Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/14/06

Lucemburk 4. března 2014

Evropská komise realizuje auditní doporučení dostatečně, konstatují auditoři EU

Evropský účetní dvůr (EÚD) ve zprávě, kterou dnes zveřejnil, vyslovuje závěr, že Evropská komise přijímá dostatečná následná opatření reagující na většinu doporučení EÚD a tato doporučení přiměřeně realizuje a že tím přispívá ke zlepšování finančního řízení v řadě oblastí rozpočtu EU.

EÚD vytváří přidanou hodnotu tím, že vycházeje ze svých odborných znalostí navrhuje způsoby, jak zlepšovat finanční řízení,“ uvedl člen EÚD odpovědný za tuto zprávu Henrik Otbo. „Tím, že se Evropská komise řídí našimi radami a realizuje naše doporučení, plníme svoje poslání, kterým je napomáhat lepšímu řízení EU.“

Ve zprávě o kontrole opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávy Evropského účetního dvora za rok 2012 se posuzuje, zda Komise realizovala dostatečná následná opatření reagující na auditní doporučení předložená ve zvláštních zprávách EÚD. Zkoumal se vzorek 62 doporučení z deseti zvláštních zpráv z období 2006–2010. EÚD posuzoval opatření přijatá Komisí v reakci na těchto 62 doporučení a zjistil, že 83 % bylo realizováno v plném rozsahu nebo bylo realizováno ve většině ohledů, 12 % bylo realizováno v některých ohledech, a 5 % realizováno nebylo. Z přezkumu rovněž vyplynulo, že Komise stanovila pro činnosti související s následnými opatřeními vhodné pokyny a postupy.

Podle mezinárodních auditorských standardů je kontrola opatření přijatých v návaznosti na auditní zprávy konečnou fází auditu výkonnosti, jehož cyklus zahrnuje plánování, realizaci a následnou kontrolu.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. Často se jedná o audity výkonnosti.

Podle mezinárodních auditorských standardů je kontrola opatření přijatých v návaznosti na auditní zprávy konečnou fází auditu výkonnosti, jehož cyklus zahrnuje plánování, realizaci a následnou kontrolu. Následná opatření v souvislosti s auditními zprávami EÚD jsou nezbytnou součástí cyklu vyvozování odpovědnosti a napomáhají Komisi účinně realizovat doporučení předkládaná ve zprávách.

Ve zprávě o kontrole opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávy Evropského účetního dvora za rok 2012 (č. 19/2013) se posuzovalo, zda Komise realizovala dostatečná následná opatření reagující na auditní doporučení předložená ve zvláštních zprávách EÚD. Tato obecná otázka byla dále rozdělena na dvě dílčí otázky: stanovila Komise vhodné pokyny a postupy pro činnosti v oblasti následných opatření a má o auditních doporučeních a stavu jejich realizace dostatečné a spolehlivé řídicí informace?

Při přezkumu Účetní dvůr prověřoval, jakými následnými opatřeními Komise reagovala na vzorek 62 doporučení z 10 zvláštních zpráv, které EÚD přijal v období 2006–2010. Účetní dvůr u vzorku posuzoval současný stav realizace doporučení a také řídicí informace Komise, které se vztahují ke stavu realizace těchto doporučení. Účetní dvůr rovněž přezkoumal příslušné postupy generálních ředitelství, včetně příruček, pokynů, plánů a zveřejněných zpráv, a zejména se zaměřoval na ty, které souvisí s aplikací RAD (Recommendations, Actions, Discharge, tj. doporučení, akce, absolutorium). RAD je informačnětechnologický nástroj, kterým Komise monitoruje svá následná opatření přijatá na základě doporučení EÚD a požadavků orgánu udělujícího absolutorium v rámci udělování absolutoria.

Závěr z přezkumu zněl, že Komise reaguje na doporučení Účetního dvora přiměřenými následnými opatřeními. Z přezkumu vzorku doporučení vyplynulo, že Komise realizovala buďto v plném rozsahu, nebo ve většině ohledů 83 % doporučení Účetního dvora, čímž přispěla k zlepšování finančního řízení v řadě oblastí rozpočtu EU. Bylo zjištěno, že Komise stanovila pro činnosti související s následnými opatřeními vhodné pokyny a postupy.

EÚD vyzdvihl zlepšení při monitorování spolehlivých informací o výkonnosti jako příklady auditních doporučení, která byla následně po zveřejnění jeho zvláštních zpráv realizována. V řadě zkoumaných oblastí byl zaznamenán pokrok. Zaprvé, i když navrhovaná nařízení o Fondu soudržnosti na programové období 2014–2020 zůstávají v zásadě orientovaná na vstupy, obsahují též ustanovení podporující výraznější přístup orientovaný na výsledky, včetně ukazatelů výstupů a očekávaných výsledků [soudržnost]. Zadruhé, pokud jde o program podpory EU pro producenty ovoce a zeleniny v zemědělství, s pomocí nových pokynů, předloh a programového vybavení IT poskytnutých Komisí se zlepšilo shromažďování informací od členských států. Konečně, subjekty, které provádějí program obnovy po cunami v Indickém oceánu, zlepšily podávání zpráv, monitorování a komunikaci (vnější akce).

Další příklady jsou uvedeny v textu zvláštní zprávy, která je k dispozici ve 23 jazycích EU na adrese eca.europa.eu.

EÚD již dříve kontroloval realizaci svých doporučení a výsledky předložil ve zvláštní zprávě č. 19/2012, která je k dispozici zde: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_CS.PDF.


Side Bar