrauktos nuostatos, kuriose numatytas griežtesnis į rezultatus orientuotas metodas, įskaitant išdirbių ir numatomų rezultatų rodiklius (sanglauda). Antra, Komisijai parengus naujas gaires, šablonus ir IT programinę įrangą (žemės ūkis), pagerėjo su ES pagalbos vaisių ir daržovių augintojams programa susijusių duomenų rinkimas iš valstybių narių. Galiausiai, taip pat nustatyta, kad patobulėjo už veiklos po Indijos vandenyne kilusio cunamio atkūrimo programos įgyvendinimą atsakingų asmenų (išorės veiksmai) teikiamos ataskaitos, vykdoma priežiūra ir komunikacija.

Kitus pavyzdžius galima rasti specialiojoje ataskaitoje 23 ES kalbomis svetainėje eca.europa.eu.

Audito Rūmai savo rekomendacijų įgyvendinimą nagrinėjo specialioje ataskaitoje Nr. 19/2012, kurią galima rasti: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_EN.PDF


Side Bar