Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/14/06

Luxembourg, 4. märts 2014

ELi audiitorite sõnul rakendab Euroopa Komisjon auditisoovitusi asjakohaselt

Täna avaldatud Euroopa Kontrollikoja aruande põhijäreldus on, et Euroopa Komisjon käsitleb ja rakendab suuremat osa kontrollikoja soovitustest asjakohaselt ning et see on aidanud parandada finantsjuhtimist paljudes ELi eelarvevaldkondades.

„Kontrollikoja töö lisaväärtus seisneb oma erialateadmiste rakendamises, et leida mooduseid finantsjuhtimise parandamiseks,” ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Henrik Otbo. „Koos Euroopa Komisjoniga, kes võtab kuulda meie nõuandeid ja viib ellu meie soovitusi, täidame oma missiooni: aitame ELil paremini toimida”.

2012. aasta aruandes, mis käsitleb Euroopa Kontrollikoja eriaruannete põhjal võetud järelmeetmeid, hinnati, kas komisjon on kontrollikoja eriaruannetes esitatud soovitused asjakohaselt ellu viinud. Kontrollikoda uuris valimit, mis koosnes 62-st kontrollikoja aastate 2006–2010 kümnes eriaruandes esitatud soovitusest. Kontrollikoda hindas nimetatud 62 soovituse suhtes komisjoni poolt võetud meetmeid ja leidis, et 83% soovitustest oli kas täielikult või suuremas osas ellu viidud, 12% oli ellu viidud osaliselt ja 5% ei olnud ellu viidud. Samuti on komisjon kontrollikoja hinnangul kehtestanud meetmete võtmiseks nõuetekohased juhised ja menetlused.

Rahvusvaheliste auditeerimisstandardite kohaselt on auditiaruannete puhul tehtav järelkontroll tulemusauditi kavandamis-, elluviimis- ja järelkontrollitsükli viimane etapp.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. Tihti on tegemist tulemusaudititega.

Rahvusvaheliste auditeerimisstandardite kohaselt on auditiaruannete puhul tehtav järelkontroll tulemusauditi kavandamis-, elluviimis- ja järelkontrollitsükli viimane etapp. Kontrollikoja tulemusauditi aruannete järelkontroll on aruandlustsükli vajalik element ja soodustab aruande soovituste mõjusat elluviimist komisjoni poolt.

2012. aasta aruandes (nr 19/2013), mis käsitleb Euroopa Kontrollikoja eriaruannete põhjal võetud järelmeetmeid, hinnati, kas komisjon on kontrollikoja eriaruannetes esitatud soovitused asjakohaselt ellu viinud. See küsimus jagati omakorda kaheks: kas komisjon on kehtestanud meetmete võtmiseks nõuetekohased juhised ja menetlused ning kas komisjonil on olemas asjakohane ja usaldusväärne haldusteave auditisoovituste ja nende elluviimise seisu kohta?

Kontrollikoda uuris valimit, mis koosnes 62-st kontrollikoja aastate 2006–2010 kümnes eriaruandes esitatud soovitusest. Kontrollikoda hindas valimisse kuulunud soovituste elluviimise hetkeseisu ja komisjoni enda haldusteavet soovituste elluviimise seisu kohta. Samuti vaatas kontrollikoda üle peadirektoraatide asjakohased menetlused ning käsiraamatud, juhised, kavad ja avaldatud aruanded, keskendudes eelkõige neile, mis käsitlevad RAD (Recommendation, Action, Discharge ehk soovitus, meede, eelarve täitmisele heakskiidu andmine) rakendust. RAD on IT-vahend, mida komisjon kasutab järelevalve tegemiseks kontrollikoja auditisoovituste elluviimise üle, samuti taotluste üle, mida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus esitab.

Kontrolli põhjal teeb kontrollikoda järelduse, et komisjon võtab kontrollikoja soovituste põhjal asjakohaselt meetmeid. Soovituste valimi kontrollimine näitas, et komisjon on 83% kontrollikoja soovitustest kas täielikult või suuremas osas ellu viinud, mis on kaasa aidanud finantsjuhtimise paranemisele paljudes ELi eelarvevaldkondades. Leiti, et komisjon on kehtestanud meetmete võtmiseks nõuetekohased juhised ja menetlused.

Kontrollikoda tõstab esile edusamme usaldusväärse tulemusalase teabe järelevalves kui näiteid kontrollikoja eriaruannete põhjal ellu viidud auditisoovitustest. Edusamme täheldati mitmes ülevaadatud valdkonnas. Esiteks, ehkki programmitöö perioodi 2014–2020 ühtekuuluvusfondi määruste eelnõud on endiselt sisendipõhised, nähakse neis ette senisest enam tulemustele suunatud lähenemisviis, sealhulgas väljundi- ja eeldatavate tulemuste näitajad [ühtekuuluvus]. Teiseks on ELi põllumajandusalase puu- ja köögivilja abiprogrammi puhul andmete laekumine liikmesriikidest paranenud tänu komisjoni uutele juhistele, dokumendivormidele ja IT-tarkvarale. Samuti täheldati edusamme aruandluses, järelevalves ja teabevahetuses India ookeani tsunami järgse taastamisprogrammi elluviimisel (välistegevus).

Ülejäänud näited leiab eriaruandest, mis on 23 keeles kättesaadav aadressil eca.europa.eu.

Varasemalt on kontrollikoda oma soovituste elluviimist käsitlenud eriaruandes nr 19/2012, mille leiate aadressil http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_EN.PDF


Side Bar