Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

ECA/14/06

Luxembourg, 4. ožujka 2014.

Komisija EU-a prikladno provodi revizijske preporuke, poručuju revizori EU-a

U izvješću koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud) zaključuje se da Europska komisija prikladno prati i provodi veliku većinu preporuka Suda, što vodi do poboljšanja financijskog upravljanja u cijelom nizu područja proračuna EU-a.

Sud stvara dodanu vrijednost time što svoje znanje koristi da prepozna načine za poboljšanje financijskog upravljanja“, izjavio je gospodin Henrik Otbo, član Suda zadužen za ovo izvješće. „Kada Komisija EU-a prihvati naše savjete i provede naše preporuke, ispunili smo svoju misiju, a to je da pomognemo EU-u da bolje posluje“.

U izvješću za 2012. godinu o praćenju provedbe preporuka iz tematskih izvješća Europskoga revizorskog suda iznose se rezultati procjene toga je li Komisija prikladno provela revizijske preporuke koje je Sud iznio u tematskim izvješćima. Provjerom je ispitan uzorak od 62 preporuke iz deset tematskih izvješća iz razdoblja od 2006. do 2010. godine. Sud je procijenio mjere koje je Komisija poduzela kao odgovor na preporuke Suda i utvrdio da je 83 % preporuka provedeno u potpunosti ili većim dijelom, 12 % manjim dijelom te da 5 % nije provedeno. Provjera je pokazala i da je Komisija uspostavila prikladne smjernice i postupke koji se odnose na njezine aktivnosti provedbe preporuka.

U skladu s međunarodnim revizijskim standardima, praćenje provedbe preporuka iz revizijskih izvješća smatra se završnom fazom u ciklusu revizije učinkovitosti poslovanja koji se sastoji od planiranja, izvršenja i praćenja provedbe preporuka.

Napomena za urednike:

Europski revizorski sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema vezanih za upravljanje. Često se radi o revizijama učinkovitosti poslovanja.

U skladu s međunarodnim revizijskim standardima, praćenje provedbe preporuka iz revizijskih izvješća završna je faza u ciklusu revizije učinkovitosti poslovanja koji se sastoji od planiranja, izvršenja i praćenja provedbe preporuka. Praćenje provedbe preporuka iz revizijskih izvješća Suda o učinkovitosti poslovanja nužan je dio u ciklusu odgovornosti i pridonosi tome da se Komisiju potakne na djelotvornu provedbu preporuka iz izvješća.

U izvješću (br. 19/2013) za 2012. godinu o praćenju provedbe preporuka iz tematskih izvješća Europskoga revizorskog suda iznose se rezultati procjene toga je li Komisija prikladno provela preporuke koje je Sud iznio u tematskim izvješćima. To je pitanje podijeljeno na dva potpitanja: je li Komisija uspostavila odgovarajuće smjernice i postupke za aktivnosti provedbe preporuka te raspolaže li Komisija prikladnim i pouzdanim informacijama o upravljanju koje se odnose na revizijske preporuke i stanje njihove provedbe?

Provjera koju je proveo Sud obuhvatila je ispitivanje Komisijine provedbe 62 preporuka iz deset tematskih izvješća koja je Sud usvojio u razdoblju od 2006. do 2010. godine. Na tom je uzorku Sud procijenio trenutno stanje provedbe preporuka i Komisijine informacije o upravljanju koje se odnose na stanje tih preporuka. Sud je provjerio i relevantne postupke glavnih uprava te izvršio provjeru priručnika, smjernica, planova i objavljenih izvješća, usmjerivši osobitu pažnju na izvješća koja se odnose na računalnu aplikaciju RAD (preporuka, djelovanje, „razrješnica“, engl. Recommendation, Action, Discharge). RAD je računalni alat koji Komisija koristi za praćenje provedbe revizijskih preporuka Suda, kao i zahtjeva koje podnese tijelo koje ocjenjuje izvješće o izvršenju proračuna (tj. koje „daje razrješnicu“) u okviru postupka prihvaćanja izvješća o izvršenju proračuna (tzv. „davanje razrješnice“).

Provjerom je zaključeno da Komisija prikladno provodi preporuke Suda. Provjera uzorka preporuka stoga je pokazala da je Komisija provela 83 % preporuka Suda, ili u potpunosti ili većim dijelom, što je dovelo do poboljšanja financijskog upravljanja u cijelom nizu područja proračuna EU-a. Utvrđeno je da je Komisija uspostavila prikladne smjernice i postupke koji se odnose na njezine aktivnosti provedbe preporuka.

Sud je kao primjer revizijskih preporuka koje su provedene zbog tematskih izvješća Suda posebno naglasio poboljšanja u praćenju pouzdanih informacija o učinkovitosti poslovanja. Poboljšanja su uočena u cijelom nizu provjerenih područja. Kao prvo, iako se nacrti uredbi o kohezijskom fondu za programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine i dalje u osnovi temelje na uloženim sredstvima, u njima su i odredbe o većoj važnosti pristupa koji je usmjeren na rezultate, uključujući pokazatelje za izlazne proizvode i očekivane rezultate [kohezija]. Kao drugo, u okviru programa pomoći EU-a za proizvođače voća i povrća u području poljoprivrede, nove smjernice, predlošci i računalni softver iz Komisije pridonijeli su unaprjeđenju prikupljanja podataka od država članica. Naposljetku, poboljšanja su uočena i u izvješćivanju, praćenju i komunikaciji onih koji su provodili program sanacije nakon cunamija u Indijskom oceanu (vanjsko djelovanje).

Ostali primjeri nalaze se u cjelovitom tekstu tematskog izvješća koje je dostupno na 23 jezika EU-a na adresi eca.europa.eu.

Sud je već izdao izvješće o praćenju provedbe preporuka Suda (tematsko izvješće br. 19/2012) koje je dostupno na adresi: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_EN.PDF


Side Bar