Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/14/06

Luxemburg, 4. maaliskuuta 2014

EU:n tarkastajat: EU:n komissio panee tarkastussuositukset täytäntöön riittävällä tavalla

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa todetaan, että EU:n komissio kohdistaa suurimpaan osaan tilintarkastustuomioistuimen suosituksista riittävästi seurantaa ja panee ne riittävällä tavalla täytäntöön. Tämä on osaltaan edistänyt varainhoidon parantamista monilla EU:n talousarvioaloilla.

”Euroopan tilintarkastustuomioistuin tuottaa lisäarvoa hyödyntämällä asiantuntemustaan varainhoidon parantamiskeinojen kartoittamisessa. Onnistumme täyttämään tehtävämme eli auttamaan EU:ta toimimaan paremmin, jos EU:n komissio kuuntelee neuvojamme ja panee suosituksemme täytäntöön”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Henrik Otbo.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksiin liittyvässä vuoden 2012 seurantakertomuksessa arvioitiin, onko komissio pannut riittävällä tavalla täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa esittämät tarkastussuositukset. Tarkastuksessa käytiin läpi 62 tarkastussuosituksesta koostuva otos, joka oli poimittu kymmenestä vuosina 2006–2010 julkaistusta erityiskertomuksesta. Tilintarkastustuomioistuin arvioi toimet, jotka komissio on toteuttanut vastauksena kyseisiin 62 suositukseen. Se havaitsi, että 83 prosenttia suosituksista oli pantu täytäntöön kokonaan tai suurimmaksi osaksi, 12 prosenttia oli pantu täytäntöön joiltakin osin ja viittä prosenttia ei ollut pantu täytäntöön. Tarkastuksessa ilmeni lisäksi, että komissiolla on käytössä asianmukaiset ohjeet ja menettelyt suositusten täytäntöönpanotoimia varten.

Tarkastuskertomusten seurantaa pidetään kansainvälisissä tarkastusstandardeissa tuloksellisuudentarkastuksen koko prosessin (suunnittelu, toteutus ja seuranta) viimeisenä vaiheena.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset. Tarkastukset ovat usein tuloksellisuuden tarkastuksia.

Tarkastuskertomusten seurantaa pidetään kansainvälisissä tarkastusstandardeissa tuloksellisuustarkastusprosessin (suunnittelu, toteutus ja seuranta) viimeisenä vaiheena. Tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuustarkastuksia koskevien kertomusten seuranta on välttämätön osa tilivelvollisuusprosessia, sillä seurannalla kannustetaan komissiota panemaan kertomusten suositukset vaikuttavalla tavalla täytäntöön.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksiin liittyvässä vuoden 2012 seurantakertomuksessa (19/2013) arvioitiin, onko komissio pannut riittävällä tavalla täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa esittämät suositukset. Tarkastuskysymys jakautui kahteen osakysymykseen: onko komissio laatinut kunnolliset ohjeet ja menettelyt suositusten täytäntöönpanotoimia varten, ja onko komissiolla riittävät ja luotettavat hallintotiedot tarkastussuosituksista ja niiden täytäntöönpanotilanteesta?

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tutkittiin muun muassa, kuinka komissio oli pannut täytäntöön 62 suositusta, jotka oli poimittu otannalla kymmenestä tilintarkastustuomioistuimen vuosina 2006–2010 antamasta erityiskertomuksesta. Tilintarkastustuomioistuin kartoitti otokseen sisältyvien suositusten tämänhetkisen täytäntöönpanotilanteen ja arvioi komission omia hallintotietoja, jotka koskivat kyseisten suositusten tilannetta. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tarkasti pääosastojen asiaankuuluvat menettelyt ja kävi läpi etenkin RAD-sovellukseen (Recommendation, Action, Discharge) liittyvät käsikirjat, ohjeet, suunnitelmat ja julkaistut kertomukset. RAD-sovellus on tietotekniikkaväline, jolla komissio seuraa tilintarkastustuomioistuimen tarkastussuositusten täytäntöönpanoa ja vastuuvapauden myöntävän viranomaisen vastuuvapausmenettelyn yhteydessä esittämien pyyntöjen täytäntöönpanoa.

Tilintarkastustuomioistuin totesi tarkastuksensa perusteella, että komissio panee tilintarkastustuomioistuimen suositukset riittävällä tavalla täytäntöön. Suosituksista poimitun otoksen tarkastuksessa ilmeni, että komissio on pannut täytäntöön 83 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen suosituksista joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi. Tämä on osaltaan edistänyt varainhoidon parantamista monilla EU:n talousarvioaloilla. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lisäksi, että komissiolla on käytössä asianmukaiset ohjeet ja menettelyt suositusten täytäntöönpanotoimia varten.

Tilintarkastustuomioistuin toi esiin tapauksia, joissa seuranta tapahtui aiempaa luotettavampien tuloksellisuutta koskevien tietojen pohjalta. Se mainitsi nämä tapaukset esimerkkeinä tarkastussuosituksista, jotka oli pantu täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten seurauksena. Parannuksia havaittiin tietyillä tarkastuksen kohteena olleilla aloilla. Ensinnäkin, vaikka koheesiorahastoa koskevat asetusluonnokset ovat ohjelmakauden 2014–2020 osalta olennaisesti panospainotteisia, niissä on säännöksiä, joissa vaaditaan vahvemmin tulossuuntautunutta lähestymistapaa ja muun muassa tuotosindikaattoreita ja odotettuja tuloksia koskevia indikaattoreita (koheesiopolitiikka). Toiseksi, hedelmiä ja vihanneksia koskevan EU:n tukiohjelman yhteydessä (maatalous) tietojenkeruu jäsenvaltioilta on parantunut komission uusien ohjeiden, mallien ja tietokoneohjelmistojen myötä. Lisäksi parannuksia ilmeni myös niiden tahojen suorittamassa raportoinnissa, seurannassa ja viestinnässä, jotka toteuttivat kunnostusohjelmaa Intian valtameren hyökyaallon jälkeen (ulkoiset toimet).

Lisää esimerkkejä esitetään erityiskertomuksessa, joka on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä seuraavassa osoitteessa: eca.europa.eu

Tilintarkastustuomioistuin on hiljattain kohdistanut seurantaa erityiskertomuksessa nro 19/2012 esitettyjen tilintarkastustuomioistuimen suositusten täytäntöönpanoon. Kertomus on saatavilla osoitteessa: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_EN.PDF


Side Bar